Literatura uzupełniająca do strony:
Pozostawianie fragmentów starodrzewu
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
 • "Cięcia krajobrazowe w lasach rekreacyjnych" Stanowski T., Las. Pol. 8, 1982.
 • "Co możemy zyskać pozostawiając wyspy starodrzewu na zrębach zupełnych. Mat. konf. Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie" Sławski M., Stud. Mat. CEPL R. 8. Zesz. 1 (11), 2006.
 • "Monitoring zmian struktury przestrzennej starodrzewi na podstawie danych urządzeniowych. Mat. konf. Sposoby rozpoznawania, oceny i monitoringu wartości przyrodniczych polskich lasów" Sławski M., Stud. Mat. CEPL R. 8. zesz. 4 (14) , 2006.
 • "Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich" Poznański R., Jaworski A., Wyd. CILP, 2000.
 • "Odporność lasu na szkodliwe działanie wiatru i śniegu" Zajączkowski J., Wyd. ŚWIAT, Warszawa, 1991.
 • "Rola starych drzew w lesie" Sokołowski A., Las. Pol. 19, 1980.
 • "Stare drzewa - ważny element ekosystemu leśnego" Borowski J., Wójcik R., Las. Pol. 17, 1996.
 • "Struktura wieku i zagrożenie zgnilizną drewna starych drzewostanów sosnowych" Bernadzki E., Sylwan 5, 2003.
 • "Wpływ przestojów sosnowych na strukturę drzewostanu drugiej generacji" Ryngajłło S., Las. Pol. 4, 1990.
 • "Wpływ sposobu przygotowania gleby na zgrupowania skoczkonogów (Collembola, Apterygota) boru sosnowego" Sławska M., Sylwan 11, 2002.
 • "Współczesne znaczenie przestojów sosnowych" Bernadzki E., Las. Pol. 12, 2003.
 • "Wyspy starodrzewu" Skłodowski J., Głos L. 1, 2000.
 • "Zasady prowadzenia gospodarki leśnej wokół aglomeracji miejskich" Ważyński B., Bibl. Leśn. z. 253, 2007.
 • "Zasady zagospodarowania lasów wchodzących w skład parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu" Bosiak A., Sokołowski A., Tuszyński M., Sylwan 8, 1987.
 • "Znaczenie lasów dla ochrony przyrody" Symonides E., Bibl. Leśn. z. 143, 2001.

 •  
  Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów