Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z góry
 
 
01: Rębnia stopniowa gniazdowa IVa - widok z góry (B.B.)
 
Id=16301
 
02: Wielkość i kształt powierzchni manipulacyjnej (B.B.)
 
Ze względu na pewne ryzyko szkód w drzewostanie i odnowieniu w późniejszych etapach rębni IVa, powierzchnia jednoczesnych prac odnowieniowych musi być ograniczona i rzadko obejmuje cały drzewostan. Należy preferować wydłużony kształt odnawianych stref.
 
Id=16302
 
03: Wyznaczenie pasa ochronnego (B.B.)
 
Pas ochronny powinien osłaniać drzewostan od strony panujących wiatrów. W rębni IVa jego wyznaczenie jest konieczne ze względu na duże narażenie mocno rozluźnionego drzewostanu na szkody w końcowej fazie długiego okresu odnowienia.
 
Id=16303


1.Główny kierunek wiatru zależy od warunków lokalnych

2.Pas ochronny stabilnego drzewostanu od dowietrznej
 
04: Podział drzewostanu na strefy (B.B.)
 
Drzewostan dzieli się na strefy o szerokości 100-200 m. Ich szerokość zależy od zamierzonego tempa odnowienia. W mniejszych drzewostanach ośrodkami odnowieniowymi można objąć od razu całą powierzchnię.
 
Id=16304


1.Podział drzewostanu na cztery kolejno odnawiane strefy

2.Szerokość strefy zależy od założonego tempa odnowienia

3.Strefa objęta odnowieniem w pierwszej kolejności
 
05: Cięcie przygotowawcze (B.B.)
 
Cięcia przygotowawcze wykonuje się na co najmniej kilka lat przed rozpoczęciem odnowienia. Usuwa się drzewa osłabione, słabo przyrastające oraz niepożądane fenotypy (drzewa wadliwe). Na tym etapie pozostawia się drzewostan podrzędny.
 
Id=16305


1.Cięcia przygotowawcze: w części lub całym drzewostanie
 
06: Zaprojektowanie sieci szlaków zrywkowych (B.B.)
 
W celu zminimalizowania prawdopodobnych w tej rębni uszkodzeń gleby i odnowień, sieć szlaków zrywkowych powinna być zaplanowana z wyprzedzeniem.
 
Id=16306


1.Sieć szlaków zrywkowych
 
07: Zakładanie ośrodków odnowieniowych (B.B.)
 
Ośrodkami odnowieniowymi obejmuje się całą strefę. Liczba i odstęp ośrodków zależy od przewidywanego tempa odnawiania strefy. Intensywność cięć nad ośrodkami powinna być dostosowana do wymagań świetlnych poszczególnych odnawianych gatunków.
 
Id=16307


1.Założenie ośrodków odnowienia w całej 1. strefie

2.Ośrodki zakłada się w oddaleniu od szlaków zrywkowych

3.Początkowo duże wzajemne odległości ośrodków
 
08: Formowanie stożków odnowieniowych (B.B.)
 
Silniejsze cięcia nad centralną częścią powstających płatów odnowień powinny doprowadzić do zróżnicowania wysokości drzew i utworzenia się struktury stożka.
 
Id=16308


1.Poszerzanie ośrodków odnowieniowych
 
09: Poszerzanie stożków odnowieniowych (B.B.)
 
Ze względu na wszechstronną osłonę boczną drzewostanu, poszerzanie ośrodków odbywa się początkowo koncentrycznie (tak samo na całym obwodzie). Do poszerzania stosuje się cięcia brzegowe.
 
Id=16309


1.Początkowo poszerza się cały obwód ośrodka
 
10: Zakładanie nowych ośrodków odnowieniowych (B.B.)
 
Początkowa odległość ośrodków odnowieniowych powinna być dość duża, aby ograniczyć szkody w powstających odnowieniach podczas cięć i zrywki. W miarę poszerzania gniazd można zakładać nowe ośrodki pomiędzy istniejącymi, a przy zaawansowanym odnowieniu strefy - wchodzić z odnowieniem najbardziej cienioznośnych gatunków również na następną strefę.
 
Id=16310


1.Dalsze poszerzanie powstających stożków odnowienia

2.Nowe ośrodki między starszymi kępami

3.Inicjowanie odnowienia na kolejnej strefie
 
11: Dalsze poszerzanie ośrodków odnowieniowych (B.B.)
 
W późniejszych stadiach odnowienia, przy zanikającej osłonie gniazd, konieczne dalsze poszerzenia są wykonywane głównie w cieniu drzewostanu - po południowej stronie gniazd. Na północnych brzegach gniazd, gdzie odnowienie napotyka trudniejsze warunki, można zastosować podsadzenie gatunków zdolnych do złagodzenia powstającej ostrej linii styku.
 
Id=16311


1.Dalsze poszerzenia: głównie od południa (w cieniu)

2.Zachowanie stożka: podsadzenia domieszek od północy
 
12: Łączenie, poszerzanie i zakładanie nowych ośrodków odnowieniowych (B.B.)
 
Prace odnowieniowe powinny być utrzymywane bez dłuższych przerw aż do momentu łączenia się sąsiadujących gniazd. Problemem rębni IVa są pozostające przy końcu okresu odnowienia wąskie firanki drzewostanu: zagrożone wiatrem, trudne do usunięcia bez powodowania strat w odnowieniu i nie zabezpieczające już gleby przed zachwaszczeniem. Na tym etapie często trzeba stosować sztuczne uzupełnienia.
 
Id=16312


1.Łączenie najstarszych gniazd

2.Dalsze poszerzanie ośrodków odnowienia

3.Inicjowanie nowych ośrodków w kolejnej strefie