Wprowadzenie
 
Autor strony: J. Zajączkowski
 
Jak rozpocząć korzystanie z poradnika     Przeznaczenie poradnika     Zespół autorski    
 
 
 
Zapraszamy na strony e-Poradnika RĘBNIE - multimedialnego przewodnika po rębniach, czyli sposobach odnawiania i kształtowania struktury naszych lasów. Przedstawiono w nim klasyfikację i opisy poszczególnych rębni, które są przewidziane do stosowania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe przez aktualnie obowiązujące wytyczne branżowe - Zasady Hodowli Lasu (wydanie z 2003 roku).
 
 

 
 
W poradniku zamieszczono również komentarze dotyczące postępowania w sytuacjach niestandardowych, aspektów technicznych rębni oraz interakcji rębni ze środowiskiem przyrodniczym. Szczegółowy wykaz tematów poradnika znajdziesz w spisie treści lub na stronach indeksów.

Całość uzupełniono odwołaniami do wybranych pozycji literatury fachowej oraz licznymi ilustracjami - zarówno zdjęciami wykonanymi z natury, jak i specjalnie opracowanymi schematami.

Gdy napotkasz problemy z czytaniem polskich czcionek, brakiem formatowania czcionek, brakiem grafiki itp. - zobacz tutaj.

 
««
Jak rozpocząć korzystanie z poradnika
 
Poradnik podzielono na ponad 100 wzajemnie powiązanych stron tematycznych. Na każdej stronie oprócz treści umieszczono dwa zestawy specjalnie przygotowanych klawiszy nawigacyjnych, odsyłających czytelnika w inne miejsca poradnika.

Nad głównym tytułem strony umieszczono klawisze odwołujące się do informacji, które mogą być przydatne podczas lektury dowolnej strony poradnika. Dotyczą one m. in. spisu treści, klasyfikacji rębni oraz ogólnych informacji o poradniku. Zestaw tych klawiszy jest w zasadzie identyczny dla wszystkich stron poradnika.

Na końcu strony znajdują się klawisze wskazujące strony powiązane tematycznie ze stroną aktualnie otwartą i często stanowiące jej naturalną kontynuację. Uruchomienia dowolnego klawisza nawigacyjnego dokonuje się przez wskazanie go myszką i wciśnięcie jej lewego przycisku.

Więcej informacji o strukturze i zasadach obsługi poradnika można znaleźć w części 'O poradniku', a także w odrębnej Instrukcji Obsługi, załączonej jako plik 'InstrukcjaObslugi.PDF' w podstawowym katalogu poradnika.

 
««
Przeznaczenie poradnika
 
Poradnik dostarcza wskazówek odnośnie doboru poszczególnych form i rodzajów rębni dla różnych sytuacji terenowych oraz różnych aktualnych i planowanych składów gatunkowych drzewostanów.

Jest skierowany do leśników-praktyków zajmujących się planowaniem, nadzorem i realizacją cięć rębnych i prac odnowieniowych w drzewostanach. Może być także przydatny dla studentów i uczniów szkół leśnych oraz innych osób pragnących lepiej zrozumieć przyrodnicze i technologiczne uwarunkowania towarzyszące przemianie pokoleń w lesie.

Uwagi dotyczące m. in. praw autorskich oraz zasad cytowania poradnika podano tutaj.

 
Zespół autorski
 
Poradnik opracowano w Katedrze Hodowli SGGW w Warszawie. W skład kilkunastoosobowego zespołu autorskiego weszli pracownicy Katedry, a w zakresie materiałów odnoszących się do dziedzin wykraczających poza hodowlę lasu - również inni zaproszeni specjaliści i autorzy zdjęć

Pomysł i wstępną koncepcję poradnika zaproponował w 2005 roku prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki, który udostępnił na potrzeby projektu swoje opracowane wcześniej prezentacje dotyczące elementów i schematów rębni. Większość opisów form i elementów rębni jest wynikiem prac dr. inż. Leszka Boliboka i prof. B. Brzezieckiego.

Projekt struktury poradnika, redakcję i uzupełnienie zebranych tekstów oraz schematów rębni, a także oprogramowanie wspomagające zarządzanie treścią i tworzenie plików poradnika wykonał dr inż. Jacek Zajączkowski.

Zestawione w poradniku pozycje literatury fachowej zostały wybrane i opatrzone słowami kluczowymi przez dr. J. Zajączkowskiego i mgr. inż. Agnieszkę Hamerę.

Do poradnika dołączono barwne, pełnowymiarowe wersje przedstawionych w Zasadach Hodowli Lasu czarno-białych schematów poszczególnych form rębni, autorstwa dr. inż. Michała Orzechowskiego.

««