Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Rębnia zupełna wielkopowierzchniowa Ia
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Dawny krajobraz lasu zagospodarowanego rębnią zupełną wielkopowierzchniową (J.Z.)
 
W rozległych kompleksach drzewostanów o zbliżonym wieku stosowano dawniej cięcia zupełne na dużych powierzchniach, bez pozostawiania jakichkolwiek elementów starego lasu. Prowadziło to do silnego przekształcenia ekosystemu i krajobrazu leśnego.
 
Id=10653
 
Rozdział:
Zastosowanie
 
Usunięcie negatywnego drzewostanu olszowego za pomocą rębni Ia (W.G.)
 
Przesuszone siedlisko nie rodzi ryzyka wtórnego zabagnienia. Krótkowieczność olszy i jej skłonność do nagłego zamierania w starszym wieku uzasadnia jednorazowe cięcie. Do odnowienia tej powierzchni można wykorzystać przedplon modrzewia lub brzozy.
 
Id=10648
 
Na powierzchniach poklęskowych należy w maksymalnym stopniu wykorzystywać odnowienia naturalne (L.B.)
 
Naturalne odnowienie sosny na pożarzysku na siedlisku Bs. W skrajnych warunkach siedliskowych sosna praktycznie nie doświadcza konkurencji ze strony chwastów czy innych gatunków drzew.
 
Id=10650
 
Powierzchnie poklęskowe charakteryzują się ekstremalnymi warunkami wykonywania wszelkich czynności gospodarczych (P.Z.)
 
Ze względu na uciążliwość poruszania się i ryzyko wypadków zaleca się pozostawianie najtrudniejszych fragmentów do naturalnej sukcesji oraz szerokie wykorzystanie specjalistycznego sprzętu do wyróbki i zrywki drewna.
 
Id=10772