Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Modyfikacje rębni
 
Rozdział:
Przykłady modyfikacji przedstawione na ilustracjach
 
Modyfikacja rębni IIIa z pozostawieniem osłony górnej nad podsadzeniami w otoczeniu gniazd (J.Z.)
 
Udział buka na założonych 20 lat temu, wyraźnie przetrzymanych gniazdach okazał się zbyt mały na siedlisku LMśw. Na zrębie założonym 4 lata temu posadzono m. in. buka, pozostawiając mu czasową osłonę górną. Do złagodzenia niekorzystnych zjawisk konkurencyjnych na brzegach gniazd można było użyć gatunki kontaktowe (np. jawor lub lipę).
 
Id=10854


1.Nadmiernie wyrośnięte gniazdo bukowe

2.Dosadzenie buka na zrębie zwiększające jego udział

3.Pozostawienie czasowej osłony górnej na części zrębu
 
Strona: Zręby nowej generacji
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Stosowanie cięć zupełnych nie musi prowadzić do powstawania drzewostanów o małym zróżnicowaniu strukturalnym (B.B.)
 
Na zrębie na siedlisku Bśw pozostawiono fragmenty starodrzewu, kępy odnowień sosnowych samorzutnie powstałych pod okapem oraz pojedyncze starsze osobniki brzozy, w tych warunkach wartościowej ze względów biocenotycznych. Pozostałą powierzchnię przeznaczono do odnowienia naturalnego i sztucznych uzupełnień.
 
Id=10820
 
Rozdział:
Wykorzystanie odnowień naturalnych
 
Wykorzystanie istniejących podrostów i stymulowanie naturalnego odnowienia sosny na zrębie (J.Z.)
 
Przyszłe kępy starodrzewu obecnie pełnią rolę nasienników. W kępach znalazły się też niektóre fragmenty pozostawionych na zrębie powierzchni z podrostami sosnowymi, pochodzącymi ze spontanicznego obsiewu pod okapem drzewostanu.
 
Id=10725


1.Kępa starodrzewu

2.Starsze podrosty

3.Uprawa przygotowana pod samosiew sosny
 
Rozdział:
Wykorzystanie elementów starodrzewu
 
Pozostawiony na zrębie wykrot to poszukiwane miejsce schronienia dla wielu gatunków zwierząt (P.Z.)
 
Ewentualne problemy sanitarne są mało prawdopodobne i w większości przypadków nie uzasadniają likwidacji struktury wykrotu.
 
Id=10779
 
Przykład pnia o ciekawym kształcie, pozostawionego przed laty na zrębie przy drodze leśnej (J.Z.)
 
Żaden turysta nie przejdzie obok takiego tworu obojętnie lub z niesmakiem.
 
Id=10718
 
Rozdział:
Poprawa warunków biocenotycznych
 
Krzewy biocenotyczne w uprawie (J.Z.)
 
Płat jarzębu, róży i innych krzewów w nasłonecznionym miejscu zrębu. W przyszłości stworzy korzystniejsze od reszty drzewostanu środowisko dla licznych gatunków owadów i ptaków. Przykład z nadl. Olsztynek.
 
Id=10719
 
Rozdział:
Kształt i wielkość powierzchni zrębowej
 
Im mniejszy zrąb, tym lepsza osłona boczna dla gatunków wrażliwych na przymrozki (J.Z.)
 
Dąb posadzony na powierzchni poszerzającej i łączącej wcześniej odnowione gniazda tego gatunku.
 
Id=10722


1.Starsze odnowienie dębowe

2.Dąb posadzony pasie poszerzenia
 
Wybór kierunku bruzd wpływa na warunki wilgotnościowe kiełkowania i wzrostu siewek (J.Z.)
 
Wrąb wydłużony w kierunku północ-południe, pozostawiony do naturalnego obsiewu. Przyjęcie kierunku orki ukośnie do ściany zrębu ma nieco osłabić operację słoneczną i wysuszanie w bruzdach, a także ułatwić przyszłe operacje technologiczne w młodnikach. Przy niekorzystnym zbiegu warunków meteorologicznych w pokazanej sytuacji terenowej mogą wystąpić szkody od osutki.
 
Id=10810


1.Bruzdy poprowadzone ukośnie do granicy zrębu
 
Zatokowa granica różnicuje mikroklimat zrębu oraz poprawia niekorzystny efekt krajobrazowy (J.Z.)
 
Id=10806


1.Pas zrębowy z naturalnym odnowieniem sosny
 
Rozdział:
Trzebieże przekształceniowe
 
Różnicowanie struktury rozległych drągowin przez stymulację obsiewu sosny (J.Z.)
 
Wyoranie bruzd ma stymulować powstanie kęp podrostów sosnowych, które urozmaiciłyby skrajnie uproszczoną strukturę wewnętrzną kompleksu leśnego. W przypadku pojawienia się nalotów, okap w drągowinie zostanie lokalnie rozluźniony. Przykład z nadl. Ostrów Mazowiecka.
 
Id=10723


1.Rozległa monokultura sosnowa

2.Bruzdy inicjujące samosiew sosny