Efektem stosowania rębni zupełnej mogą być rozległe kompleksy drzewostanów o uproszczonej strukturze i niskich walorach krajobrazowych

Autor obrazu: L. Bolibok

Długie rzędy jednakowych drzew, posadzonych w bruzdach wyoranych prostopadle do szlaku turystycznego, mogą wywołać u osób odwiedzających las wrażenie sztuczności i niskiej wartości przyrodniczej.