Spis pozycji literatury
 
Autor strony: J. Zajączkowski
 
PEŁNY WYKAZ LITERATURY     Cięcia na obszarach chronionych     Cięcia przygotowawcze     Gniazda - odsłanianie     Gniazda - zakładanie     Kępy starodrzewu     Kształt powierzchni odnowieniowej     Ład przestrzenny     Maszyny leśne w rębniach     Ochrona odnowień     Odnawianie sztuczne siewem     Odnowienie naturalne buka     Odnowienie naturalne dębu     Odnowienie naturalne jodły     Odnowienie naturalne sosny     Odnowienie naturalne świerka     Odsłonięcie dolnych warstw     Okres odnowienia - długość     Okres odnowienia - dobór     Pielęgnowanie odnowień     Przebudowa drzewostanu     Przedplon     Przestoje     Rębnia częściowa     Rębnia gniazdowa     Rębnia przerębowa     Rębnia stopniowa     Rębnia zupełna     Strefy ochronne ptaków     Struktura drzewostanu     Szkody w odnowieniu - chwasty i abiotyczne     Szlaki zrywkowe     Uszkodzenia drzew     Utylizacja pozostałości zrębowych     Wiek rębności     Więźba sadzenia     Wpływ rębni na efekt ekonomiczny     Wpływ rębni na szkody od wiatru i śniegu     Wybór rębni     Zalesienia gruntów porolnych    
 
 
 
Poniżej zestawiono informacje bibliograficzne dla wybranych pozycji literatury uzupełniającej. Uporządkowano je alfabetycznie według tytułów.

Oprócz zestawienia zbiorczego (pełnej listy) wszystkich 391 uwzględnionych książek i artykułów, w dalszej części tej strony podano również zestawienia wykorzystanych w poradniku pozycji literatury dla arbitralnie wybranych grup zagadnień (haseł) związanych z rębniami. Pełna lista tych haseł znajduje się powyżej - w wykazie rozdziałów po tytułem niniejszej strony. Wybierz dowolne hasło, aby zobaczyć zestawienie dotyczących go artykułów i książek.

Możesz także otworzyć indeks autorów literatury, aby zobaczyć wykazy wykorzystanych w poradniku pozycji różnych autorów.

 
««
Literatura: PEŁNY WYKAZ LITERATURY
 
"Aktualne cele hodowli lasu" Bernadzki E., Sylwan 5, 1981.

"Alternatywna metoda przygotowania gleby" Niemiec P., Las. Pol. 13-14, 2002.

"Analiza pozyskiwania i zrywki drzewna w drzewostanach jodłowych" Porter B., Strawa P., Sylwan 1, 2006.

"Analiza procesu przebudowy górskich sosnowych drzewostanów przedplonowych" Zięba S., Sylwan 10, 2007.

"Badania nad mikroklimatem zrębu gniazdowego zupełnego" Tomanek J., Sylwan 11, 1974.

"Buk czy jodła ? Fitosocjologia a wybór celu hodowlanego w dolnoreglowych lasach Karpat" Anon., Las. Pol. 15-16, 2005.

"Buk pasuje pod modrzewiem" Kusiak W., Przegl. Leśn. 6, 2001.

"Cele hodowlane i ich realizacja w przebudowie drzewostanów" Bernadzki E., Sylwan 12, 2006.

"Cele i metody przebudowy drzewostanów w parkach krajobrazowych" Stępień E., Zielony R., Sylwan 4, 1989.

««

"Charakterystyka biometryczna kęp dębu szypułkowego (Quercus robur L.) i jodły pospolitej (Abies alba Mill.) wyrosłych w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej" Jaszczak R., Magnuski K., Małys L., Sylwan 11, 2003.

"Charakterystyka cech biomorfologicznych świerka w górnoreglowym borze Pilska w zależności od budowy i struktury drzewostanu" Pach M., Bartkowicz L., Skoczeń W., Sylwan 1, 2001.

"Charakterystyka hodowlana drzew leśnych" Jaworski A., Wyd. GUTENBERG, Kraków, 1995.

"Charakterystyka wybranych drzewostanów jodłowych o złożonej strukturze na obszarze RDLP Katowice i Krosno" Niemtur S., Zawada J., Ambroży S., Sylwan 2, 2007.

"Cięcia krajobrazowe w lasach rekreacyjnych" Stanowski T., Las. Pol. 8, 1982.

"Cięcia odnowieniowe a emisje przemysłowe" Hanak B., Las. Pol. 19, 1989.

"Cięcia odnowieniowe: Poradnik leśniczego" Bernadzki E., PWRiL, Warszawa, 2000.

"Cięcia rębne w lasach ochronnych" Puchalski T., Las. Pol. 7, 1974.

"Co możemy zyskać pozostawiając wyspy starodrzewu na zrębach zupełnych. Mat. konf. Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie" Sławski M., Stud. Mat. CEPL R. 8. Zesz. 1 (11), 2006.

"Czy i jak przebudowywać?" Święcicki Z., Głos L. 11, 2004.

««

"Czy sosna pospolita może być gatunkiem cienioznośnym?" Żurkowski M., Las. Pol. 10, 2005.

"Czy wielkoobszarowe odnowienia lasu oferują jeleniowatym atrakcyjniejszy pokarm niż las dojrzały: casus pożarzyska w Rudach Raciborskich" Gmitrzuk K., Obidziński A., Sylwan 4, 2007.

"Czy zrębami zupełnymi stosowanymi w borach sosnowych rosnących na siedlisku boru świeżego można chronić biegaczowate (Carabidae, Col.)?" Szyszko J., Sylwan 8, 1991.

"Dalsze wyniki badań nad wpływem rodzaju rębni na wzrost młodników dębowych" Małys L., Magnuski K., Sylwan 11-12, 1988.

"Dąb z siewu alternatywą na lata dobrego urodzaju" Ankudo L., Przegl. Leśn. 2, 2006.

"Decyzje urządzania lasu w kształtowaniu różnorodności biologicznej" Poznański R., Sylwan 1, 2005.

"Długość okresu odnowienia a intensywność cięć rębnych w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania" Poznański R., Boroń A., Wróblewska I., Sylwan 4, 1999.

"Ekologia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)" Szymański S., Sylwan 11, 1996.

"Ekologiczne odnowienie lasu w Nadleśnictwie Chojnów" Łukomski Ł., Las. Pol. 17, 1993.

"Ekologiczne podstawy hodowli lasu" Szymański S., PWRiL Warszawa, 1986.

««

"Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego" Puchalski T., Prusinkiewicz Z., PWRiL, Warszawa, 1990.

"Ekologiczny model gospodarki leśnej" Bernadzki E., Bibl. Leśn. 3, 1991.

"Ekonomiczne problemy programowania hodowlanego - optymalizacja wieku rębności drzewostanów bukowych" Partyka T., Arbatowski S., Sobczak R., Sylwan 1, 1995.

"Ekonomiczne skutki wprowadzenia zmian w ZHL" Ziemblicki M., Las. Pol. 11, 2003.

"Eksperymentalne odnowienie dębu bezszypułkowego (Quercus sessilis Ehrh.) w Kampinoskim Parku Narodowym" Tarasiuk S., Sylwan 9, 1999.

"Elementy teorii planowania hodowlanego w górach" Majerczyk K., Sylwan 3, 1984.

"Etat pilności i możliwości wyrębu drzewostanów w klasach wieku a etaty dojrzałości - podobieństwa i różnice" Poznański R., Sylwan 4, 1988.

"Fińska wciągarka do zrywki drewna" Dziduch B., Głos L. 1, 1975.

"Frez czy pług ?" Gorczyca J., Iskra T., Las. Pol. 20, 2005.

"Gospodarka leśna w obliczu zmian klimatu" Bernadzki E., Sylwan 1, 1995.

««

"Gospodarstwa (obręby siedliskowe) - jako obiekty regulacji ładu czasowego i planowania hodowlanego" Bernadzki E., Rosa W., Sylwan 4, 1983.

"Gryzonie - mały czy duży problem" Borowski Z., Las. Pol. 24, 1999.

"Historia i teraźniejszość zalesiania i odnawiania lasu siewem" Łukaszewicz J., Gil W., Sylwan 3, 2007.

"Historia rębni" Protasiewicz M., Las. Pol. 4, 2000.

"Hodowla lasu (Rębnie. Zasady projektowania upraw)" Jaworski A., Wyd. AR Kraków, 1995.

"Hodowla lasu a zamieranie jesionów" Zachara T., Gil W., Łukaszewicz J., Paluch R., Las. Pol. 12, 2006.

"Hodowla zaczyna się od rębni" Jaśkowiak K., Przegl. Leśn. 10, 1998.

"Hodowlana ocena naturalnych odnowień buka we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego" Chodnik T., Sylwan 1, 1978.

"Hodowlane kryteria kwalifikowania drzewostanów do przebudowy" Zajączkowski J., Sylwan 12, 2006.

"Hodowlano-urządzeniowa analiza drzewostanów "pocenturowskich" w Puszczy Białowieskiej" Brzeziecki B., Borecki T., Sylwan 7, 2001.

««

"Huragan a ptaki lęgowe" Żmihorski M., Las. Pol. 6, 2008.

"Ile sadzić sosny na hektarze?" Ceitel J., Przegl. Leśn. 3, 2003.

"Inicjowanie naturalnego odnowienia sosny" Andrzejczyk T., Twaróg J., Las. Pol. 5, 1997.

"Inicjowanie odnowienia naturalnego buka" Kopryk W., Las. Pol. 13, 1993.

"Inicjowanie odnowień naturalnych na powierzchni w Puszczy Białowieskiej" Grzywiński R., Las. Pol. 2, 1998.

"Instrukcja ochrony lasu" Kolk A. (red.), Wyd. CILP, Warszawa, 2004.

"Jak chronić las przed zwierzyną" Piechowski D., Głos L. 2, 1996.

"Jak gospodarka leśna wpływa na różnorodność biologiczną w lasach?" Anon., Przegl. Leśn. 4, 2000.

"Jak nas widzą ekolodzy" Dębiec T., Las. Pol. 1, 2007.

"Jesienne przygotowanie gleby do zalesień" Korzeniowski J., Głos L. 10, 1999.

««

"Jest projekt Zasad hodowli i użytkowania lasu" Rozwałka Z., Przegl. Leśn. 3, 2000.

"Jodła pospolita na granicy zasięgu" Dobrowolski S., Las. Pol. 15-16, 2000.

"Kiedy sadzić sosnę?" Barzdajn W., Przegl. Leśn. 2, 2006.

"Kierunki doskonalenia szwajcarskiej rębni przerębowo-zrębowej" Stępień E., Las. Pol. 6, 1982.

"Kierunki postępowania hodowlanego w lasach karpackich wobec zmieniających się warunków środowiska" Fabijanowski J., Jaworski A., Sylwan 8, 1996.

"Kierunki technologii i mechanizacji w pozyskiwaniu drewna" Suwała M., Las. Pol. 5, 1976.

"Kilka uwag na temat przebudowy drewostanów" Kozłowski A., Przegl. Leśn. 1, 1999.

"Koncepcja nowych form odnawiania lasu na obszarze klęski ekologicznej w Sudetach" Mikułowski M., Las. Pol. 18, 1995.

"Koncepcja nowych form odnawiania lasu na obszarze klęski ekologicznej w Sudetach (II)" Mikułowski M., Las. Pol. 19, 1995.

"Koncepcja nowych form odnawiania lasu na obszarze klęski ekologicznej w Sudetach (III)" Mikułowski M., Las. Pol. 20, 1995.

««

"Konferencja naukowa "Urządzanie lasu w warunkach trwale zrównoważonej gospodarki leśnej" (synteza wyników)" Miś R., Sylwan 5, 2002.

"Konsekwencje hodowlane obumierania dębów" Bernadzki E., Grynkiewicz J., Sylwan 8, 2006.

"Kryteria wieku dojrzałości drzewostanów do odnowienia" Głaz J., Sylwan 4, 2003.

"Lasy falowe, czyli o niezamierzonym lecz nieprzypadkowym podobieństwie pomiędzy rębnią Wagnera i lasami naturalnymi" Bolibok L., Sylwan 10, 2003.

"Lasy naturalne: wzorzec dla lasów zagospodarowanych?" Brzeziecki B., Las. Pol. 8, 2005.

"Leśne kompleksy promocyjne elementem polityki leśnej państwa" Kapuściński R., Bibl. Leśn. z. 212, 2005.

"Leśne szlaki operacyjne" Rzadkowski S., Las. Pol. 9, 1997.

"Leśnicy kontra wiatr (1)" Zajączkowski J., Las. Pol. 23, 2005.

"Leśnicy kontra wiatr (2)" Zajączkowski J., Las. Pol. 24, 2005.

"Maszyny dla profesjonalistów" Anon., Głos L. 11, 2003.

««

"Mechaniczne oczyszczanie powierzchni zrębowych" Grzegorczyk A., Las. Pol. 9, 1978.

"Mechaniczno-biologiczna metoda ochrony sosny przed spałowaniem" Brusiło A., Las. Pol. 17, 2005.

"Metoda oceny wpływu procesu starzenia i wyrębu na rozkład drzewostanów w klasach wieku w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią częściową" Poznański R., Rutkowska L., Sylwan 9, 1995.

"Metoda określania grubościowej struktury cięć w lasach różnowiekowych" Poznański R., Sylwan 11, 2000.

"Metody zagospodarowania lasu oraz klasyfikacja i nomenklatura rębni w Polsce po 1945r." Graniczny S., Sylwan 6, 1985.

"Monitoring zmian struktury przestrzennej starodrzewi na podstawie danych urządzeniowych. Mat. konf. Sposoby rozpoznawania, oceny i monitoringu wartości przyrodniczych polskich lasów" Sławski M., Stud. Mat. CEPL R. 8. zesz. 4 (14) , 2006.

"Możliwości i celowość hodowli dwu- i wielogeneracyjnych drzewostanów sosnowych" Zajączkowski J., Sylwan 11, 1996.

"Możliwości wykorzystania rębni IId do przebudowy litych drzewostanów" Hołowiński K., Las. Pol. 17, 1998.

"Na ile proekologiczna hodowla" Bartkowicz L., Kołodziej Z., Las. Pol. 13-14, 2007.

"Naturalne odnawianie drzewostanów sosnowych" Bernadzki E., Las. Pol. 1, 1981.

««

"Naturalne odnawianie drzewostanów sosny zwyczajnej" Barzdajn W., Drogoszewski B., Zientarski J., Post. Tech. Leś. 60, 1996.

"Naturalne odnowienia sosny w świetle badań naukowych oraz doświadczeń praktyki leśnej" Tomczyk S., Las. Pol. 23-24, 1989.

"Naturalne odnowienie dębu szypułkowego w drzewostanach sosnowych" Pigan M., Pigan I., Sylwan 9, 1999.

"Naturalne odnowienie lasu" Leibundgut H., PWRiL, Warszawa, 2005.

"Naturalne odnowienie lasu - wyzwaniem dla leśników" Kwiecień E., Las. Pol. 7, 1995.

"Naturalne zabezpieczenia upraw w Nadleśnictwie Lidzbark" Bilska J., Las. Pol. 8, 2006.

"Naziemna zrywka drewna skiderami w ujęciu kodeksu praktyk pozyskaniowych" Gil W., Sylwan 1, 2000.

"Niektóre problemy organizacji ładu czasowego w przebudowie drzewostanów sosnowych" Lipka-Chudzik E., Stępień E., Sylwan 12, 1996.

"Niektóre problemy sposobów zagospodarowania lasu w drzewostanach jodłowych i jodłowo-mieszanych na Roztoczu w świetle badań" Graniczny S., Sylwan 8, 1971.

"Nieoznaczoność dojrzałości rębnej drzewostanów a wybór pożądanego kierunku rozwoju zasobów drzewnych gospodarstwa zrębowego" Poznański R., Sylwan 10, 1993.

««

"Nowa metoda optymalizacji kolejności użytkowania rębnego drzewostanów" Klocek A., Sylwan 6, 1981.

"Nowa metoda programowania rozwoju zasobów leśnych w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią stopniową" Poznański R., Sylwan 5, 1999.

"Nowa metoda programowania rozwoju zasobów leśnych w przerębowym sposobie gospodarowania" Poznański R., Sylwan 2, 1999.

"Nowa metoda programowania w zrębowym sposobie zagospodarowania lasu. Zagadnienia praktyczne" Poznański R., Sylwan 7, 1988.

"Nowa metoda programowania w zrębowym sposobie zagospodarowania lasu. Zasady praktyczne" Poznański R., Sylwan 6, 1988.

"Nowa metoda regulacji rozmiaru użytkowania rębnego w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią częściową" Poznański R., Sylwan 11, 1992.

"Nowa technologia pozyskiwania drewna na zrębach zupełnych" Suwała M., Las. Pol. 6, 1978.

"Nowe kierunki w pozyskiwaniu drewna" Laurow Z., Las. Pol. 8, 2005.

"Nowe Zasady Hodowli Lasu - rewolucja czy kosmetyka" Gust G., Las. Pol. 8, 2003.

"Nowe Zasady Hodowli Lasu. Cz. III - Wzmaganie stabilności drzewostanów metodami hodowlanymi" Fonder W., Bibl. Leśn. z. 206, 2004.

««

"Nowe zasady hodowli lasu. Cz. IV. Rębnie jako sposoby osiągania celów hodowlanych" Rozwałka Z., Bibl. Leśn. z. 200, 2004.

"Nowelizacja "Zasad hodowli lasu" z 1979- konieczność obiektywna czy koniunkturalna?" Hanak B., Las. Pol. 9, 1984.

"Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich" Poznański R., Jaworski A., Wyd. CILP, 2000.

"Nowy etat odnowienia i uprzątania w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią częściową" Anon., Sylwan 5, 1993.

"Nowy etat użytkowania rębnego w zrębowym sposobie zagospodarowania lasu" Poznański R., Sylwan 3, 1987.

"Nowy kombajn zrębowy porusza się bez kół" Anon., Las. Pol. 10, 1996.

"Nowy sposób hodowli sosny w półcieniu?" Czepe B., Głos L. 4, 2003.

"Nowy system regulacji w zrębowym systemie zagospodarowania lasu" Poznański R., Sylwan 8, 1989.

"O odnowieniu naturalnym w Puszczy" Grzywiński R., Las. Pol. 6, 2006.

"O potrzebie ukierunkowania leśnych prac gospodarczo-hodowlanych w parkach krajobrazowych" Graniczny S., Las. Pol. 10, 1983.

««

"O przerębowym sposobie zagospodarowania lasu na przykładzie lasów gminy Les Bayards w Szwajcarii" Stępień E., Sylwan 7, 1982.

"O większą popularność naturalnego odnowienia lasu" Modrzyński J., Las. Pol. 15-16, 1978.

"Ocena nalotów sosny zwyczajnej powstałych na zrębach w 2002 r. w Nadleśnictwie Namysłów" Czubkowski J., Przegl. Leśn. 8, 2003.

"Ocena stanu i rozwoju gospodarstwa przerębowo-zrębowego z rębnią częściową" Poznański R., Sylwan 7, 1993.

"Ochrona bioróżnorodności w lesie gospodarczym" Gniot M., Las. Pol. 13-14, 2000.

"Ochrona leśnej różnorodności biologicznej w pracy leśniczego" Zawadzka D., Zawadzki J., Bibl. Leśn. z. 152, 2001.

"Ochrona przyrody w lasach zagospodarowanych" Kapuściński R., Bibl. Leśn. z. 125, 2000.

"Odnawianie lasu w reglu górnym Sudetów Zachodnich" Gorzelak A., Sylwan 11, 1993.

"Odnowienia naturalne w Nadleśnictwie Garwolin (2)" Markuszewski P., Zygmont T., Las. Pol. 18, 1999.

"Odnowienie lasu a zagęszczenie zwierzyny w parkach narodowych w górach i na pogórzu" Szukiel E., Sylwan 11, 2001.

««

"Odnowienie lasu naturalnego na przykładzie powierzchni badawczej w Białowieskim Parku Narodowym" Zajączkowski J., Sylwan 7, 1999.

"Odnowienie naturalne czy sztuczne ?" Modrzyński J., Las. Pol. 6, 1978.

"Odnowienie naturalne dębu w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcza Białowieska" - stan, warunki i perspektywy" Paluch R., Sylwan 1, 2005.

"Odnowienie naturalne sosny (1)" Todys J., Wójcik R., Las. Pol. 4, 1999.

"Odnowienie naturalne sosny (1)" Andrzejczyk T., Las. Pol. 1, 2002.

"Odnowienie naturalne sosny (2)" Andrzejczyk T., Las. Pol. 2, 2002.

"Odnowienie naturalne sosny (4)" Andrzejczyk T., Las. Pol. 4, 2002.

"Odnowienie naturalne w zamierających drzewostanach Puszczy Jodłowej" Anon., Sylwan 10, 1988.

"Odnowienie naturalne. Dąb" Barzdajn W., Zientarski J., Bibl. Leśn. 28, 1993.

"Odnowienie naturalne. Sosna" Tomczyk S., Bibl. Leśn. 29, 1993.

««

"Odporność lasu na szkodliwe działanie wiatru i śniegu" Zajączkowski J., Wyd. ŚWIAT, Warszawa, 1991.

"Ogólna hodowla lasu" Włoczewski T., PWRiL, Warszawa, 1968.

"Określenie przy pomocy krzywej równowagi pożądanej struktury liczby drzew w lesie różnowiekowym" Kweczlich I., Miścicki S., Sylwan 3, 2006.

"Optymalizacja kolejności użytkowania rębnego drzewostanów w świetle literatury" Klocek A., Sylwan 4, 1981.

"Optymalizacja planu cięć drzewostanów negatywnych na przykładzie Nadleśnictwa Żednia" Klocek A., Lubański A., Sylwan 6, 1986.

"Optymalizacja wieków rębności drzewostanów sosnowych - ekonomiczne problemy programowania hodowlanego" Partyka T., Arbatowski S., Sobczak R., Sylwan 11, 1994.

"Optymalizacja wieku dojrzałości rębnej oraz wieku przebudowy drzewostanów" Klocek A., Sylwan 4, 1982.

"Optymalizacja wieku rębności drzewostanów dębowych - ekonomiczne problemy programowania hodowlanego" Partyka T., Arbatowski S., Sobczak R., Sylwan 12, 1994.

"Organizacja pracy przy mechanicznym oczyszczaniu powierzchni zrębowych" Grzegorczyk A., Las. Pol. 18, 1978.

"Osłonki tekturowe szansą dla zabezpieczenia upraw?" Szukiel E., Las. Pol. 9, 2001.

««

"Parametry wzrostu buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) i jodły pospolitej ( Abies alba Mill.) wprowadzonych po poszerzeniu gniazd z kępami dębu" Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., Sylwan 12, 2003.

"Pielęgnowanie drzewostanów jodłowych i z udziałem jodły" Jaworski A., Post. Tech. Leś. 38, 1986.

"Pług dwuodkładnicowy LPZ OTL z pogłębiaczem" Hoffman L., Głos L. 1, 2001.

"Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów" Jaworski A., PWRiL, Warszawa, 2004.

"Pokrywa śnieżna jako czynnik wpływający na przeżywalność i kiełkowanie bukwi" Piotrowski M., Skrzydłowski T., Sylwan 2, 2007.

"Poprawki, uzupełnienia i dolesienia" Stępień E., Głos L. 3, 1972.

"Poradnik hodowcy lasu" Murat E., Wyd. ŚWIAT, Warszawa, 1999.

"Porównawcza analiza etatów i rozmiarów użytkowania rębnego dla obrębów w zrębowym sposobie zagospodarowania lasu" Poznański R., Sylwan 11-12, 1988.

"Porównawcza analiza etatów użytkowania rębnego obliczonych różnymi metodami dla obrębów przerębowo-zrębowego sposobu zagospodarowania" Przybylska K., Rutkowski B., Sylwan 7, 1980.

"Postępowanie hodowlane a odporność drzewostanów na działanie wiatru" Ukleja D., Sylwan 4, 1986.

««

"Postępowanie hodowlane w drzewostanach jodłowych" Żybura H., Las. Pol. 21, 2004.

"Poszukiwanie racjonalnych rozwiązań w hodowli lasu" Bernadzki E., Sylwan 12, 2005.

"Pozostałości zrębowe i przygotowanie gleby a uprawa sosnowa" Marciniak P., Las. Pol. 1, 2007.

"Pozyskiwanie drewna maszynami wielooperacyjnymi" Rzadkowski S., Głos L. 7, 1995.

"Pozyskiwanie metodą drewna krótkiego w rębniach złożonych" Suwała M., Głos L. 7, 2002.

"Półnaturalna hodowla lasu" Bernadzki E., Las. Pol. 4, 1994.

"Półnaturalna hodowla lasu" Bernadzki E., Bibl. Leśn. z. 129, 2000.

"Prace odnowieniowe przy rekonstrukcji górnej granicy lasu" Zientarski J., Post. Tech. Leś. 56, 1995.

"Prace przygotowawcze do odnowień i zalesień, sposoby i technika sadzenia oraz pielęgnacja upraw" Kocjan H., Wyd. AR im. A. CIeszkowskiego, Poznań, 2006.

"Praktyczne zagadnienia gospodarstwa przebudowy w urządzaniu lasu" Gajewski D., Zajączkowski S., Sylwan 12, 2006.

««

"Problem przebudowy drzewostanów olszy szarej w regionie bieszczadzkim" Tokarz Z., Sylwan 3, 1975.

"Problem szkód w lasach powodowanych przez śnieg i wiatr oraz sposoby przeciwdziałania im" Zachara T., Sylwan 10, 2006.

"Problem wyboru środków do operacji pozyskaniowo-zrywkowych" Gil W., Sylwan 6, 1999.

"Problem występowania nie sprzyjających warunków atmosferycznych w hodowli lasu" Mikułowski M., Bibl. Leśn. z. 84, 1997.

"Problematyka przebudowy w urządzaniu lasu" Miś R., Sylwan 12, 2006.

"Problemy oceny wartości hodowlanej odnowień" Żybura H., Bruchwald A., Sylwan 1,2,3, 1982.

"Problemy odnawiania i pielęgnowania upraw na wielkich pożarzyskach leśnych" Szabla K., Bibl. Leśn. z. 148, 2001.

"Problemy regulacji użytkowania rębnego i przedrębnego w świetle przepisów ustawy o lasach" Dawidziuk J., Czuba M., Sylwan 6, 1993.

"Prognozowanie rozmiaru użytkowania rębnego w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania" Banaś J., Sylwan 12, 1996.

"Projektowanie i wykonywanie szlaków operacyjnych w terenach górskich" Rzadkowski S., Las. Pol. 11, 1997.

««

"Projektowanie sieci szlaków zrywkowych i składnic przyzrębowych w terenie górskim" Zarzycki S., Las. Pol. 23, 1995.

"Projektowanie sieci szlaków zrywkowych i składnic przyzrębowych w terenie nizinnym" Zarzycki S., Las. Pol. 12, 1995.

"Propozycja nowej technologii wykonywania cięć złożonych w II piętrowym drzewostanie sosnowo-bukowym" Grodecki J., Stempski W., Przegl. Leśn. 3, 2001.

"Próba udoskonalenia i ujednolicenia klasyfikacji rębni dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Leśnego" Szymański S., Sylwan 7, 1984.

"Przebieg badań nad wykorzystaniem osłon do ochrony drzew przed roślinożernymi ssakami w mijającym stuleciu" Szukiel E., Sylwan 10, 2000.

"Przebudowa drzewostanów" Laurow Z., Las. Pol. 5, 2005.

"Przebudowa drzewostanów na przykładzie Nadleśnictwa Łobez" Rymszewski W., Przegl. Leśn. 8, 2007.

"Przebudowa drzewostanów w Nadleśnictwie Jamy" Tarnawski A., Przegl. Leśn. 1, 2000.

"Przebudowa drzewostanów w planowaniu urządzeniowym" Czuba M., Przypaśniak J., CILP, Warszawa, 2006.

"Przebudowa drzewostanów w trwale zrównoważonym leśnictwie" Fonder W., Bibl. Leśn. z. 251, 2007.

««

"Przebudowa lasów nizinnych w Polsce" Miś R., Sylwan 1, 2004.

"Przebudowa litych drzewostanów sosnowych, grabowych i brzozowych na siedlisku lasu mieszanego świeżego" Szwed J., Las. Pol. 23, 1992.

"Przebudowa składu gatunkowego i struktury drzewostanów w Lasach Państwowych" Rozwałka Z., Bibl. Leśn. z. 210, 2005.

"Przebudowa zbiorowisk olszy szarej w Bieszczadach" Rygiel Z., Sylwan 1, 1980.

"Przyrodnicze aspekty przeznaczania drzewostanów do przebudowy" Rozwałka Z., Bibl. Leśn. z. 154, 2001.

"Przyrost wartości drzewa jako kryterium regulacji cięć w rębniach złożonych" Paluch J., Sylwan 12, 2006.

"Racjonalna więźba początkowa sosny" Zajączkowski J., Las. Pol. 6, 1980.

"Racjonalne odnowienie lasu (3) Udany samosiew świerka" Modrzyński J., Las. Pol. 21, 1978.

"Refleksje na temat rębni gniazdowo-zupełnej" Szwed J., Sylwan 2, 1988.

"Regulacja użytkowania na tle metod inwentaryzacji lasu" Borecki T., Miścicki S., Sylwan 12, 1993.

««

"Rekreacja w lasach w koncepcji leśnictwa wielofunkcyjnego" Ważyński B., Bibl. Leśn. z. 142, 2001.

"Rębnia gniazdowa przerębowa" Bernadzki E., Las. Pol. 12, 1972.

"Rębnia gniazdowo-zupełna tylko dla borów mieszanych" Szwed J., Las. Pol. 12, 1983.

"Rębnia gniazdowo-zupełna w lasach doświadczalnych SGGW pod Rogowem" Szymkiewicz B., Sylwan 12, 1972.

"Rębnia IIIb a jodła" Karczmarski J., Kołodziej Z., Las. Pol. 2, 2007.

"Rębnia przerębowa" Bernadzki E., Las. Pol. 13-14, 1971.

"Rębnia przerębowa jako nowoczesna metoda biologicznej racjonalizacji" Paluch J., Sylwan 10, 2006.

"Rębnia przerębowa w drzewostanach sosnowych" Andrzejczyk T., Sylwan 8, 2006.

"Rębnie" Święcicki Z., Głos L. 12, 1975.

"Rębnie a przyszły obraz polskich lasów" Szymański S., Las. Pol. 4, 1984.

««

"Rębnie gniazdowe" Stępień E., Głos L. 1, 1972.

"Rębnie i ich znaczenie w gospodarce leśnej" Hanak B., Bibl. Leśn. z. 160, 2002.

"Rębnie i zasady ich stosowania w lasach" Kołodziej Z., Bartkowicz L., Przegl. Leśn. 3, 2004.

"Rębnie Tychowskie" Przygodzki J., Las. Pol. 15-16, 2001.

"Rębnie Tychowskie raz jeszcze" Łunkiewicz K., Las. Pol. 5, 2003.

"Rębnie w gospodarstwie leśnym: Poradnik leśniczego" Puchalski T., PWRiL, Warszawa, 2000.

"Rębnie w górach" Twaróg J., Bibl. Leśn. 15, 1990.

"Rębnie w świerczynach górskich" Twaróg J., Las. Pol. 1, 2002.

"Rębnie złożone" Święcicki Z., Głos L. 11, 2006.

"Rola allelopatii w życiu roślin" Jaworski A., Sylwan 5, 1988.

««

"Rola etatu jako regulatora rozmiaru użytkowania lasu" Stępień E., Sylwan 6, 2005.

"Rola fitosocjologii w diagnostyce siedlisk i gospodarce leśnej" Anon., Sylwan 10, 1999.

"Rola hodowlana modrzewia w warunkach RDLP Gdańsk" Szramka J., Sylwan 7, 1997.

"Rola luk w odnawianiu drzewostanów mieszanych w rezerwacie Jata" Dobrowolska D., Sylwan 4, 2007.

"Rola siedliska w gospodarce leśnej" Ceitel J., Sylwan 10, 1999.

"Rola starych drzew w lesie" Sokołowski A., Las. Pol. 19, 1980.

"Rola Zasad Hodowli Lasu w kształtowaniu trwałej wielofunkcyjności polskich lasów i leśnictwa" Zajączkowski J., Sylwan 4, 2003.

"Rozdrabniacz odpadów zrębowych ORKAN - LAS" Nowiński H., Głos L. 11, 1995.

"Rozwój naturalnego odnowienia sosny zwyczajnej na powierzchni przygotowanej pługiem dwuodkładnicowym" Andrzejczyk T., Drozdowski S., Sylwan 5, 2003.

"Różnice w poglądach na klasyfikacje rębni" Graniczny S., Las. Pol. 11, 1976.

««

"Sens czy bezsens odrębnej nomenklatury i klasyfikacji rębni wyłącznie dla potrzeb praktyki leśnej" Szymański S., Las. Pol. 5, 1985.

"Sezonowa dynamika zgryzania i jego wpływ na wzrost sadzonek gatunków liściastych w pierwszym roku po założeniu uprawy" Nasiadka P., Lipski S., Sylwan 5, 2006.

"Siewcy sosnowych borów" Czepnik J., Las. Pol. 10, 1999.

"Sosna zwyczajna. Hodowla i ochrona" Puchniarski T., Wyd. PWRiL, 2008.

"Spalanie pozostałości pozrębowych a nagrzewanie się gleby" Wojtkowiak R., Nowiński M., Tomczak R., Sylwan 6, 2003.

"Spalanie pozostałości pozrębowych, emisja lotnych produktów" Wojtkowiak R., Nowiński M., Tomczak R., Sylwan 8, 2003.

"Sposoby przygotowania gleby pod uprawy leśne" Niski A., Głos L. 11, 1972.

"Sposoby zabezpieczania upraw przed szkodami wyrządzanymi przez drobne gryzonie" Kasprzak J., Dobies T., Las. Pol. 9, 1999.

"Sposób Mortzfelda przebudowy składu gatunkowego drzewostanów" Ceitel J., Perz B., Sylwan 7, 2006.

"Stan, warunki i problemy odnowienia naturalnego sosny w Puszczy Białowieskiej" Paluch R., Sylwan 11, 2004.

««

"Stare drzewa - ważny element ekosystemu leśnego" Borowski J., Wójcik R., Las. Pol. 17, 1996.

"Stosowanie rębni stopniowych i przerębowych w praktyce leśnej" Święcicki Z., Głos L. 12, 2000.

"Strategie hodowlane w zamierających drzewostanach dębowych" Tarasiuk S., Las. Pol. 7, 2005.

"Strefy ochronne - szansą dla ptaków czy zagrożeniem dla gospodarki leśnej. Czy stać Polskę na ochronę 0,7% powierzchni?" Mizera T., Przegl. Leśn. 8, 2000.

"Strefy ochronne- ciągły problem" Gizak D., Las. Pol. 8-9, 1999.

"Strefy ochronne wokół gniazd ptaków" Orłowski B., Las. Pol. 22, 1999.

"Struktura cech biometrycznych niektórych gatunków drzew pochodzących z podsadzenia w przebudowywanym drzewostanie świerkowym (Picea abies (L.) Karst)" Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., Sylwan 5, 2001.

"Struktura dębu szypułkowego w kępach po rębni zupełnej gniazdowej zastosowanej do przebudowy starodrzewia sosnowego" Magnuski K., Małys L., Gołojuch P., Sylwan 7, 1997.

"Struktura drzewostanu i jej znaczenie ekologiczno-hodowlane" Brzeziecki B., Bibl. Leśn. z. 224, 2005.

"Struktura lasów przerębowych w wybranych regionach orograficznych Słowacji" Saniga M., Sylwan 10, 2007.

««

"Struktura odnawiających się drzewostanów sosny zwyczajnej w Nadleśnictwie Gubin" Barzdajn W., Drogoszewski B., Zientarski J., Sylwan 11, 1996.

"Struktura wieku i zagrożenie zgnilizną drewna starych drzewostanów sosnowych" Bernadzki E., Sylwan 5, 2003.

"Struktura wielopokoleniowych drzewostanów sosny zwyczajnej w strefie brzegowej jeziora Bełdany (Puszcza Piska)" Żurkowski M., Sylwan 1, 2006.

"Sukcesja dębu w drzewostanach sosnowych na siedliskach borowych" Gniot M., Sylwan 5, 2007.

"Systematyka rębni jest prawidłowa" Anon., Las. Pol. 11, 1983.

"Systematyka rębni rozwija się w sposób ukierunkowany" Graniczny S., Las. Pol. 8, 1984.

"Szkody leśne i problemy regulacji użytkowania rębnego drzewostanów" Klocek A., Sylwan 5, 1989.

"Szkody wyrządzane w drzewostanach przez zwierzynę płową w odnowieniach w Karpatach" Ambroży S., Gazda M., Las. Pol. 5, 1994.

"Szkody zimowe" Mikułowski M., Głos L. 1, 2003.

"Szlaki operacyjne w rębniach złożonych (przy pozyskiwaniu metodą drewna krótkiego)" Suwała M., Głos L. 6, 2002.

««

"Szlaki zrywkowe w proekologicznym gospodarstwie leśnym. Część II - Projektowanie, wykonawstwo i użytkowanie szlaków zrywkowych" Sosnowski J., Sylwan 9, 2002.

"Środki ochrony upraw przed jeleniowatymi" Anon., Las. Pol. 6, 1978.

"Trasowanie szlaków zrywkowych w terenie nizinnym" Zarzycki S., Las. Pol. 18, 1996.

"Trzebież przerębowa w drzewostanach jodłowych" Bilski M., Brzeziecki B., Matysiak A., Las. Pol. 13-14, 2006.

"Turystyczna percepcja krajobrazów leśnych" Anon., Sylwan 3, 2007.

"Tworzenie i prowadzenie gospodarstwa przebudowy lasu" Czuba M., Bibl. Leśn. z. 256, 2007.

"Tylko rębnia gniazdowo-zupełna może rozwiązać problem monokultur sosnowych w borze mieszanym świeżym" Szwed J., Las. Pol. 5, 1986.

"Ubywanie przestojów i nasienników sosnowych pozostawionych na zrębach w latach 1994-2000" Bernadzki E., Sylwan 10, 2002.

"Urządzeniowe aspekty dojrzałości lasu do naturalnego odnowienia" Anon., Sylwan 5, 2001.

"Urządzeniowe aspekty postępowania gospodarczego w Puszczy Noteckiej" Magnuski K., Sylwan 2, 1993.

««

"Utylizacja odpadów pozrębowych" Berft M., Bibl. Leśn. z. 207, 2004.

"Uwagi do projektu nowych Zasad hodowli lasu" Twaróg J., Przegl. Leśn. 6, 2000.

"Uwagi dotyczące naturalnego odnowienia sosny" Heinsdorf M., Las. Pol. 24, 1994.

"Uwagi na temat "Rębni Tychowskich"" Karczmarski J., Kołodziej Z., Las. Pol. 12, 2003.

"Uzasadnienie wyboru i usytuowania systemów szlaków zrywkowych w terenach równinnych" Bohosiewicz A., Sylwan 2, 1983.

"Użytkowanie lasu a ochrona środowiska leśnego" Kamiński E., Sylwan 10, 1988.

"Użytkowanie surowców leśnych, a zagrożenia różnorodności biologicznej" Barszcz A., Las. Pol. 22, 1999.

"W obronie gniazd prostokątnych" Szwed J., Las. Pol. 1, 1983.

"Warunki odnowienia" Tomczyk S., Las. Pol. 1, 1990.

"Warunki powstawania odnowienia naturalnego w drzewostanach dębowych" Piwowar T., Las. Pol. 20, 1994.

««

"Wciągarka do zrywki i mygłowania drewna" Czerepak J., Głos L. 1, 1995.

"Wciągarko - myglarka HERKULES 1500" Anon., Głos L. 11, 1996.

"Wiek rębności (kolej rębu) jako instrument polityki leśnej" Smykała J., Sylwan 5, 1993.

"Wieki rębności i wieloaspektowa ocena ich stosowania" Poznański R., Sylwan 3, 2005.

"Więcej uwagi dla rębni IIIa" Niski A., Las. Pol. 5, 1980.

"Więźba optymalna" Kleczewski Z., Las. Pol. 6, 2003.

"Więźba początkowa - zaproszenie do dyskusji" Zaleski J., Las. Pol. 20, 2002.

"Więźba sadzenia a przyszła jakość surowca drzewnego" Tomczak A., Przegl. Leśn. 5, 2004.

"Właściwości etatu pilności i możliwości wyrębu drzewostanów w klasach wieku" Poznański R., Sylwan 3, 1988.

"Właściwości nowego etatu odnowienia i uprzątania w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią częściową" Boroń A., Poznański R., Sylwan 7, 1994.

««

"Wpływ gryzoni na naturalne odnawianie się drzew i krzewów w zbiorowiskach leśnych" Skrzydłowski T., Sylwan 12, 2001.

"Wpływ odległości drzewostanu na zagęszczenie i przeżywalność nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zrębach zupełnych i gniazdach" Andrzejczyk T., Sylwan 1, 2000.

"Wpływ odległości od ściany drzewostanu na zagęszczenie i przeżywalność nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zrębach zupełnych i gniazdach" Andrzejczyk T., Sylwan 1, 2000.

"Wpływ orek pełnych różnej głębokości na wzrost i rozwój upraw leśnych" Anon., Sylwan 4, 1983.

"Wpływ osłony drzewostanu górnego i cięć odsłaniających na wzrost i przyrost wysokości podrostów podokapowych sosny w Lasach Pilskich" Andrzejczyk T., Sylwan 3, 2007.

"Wpływ przerzedzenia okapu górnego na rozwój podrostów sosny zwyczajnej (Pinus sylestris L.) w pogradacyjnych drzewostanach w lasach pilskich" Andrzejczyk T., Sylwan 1, 2007.

"Wpływ przestojów sosnowych na strukturę drzewostanu drugiej generacji" Ryngajłło S., Las. Pol. 4, 1990.

"Wpływ przygotowania gleby na zagęszczenie, wzrost i jakość samosiewów sosny w warunkach podokapowych" Andrzejczyk T., Drozdowski S., Szeligowski H., Sylwan 3, 2003.

"Wpływ przygotowania powierzchni pozrębowej na wzrost uprawy sosnowej" Marciniak P., Przegl. Leśn. 9, 2005.

"Wpływ rębni i sposobów przygotowania gleby na zawartość metali ciężkich w liściach drzew" Latocha E., Biedroń J., Sylwan 6, 1983.

««

"Wpływ rodzaju rębni i przygotowania gleby na rozwój upraw dębowych" Hernik I., Sylwan 10, 1974.

"Wpływ różnej więźby początkowej na wzrost sosny pospolitej w fazie uprawy do 10 roku życia" Burzyński G., Zajączkowski J., Sylwan 5, 1985.

"Wpływ różnych sposobów sadzenia i startowego nawożenia mineralnego na wzrost i udatność 10-letniej uprawy sosnowej na siedlisku boru suchego" Kocjan H., Sylwan 10, 1987.

"Wpływ sposobu przygotowania gleby na wzrost i rozwój upraw leśnych" Tuszyński M., Sylwan 11, 1984.

"Wpływ sposobu przygotowania gleby na zgrupowania skoczkonogów (Collembola, Apterygota) boru sosnowego" Sławska M., Sylwan 11, 2002.

"Wpływ sztucznego odnawiania drzewostanów w borze mieszanym na skład zbiorowisk leśnych w Wigierskim Parku Narodowym" Sokołowski A., Paluch R., Sylwan 12, 2004.

"Wpływ technologii produkcji i pory sadzenia jednolatek sosnowych (Pinus sylvestris) na udatność i początkowy wzrost upraw" Barzdajn W., Sylwan 8, 2006.

"Wpływ terminu i sposobu przygotowania gleby na wzrost upraw sosnowych w warunkach boru suchego" Kocjan H., Sylwan 6, 1982.

"Wpływ wielkości luki na wzrost i rozwój jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w drzewostanach mieszanych w rezerwacie Jata" Dobrowolska D., Sylwan 3, 2007.

"Wpływ wysokiej temperatury i suszy na uprawy leśne" Mikułowski M., Las. Pol. 21, 1998.

««

"Wpływ zrębu zupełnego i sztucznego odnowienia sosną na skład roslinności boru świeżego w Puszczy Białowieskiej" Sokołowski A., Paluch R., Sylwan 10, 2006.

"Wprowadzanie domieszek drzew i krzewów do upraw sosnowych w Puszczy Noteckiej" Kocjan H., Sylwan 6, 2003.

"Wprowadzanie gatunków liściastych w drzewostanach sosnowych na sieliskach borowych" Mąkosa K., Sylwan 2, 1992.

"Współczesne poglądy na więźbę sadzenia upraw leśnych w niektórych krajach Europy" Ceitel J., Przegl. Leśn. 4, 1995.

"Współczesne znaczenie przestojów sosnowych" Bernadzki E., Las. Pol. 12, 2003.

"Wszystko o rębni gniazdowo-zupełnej i rębni gniazdowej IIIa lub czy rębnia gniazdowa zupełna jest rębnią gniazdową Mortzfelda" Szwed J., Las. Pol. 18, 1994.

"Wybór etatu rębnego w sposobie zagospodarowania lasu rębnią częściową" Poznański R., Sylwan 10, 1995.

"Wybór rodzajów rębni w krainach I - IV" Graniczny S., Las. Pol. 8, 1970.

"Wybór rodzajów rębni w krainach V - VI" Graniczny S., Las. Pol. 9, 1970.

"Wybór rodzajów rębni w krainach VII i VIII" Graniczny S., Las. Pol. 11, 1970.

««

"Wybór rodzajów rębni w różnych siedliskowych typach lasu" Graniczny S., Las. Pol. 7, 1970.

"Wybrane problemy planowania przebudowy lasu" Stępień E., Sylwan 5, 2007.

"Wyjaśnienia do rębni stopniowych wprowadzonych do Zasad Hodowli Lasu z 1988r. (wydanie piąte znowelizowane" Szymański S., Sylwan 6, 1992.

"Wykorzystanie modelu macierzowego do prognozowania rozwoju drzewostanów o złożonej postaci" Drozdowski S., Sylwan 2, 2006.

"Wykorzystanie odnowień naturalnych w rębniach gniazdowych w Nadleśnictwie Namysłów" Czubkowski J., Przegl. Leśn. 11, 2003.

"Wykorzystujmy to, co już mamy" Paluch R., Las. Pol. 7, 2007.

"Wyniki badań przydatności nowego repelentu do ochrony upraw przed zwierzyną" Szukiel E., Las. Pol. 20, 1978.

"Wyspy starodrzewu" Skłodowski J., Głos L. 1, 2000.

"Występowanie i rola jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w lasach Krainy Bałtyckiej" Miś R., Sylwan 6, 2005.

"Występowanie nalotów w lasach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe" Głaz J., Zajączkowski G., Sylwan 5, 2002.

««

"Wzrost i rozwój odnowień jodły, buka, dębu i lipy pod okapem drzewostanu modrzewiowego o różnym stopniu przerzedzenia

" Bellon S., Żybura H., Andrzejczyk T., Sylwan 9/10, 1983.

"Wzrost młodego pokolenia dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej" Magnuski K., Sylwan 7, 1976.

"Wzrost upraw jodłowych w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniadowej" Magnuski K., Sylwan 10, 1975.

"Zachowanie różnorodności biologicznej a gospodarka leśna" Pancer-Kotejowa E., Szwagrzyk J., Sylwan 3, 1997.

"Zagospodarowanie drzewostanów świerkowych w Nadleśnictwie Nowy Targ" Latoń R., Sylwan 11, 1996.

"Zagospodarowanie lasów świerkowych na Pojezierzu Kaszubskim na przykładzie Nadleśnictwa Kartuzy" Szydlarski M., Sylwan 5, 1999.

"Zagospodarowanie lasu rezerwatu częściowego Świętokrzyskiego Parku Narodowego metodą drzewostanową przy zastosowaniu udoskonalonych rębni" Zieliński T., Sylwan 5, 1974.

"Zakaz stosowania ognia w lesie" Kołodziej Z., Karczmarski J., Pach M., Las. Pol. 1, 2007.

"Zalesianie jako problem inżynierii ekologicznej" Mikułowski M., Las. Pol. 18, 1998.

"Zasady gospodarowania w lasach ustawowo chronionych i propozycje zmian w tym zakresie" Fabijanowski J., Jagiełło Z., Sylwan 11, 1986.

««

"Zasady Hodowli Lasu" Rozwałka Z. (red.), ORWLP, Bedoń, 2003.

"Zasady proekologicznej zrywki drewna w warunkach gospodarki leśnej w górach" Sosnowski J., Sylwan 5, 2003.

"Zasady prowadzenia gospodarki leśnej wokół aglomeracji miejskich" Ważyński B., Bibl. Leśn. z. 253, 2007.

"Zasady zagospodarowania lasów wchodzących w skład parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu" Bosiak A., Sokołowski A., Tuszyński M., Sylwan 8, 1987.

"Zastanówmy się dobrze... czyli o niektórych problemach wyboru rębni w celu przebudowy litych sośnin na drzewostany dębowo-sosnowe" Karczmarski J., Kołodziej Z., Las. Pol. 15-16, 2007.

"Zastosowanie gniazd prostokątnych w rębni gniazdowo-zupełnej" Szwed J., Las. Pol. 4, 1980.

"Zastosowanie metody współczynników przeżycia i wyrębu do prognozowania rozwoju lasów jodłowych o zróżnicowanej strukturze" Poznański R., Sylwan 4, 1986.

"Zestaw zrywkowo - podwozowy JAR - 8" Czerepak J., Głos L. 1, 1996.

"Zgrabiarki odpadów zrębowych" Anon., Głos L. 10, 1993.

"Zmiany zasad zagospodarowania lasów Puszczy Białowieskiej w latach 1929-1976" Graniczny S., Sylwan 11, 1979.

««

"Znaczenie allelopatii dla hodowli lasu" Jaworski A., Sylwan 7, 1988.

"Znaczenie gryzoni w odnowieniach naturalnych" Skrzydłowski T., Las. Pol. 6, 2005.

"Znaczenie lasów dla ochrony przyrody" Symonides E., Bibl. Leśn. z. 143, 2001.

"Znowelizowane metody ustalania etatu w przerębowym sposobie zagospodarowania lasu" Poznański R., Sylwan 1-3, 1991.

"Zrąb zupełny to jednak grzech" Rutkowski P., Maciejewska-Rutkowska I., Głos L. 5, 2002.

"Zręby zupełne czy odnowienie naturalne sosny" Szwed J., Las. Pol. 5, 1992.

"Zręby zupełne nowej generacji" Brzeziecki B., Uścian-Szaciłowski P., Las. Pol. 12, 2007.

"Zróżnicowanie wskaźników pilności i możliwości wyrębu drzewostanów w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią częściową" Poznański R., Sylwan 2, 1993.

"Zrywka drewna. Lepiej - szybciej - wydajniej." Anon., Głos L. 1, 1975.

"Zwiększanie różnorodności biologicznej przez zabiegi hodowlano-leśne" Bernadzki E., Sylwan 3, 1993.

««

"Zwiększenie stabilności drzewostanów przy pracach odnowieniowych" Stępień E., Sylwan 1, 1986.

 
««
Literatura: Cięcia na obszarach chronionych
 
"Ochrona przyrody w lasach zagospodarowanych" Kapuściński R., Bibl. Leśn. z. 125, 2000.

"Rekreacja w lasach w koncepcji leśnictwa wielofunkcyjnego" Ważyński B., Bibl. Leśn. z. 142, 2001.

"Zagospodarowanie lasu rezerwatu częściowego Świętokrzyskiego Parku Narodowego metodą drzewostanową przy zastosowaniu udoskonalonych rębni" Zieliński T., Sylwan 5, 1974.

"Znaczenie lasów dla ochrony przyrody" Symonides E., Bibl. Leśn. z. 143, 2001.

 
««
Literatura: Cięcia przygotowawcze
 
"Frez czy pług ?" Gorczyca J., Iskra T., Las. Pol. 20, 2005.

"Inicjowanie odnowienia naturalnego buka" Kopryk W., Las. Pol. 13, 1993.

"Jesienne przygotowanie gleby do zalesień" Korzeniowski J., Głos L. 10, 1999.

"Nowe Zasady Hodowli Lasu. Cz. III - Wzmaganie stabilności drzewostanów metodami hodowlanymi" Fonder W., Bibl. Leśn. z. 206, 2004.

"Odnowienia naturalne w Nadleśnictwie Garwolin (2)" Markuszewski P., Zygmont T., Las. Pol. 18, 1999.

"Pozostałości zrębowe i przygotowanie gleby a uprawa sosnowa" Marciniak P., Las. Pol. 1, 2007.

"Prace przygotowawcze do odnowień i zalesień, sposoby i technika sadzenia oraz pielęgnacja upraw" Kocjan H., Wyd. AR im. A. CIeszkowskiego, Poznań, 2006.

"Przebudowa zbiorowisk olszy szarej w Bieszczadach" Rygiel Z., Sylwan 1, 1980.

"Rozwój naturalnego odnowienia sosny zwyczajnej na powierzchni przygotowanej pługiem dwuodkładnicowym" Andrzejczyk T., Drozdowski S., Sylwan 5, 2003.

««

"Siewcy sosnowych borów" Czepnik J., Las. Pol. 10, 1999.

"Stan, warunki i problemy odnowienia naturalnego sosny w Puszczy Białowieskiej" Paluch R., Sylwan 11, 2004.

"Wpływ przygotowania gleby na zagęszczenie, wzrost i jakość samosiewów sosny w warunkach podokapowych" Andrzejczyk T., Drozdowski S., Szeligowski H., Sylwan 3, 2003.

"Wpływ rębni i sposobów przygotowania gleby na zawartość metali ciężkich w liściach drzew" Latocha E., Biedroń J., Sylwan 6, 1983.

"Wpływ rodzaju rębni i przygotowania gleby na rozwój upraw dębowych" Hernik I., Sylwan 10, 1974.

"Wpływ sposobu przygotowania gleby na wzrost i rozwój upraw leśnych" Tuszyński M., Sylwan 11, 1984.

"Wpływ sposobu przygotowania gleby na zgrupowania skoczkonogów (Collembola, Apterygota) boru sosnowego" Sławska M., Sylwan 11, 2002.

"Wpływ technologii produkcji i pory sadzenia jednolatek sosnowych (Pinus sylvestris) na udatność i początkowy wzrost upraw" Barzdajn W., Sylwan 8, 2006.

"Wpływ terminu i sposobu przygotowania gleby na wzrost upraw sosnowych w warunkach boru suchego" Kocjan H., Sylwan 6, 1982.

 
««
Literatura: Gniazda - odsłanianie
 
"Możliwości wykorzystania rębni IId do przebudowy litych drzewostanów" Hołowiński K., Las. Pol. 17, 1998.

"Naturalne odnowienie lasu" Leibundgut H., PWRiL, Warszawa, 2005.

"Rębnie gniazdowe" Stępień E., Głos L. 1, 1972.

"Rębnie gniazdowe" Stępień E., Głos L. 1, 1972.

"Rola luk w odnawianiu drzewostanów mieszanych w rezerwacie Jata" Dobrowolska D., Sylwan 4, 2007.

"Zmiany zasad zagospodarowania lasów Puszczy Białowieskiej w latach 1929-1976" Graniczny S., Sylwan 11, 1979.

 
««
Literatura: Gniazda - zakładanie
 
"Badania nad mikroklimatem zrębu gniazdowego zupełnego" Tomanek J., Sylwan 11, 1974.

"Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego" Puchalski T., Prusinkiewicz Z., PWRiL, Warszawa, 1990.

"Inicjowanie odnowień naturalnych na powierzchni w Puszczy Białowieskiej" Grzywiński R., Las. Pol. 2, 1998.

"Możliwości wykorzystania rębni IId do przebudowy litych drzewostanów" Hołowiński K., Las. Pol. 17, 1998.

"Naturalne odnowienie lasu - wyzwaniem dla leśników" Kwiecień E., Las. Pol. 7, 1995.

"Niektóre problemy sposobów zagospodarowania lasu w drzewostanach jodłowych i jodłowo-mieszanych na Roztoczu w świetle badań" Graniczny S., Sylwan 8, 1971.

"Odnowienia naturalne w Nadleśnictwie Garwolin (2)" Markuszewski P., Zygmont T., Las. Pol. 18, 1999.

"Parametry wzrostu buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) i jodły pospolitej ( Abies alba Mill.) wprowadzonych po poszerzeniu gniazd z kępami dębu" Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., Sylwan 12, 2003.

"Przebudowa drzewostanów na przykładzie Nadleśnictwa Łobez" Rymszewski W., Przegl. Leśn. 8, 2007.

««

"Refleksje na temat rębni gniazdowo-zupełnej" Szwed J., Sylwan 2, 1988.

"Refleksje na temat rębni gniazdowo-zupełnej" Szwed J., Sylwan 2, 1988.

"Rębnia gniazdowo-zupełna w lasach doświadczalnych SGGW pod Rogowem" Szymkiewicz B., Sylwan 12, 1972.

"Rębnia gniazdowo-zupełna w lasach doświadczalnych SGGW pod Rogowem" Szymkiewicz B., Sylwan 12, 1972.

"Rębnia IIIb a jodła" Karczmarski J., Kołodziej Z., Las. Pol. 2, 2007.

"Rębnie gniazdowe" Stępień E., Głos L. 1, 1972.

"Rębnie gniazdowe" Stępień E., Głos L. 1, 1972.

"Rębnie gniazdowe" Stępień E., Głos L. 1, 1972.

"Rębnie Tychowskie" Przygodzki J., Las. Pol. 15-16, 2001.

"Rębnie Tychowskie raz jeszcze" Łunkiewicz K., Las. Pol. 5, 2003.

««

"Rębnie w świerczynach górskich" Twaróg J., Las. Pol. 1, 2002.

"Sposób Mortzfelda przebudowy składu gatunkowego drzewostanów" Ceitel J., Perz B., Sylwan 7, 2006.

"Struktura dębu szypułkowego w kępach po rębni zupełnej gniazdowej zastosowanej do przebudowy starodrzewia sosnowego" Magnuski K., Małys L., Gołojuch P., Sylwan 7, 1997.

"Uwagi na temat "Rębni Tychowskich"" Karczmarski J., Kołodziej Z., Las. Pol. 12, 2003.

"Wpływ odległości drzewostanu na zagęszczenie i przeżywalność nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zrębach zupełnych i gniazdach" Andrzejczyk T., Sylwan 1, 2000.

"Wpływ rodzaju rębni i przygotowania gleby na rozwój upraw dębowych" Hernik I., Sylwan 10, 1974.

"Wzrost młodego pokolenia dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej" Magnuski K., Sylwan 7, 1976.

"Wzrost upraw jodłowych w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniadowej" Magnuski K., Sylwan 10, 1975.

"Zagospodarowanie lasu rezerwatu częściowego Świętokrzyskiego Parku Narodowego metodą drzewostanową przy zastosowaniu udoskonalonych rębni" Zieliński T., Sylwan 5, 1974.

 
««
Literatura: Kępy starodrzewu
 
"Ekologiczny model gospodarki leśnej" Bernadzki E., Bibl. Leśn. 3, 1991.

"Ochrona leśnej różnorodności biologicznej w pracy leśniczego" Zawadzka D., Zawadzki J., Bibl. Leśn. z. 152, 2001.

"Ochrona przyrody w lasach zagospodarowanych" Kapuściński R., Bibl. Leśn. z. 125, 2000.

"Stare drzewa - ważny element ekosystemu leśnego" Borowski J., Wójcik R., Las. Pol. 17, 1996.

"Zasady prowadzenia gospodarki leśnej wokół aglomeracji miejskich" Ważyński B., Bibl. Leśn. z. 253, 2007.

"Znaczenie lasów dla ochrony przyrody" Symonides E., Bibl. Leśn. z. 143, 2001.

 
««
Literatura: Kształt powierzchni odnowieniowej
 
"Ekologiczne podstawy hodowli lasu" Szymański S., PWRiL Warszawa, 1986.

"Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów" Jaworski A., PWRiL, Warszawa, 2004.

"Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów" Jaworski A., PWRiL, Warszawa, 2004.

"Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów" Jaworski A., PWRiL, Warszawa, 2004.

"Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów" Jaworski A., PWRiL, Warszawa, 2004.

 
««
Literatura: Ład przestrzenny
 
"Leśnicy kontra wiatr (2)" Zajączkowski J., Las. Pol. 24, 2005.

"Naturalne odnowienie lasu" Leibundgut H., PWRiL, Warszawa, 2005.

"Optymalizacja kolejności użytkowania rębnego drzewostanów w świetle literatury" Klocek A., Sylwan 4, 1981.

"Rębnia gniazdowo-zupełna w lasach doświadczalnych SGGW pod Rogowem" Szymkiewicz B., Sylwan 12, 1972.

"Rębnie w górach" Twaróg J., Bibl. Leśn. 15, 1990.

 
««
Literatura: Maszyny leśne w rębniach
 
"Maszyny dla profesjonalistów" Anon., Głos L. 11, 2003.

"Naziemna zrywka drewna skiderami w ujęciu kodeksu praktyk pozyskaniowych" Gil W., Sylwan 1, 2000.

"Nowe kierunki w pozyskiwaniu drewna" Laurow Z., Las. Pol. 8, 2005.

"Nowy kombajn zrębowy porusza się bez kół" Anon., Las. Pol. 10, 1996.

"Pług dwuodkładnicowy LPZ OTL z pogłębiaczem" Hoffman L., Głos L. 1, 2001.

"Pozyskiwanie metodą drewna krótkiego w rębniach złożonych" Suwała M., Głos L. 7, 2002.

"Problem wyboru środków do operacji pozyskaniowo-zrywkowych" Gil W., Sylwan 6, 1999.

"Użytkowanie lasu a ochrona środowiska leśnego" Kamiński E., Sylwan 10, 1988.

"Zasady proekologicznej zrywki drewna w warunkach gospodarki leśnej w górach" Sosnowski J., Sylwan 5, 2003.

 
««
Literatura: Ochrona odnowień
 
"Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego" Puchalski T., Prusinkiewicz Z., PWRiL, Warszawa, 1990.

"Naturalne zabezpieczenia upraw w Nadleśnictwie Lidzbark" Bilska J., Las. Pol. 8, 2006.

"Odnowienie naturalne dębu w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcza Białowieska" - stan, warunki i perspektywy" Paluch R., Sylwan 1, 2005.

"Osłonki tekturowe szansą dla zabezpieczenia upraw?" Szukiel E., Las. Pol. 9, 2001.

"Przebieg badań nad wykorzystaniem osłon do ochrony drzew przed roślinożernymi ssakami w mijającym stuleciu" Szukiel E., Sylwan 10, 2000.

"Sosna zwyczajna. Hodowla i ochrona" Puchniarski T., Wyd. PWRiL, 2008.

 
««
Literatura: Odnawianie sztuczne siewem
 
"Kierunki postępowania hodowlanego w lasach karpackich wobec zmieniających się warunków środowiska" Fabijanowski J., Jaworski A., Sylwan 8, 1996.

"Odnawianie lasu w reglu górnym Sudetów Zachodnich" Gorzelak A., Sylwan 11, 1993.

"Przebudowa zbiorowisk olszy szarej w Bieszczadach" Rygiel Z., Sylwan 1, 1980.

 
««
Literatura: Odnowienie naturalne buka
 
"Charakterystyka hodowlana drzew leśnych" Jaworski A., Wyd. GUTENBERG, Kraków, 1995.

"Inicjowanie odnowienia naturalnego buka" Kopryk W., Las. Pol. 13, 1993.

"Kryteria wieku dojrzałości drzewostanów do odnowienia" Głaz J., Sylwan 4, 2003.

"Pokrywa śnieżna jako czynnik wpływający na przeżywalność i kiełkowanie bukwi" Piotrowski M., Skrzydłowski T., Sylwan 2, 2007.

"Rębnie w górach" Twaróg J., Bibl. Leśn. 15, 1990.

"Występowanie nalotów w lasach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe" Głaz J., Zajączkowski G., Sylwan 5, 2002.

 
««
Literatura: Odnowienie naturalne dębu
 
"Charakterystyka hodowlana drzew leśnych" Jaworski A., Wyd. GUTENBERG, Kraków, 1995.

"Inicjowanie odnowień naturalnych na powierzchni w Puszczy Białowieskiej" Grzywiński R., Las. Pol. 2, 1998.

"Konsekwencje hodowlane obumierania dębów" Bernadzki E., Grynkiewicz J., Sylwan 8, 2006.

"Naturalne odnowienie lasu - wyzwaniem dla leśników" Kwiecień E., Las. Pol. 7, 1995.

"O odnowieniu naturalnym w Puszczy" Grzywiński R., Las. Pol. 6, 2006.

"Odnowienia naturalne w Nadleśnictwie Garwolin (2)" Markuszewski P., Zygmont T., Las. Pol. 18, 1999.

"Odnowienie lasu naturalnego na przykładzie powierzchni badawczej w Białowieskim Parku Narodowym" Zajączkowski J., Sylwan 7, 1999.

"Odnowienie naturalne dębu w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcza Białowieska" - stan, warunki i perspektywy" Paluch R., Sylwan 1, 2005.

"Odnowienie naturalne. Dąb" Barzdajn W., Zientarski J., Bibl. Leśn. 28, 1993.

««

"Sposób Mortzfelda przebudowy składu gatunkowego drzewostanów" Ceitel J., Perz B., Sylwan 7, 2006.

"Strategie hodowlane w zamierających drzewostanach dębowych" Tarasiuk S., Las. Pol. 7, 2005.

"Warunki powstawania odnowienia naturalnego w drzewostanach dębowych" Piwowar T., Las. Pol. 20, 1994.

"Wpływ rodzaju rębni i przygotowania gleby na rozwój upraw dębowych" Hernik I., Sylwan 10, 1974.

"Występowanie nalotów w lasach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe" Głaz J., Zajączkowski G., Sylwan 5, 2002.

"Zastanówmy się dobrze... czyli o niektórych problemach wyboru rębni w celu przebudowy litych sośnin na drzewostany dębowo-sosnowe" Karczmarski J., Kołodziej Z., Las. Pol. 15-16, 2007.

 
««
Literatura: Odnowienie naturalne jodły
 
"Charakterystyka hodowlana drzew leśnych" Jaworski A., Wyd. GUTENBERG, Kraków, 1995.

"Charakterystyka wybranych drzewostanów jodłowych o złożonej strukturze na obszarze RDLP Katowice i Krosno" Niemtur S., Zawada J., Ambroży S., Sylwan 2, 2007.

"Kryteria wieku dojrzałości drzewostanów do odnowienia" Głaz J., Sylwan 4, 2003.

"Rębnie w górach" Twaróg J., Bibl. Leśn. 15, 1990.

"Trzebież przerębowa w drzewostanach jodłowych" Bilski M., Brzeziecki B., Matysiak A., Las. Pol. 13-14, 2006.

"Występowanie i rola jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w lasach Krainy Bałtyckiej" Miś R., Sylwan 6, 2005.

"Występowanie nalotów w lasach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe" Głaz J., Zajączkowski G., Sylwan 5, 2002.

"Zagospodarowanie lasu rezerwatu częściowego Świętokrzyskiego Parku Narodowego metodą drzewostanową przy zastosowaniu udoskonalonych rębni" Zieliński T., Sylwan 5, 1974.

 
««
Literatura: Odnowienie naturalne sosny
 
"Charakterystyka hodowlana drzew leśnych" Jaworski A., Wyd. GUTENBERG, Kraków, 1995.

"Czy sosna pospolita może być gatunkiem cienioznośnym?" Żurkowski M., Las. Pol. 10, 2005.

"Inicjowanie naturalnego odnowienia sosny" Andrzejczyk T., Twaróg J., Las. Pol. 5, 1997.

"Kryteria wieku dojrzałości drzewostanów do odnowienia" Głaz J., Sylwan 4, 2003.

"Naturalne odnawianie drzewostanów sosny zwyczajnej" Barzdajn W., Drogoszewski B., Zientarski J., Post. Tech. Leś. 60, 1996.

"Naturalne odnowienie lasu - wyzwaniem dla leśników" Kwiecień E., Las. Pol. 7, 1995.

"Odnowienia naturalne w Nadleśnictwie Garwolin (2)" Markuszewski P., Zygmont T., Las. Pol. 18, 1999.

"Odnowienie lasu naturalnego na przykładzie powierzchni badawczej w Białowieskim Parku Narodowym" Zajączkowski J., Sylwan 7, 1999.

"Odnowienie naturalne sosny (1)" Todys J., Wójcik R., Las. Pol. 4, 1999.

««

"Odnowienie naturalne sosny (1)" Andrzejczyk T., Las. Pol. 1, 2002.

"Odnowienie naturalne sosny (2)" Andrzejczyk T., Las. Pol. 2, 2002.

"Odnowienie naturalne sosny (4)" Andrzejczyk T., Las. Pol. 4, 2002.

"Odnowienie naturalne. Sosna" Tomczyk S., Bibl. Leśn. 29, 1993.

"Rębnie Tychowskie raz jeszcze" Łunkiewicz K., Las. Pol. 5, 2003.

"Rozwój naturalnego odnowienia sosny zwyczajnej na powierzchni przygotowanej pługiem dwuodkładnicowym" Andrzejczyk T., Drozdowski S., Sylwan 5, 2003.

"Siewcy sosnowych borów" Czepnik J., Las. Pol. 10, 1999.

"Sosna zwyczajna. Hodowla i ochrona" Puchniarski T., Wyd. PWRiL, 2008.

"Stan, warunki i problemy odnowienia naturalnego sosny w Puszczy Białowieskiej" Paluch R., Sylwan 11, 2004.

"Struktura odnawiających się drzewostanów sosny zwyczajnej w Nadleśnictwie Gubin" Barzdajn W., Drogoszewski B., Zientarski J., Sylwan 11, 1996.

««

"Ubywanie przestojów i nasienników sosnowych pozostawionych na zrębach w latach 1994-2000" Bernadzki E., Sylwan 10, 2002.

"Wpływ odległości drzewostanu na zagęszczenie i przeżywalność nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zrębach zupełnych i gniazdach" Andrzejczyk T., Sylwan 1, 2000.

"Wpływ odległości od ściany drzewostanu na zagęszczenie i przeżywalność nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zrębach zupełnych i gniazdach" Andrzejczyk T., Sylwan 1, 2000.

"Wpływ przestojów sosnowych na strukturę drzewostanu drugiej generacji" Ryngajłło S., Las. Pol. 4, 1990.

"Występowanie nalotów w lasach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe" Głaz J., Zajączkowski G., Sylwan 5, 2002.

"Zręby zupełne nowej generacji" Brzeziecki B., Uścian-Szaciłowski P., Las. Pol. 12, 2007.

 
««
Literatura: Odnowienie naturalne świerka
 
"Charakterystyka hodowlana drzew leśnych" Jaworski A., Wyd. GUTENBERG, Kraków, 1995.

"Kryteria wieku dojrzałości drzewostanów do odnowienia" Głaz J., Sylwan 4, 2003.

"Odnowienie lasu naturalnego na przykładzie powierzchni badawczej w Białowieskim Parku Narodowym" Zajączkowski J., Sylwan 7, 1999.

"Prace odnowieniowe przy rekonstrukcji górnej granicy lasu" Zientarski J., Post. Tech. Leś. 56, 1995.

"Występowanie nalotów w lasach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe" Głaz J., Zajączkowski G., Sylwan 5, 2002.

 
««
Literatura: Odsłonięcie dolnych warstw
 
"Na ile proekologiczna hodowla" Bartkowicz L., Kołodziej Z., Las. Pol. 13-14, 2007.

"Sukcesja dębu w drzewostanach sosnowych na siedliskach borowych" Gniot M., Sylwan 5, 2007.

"Wykorzystujmy to, co już mamy" Paluch R., Las. Pol. 7, 2007.

"Zręby zupełne nowej generacji" Brzeziecki B., Uścian-Szaciłowski P., Las. Pol. 12, 2007.

 
««
Literatura: Okres odnowienia - długość
 
"Długość okresu odnowienia a intensywność cięć rębnych w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania" Poznański R., Boroń A., Wróblewska I., Sylwan 4, 1999.

"Elementy teorii planowania hodowlanego w górach" Majerczyk K., Sylwan 3, 1984.

"Na ile proekologiczna hodowla" Bartkowicz L., Kołodziej Z., Las. Pol. 13-14, 2007.

"Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów" Jaworski A., PWRiL, Warszawa, 2004.

 
««
Literatura: Okres odnowienia - dobór
 
"Elementy teorii planowania hodowlanego w górach" Majerczyk K., Sylwan 3, 1984.

"Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów" Jaworski A., PWRiL, Warszawa, 2004.

"Struktura cech biometrycznych niektórych gatunków drzew pochodzących z podsadzenia w przebudowywanym drzewostanie świerkowym (Picea abies (L.) Karst)" Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., Sylwan 5, 2001.

 
««
Literatura: Pielęgnowanie odnowień
 
"Inicjowanie odnowień naturalnych na powierzchni w Puszczy Białowieskiej" Grzywiński R., Las. Pol. 2, 1998.

"Odnowienie naturalne sosny (1)" Todys J., Wójcik R., Las. Pol. 4, 1999.

"Pielęgnowanie drzewostanów jodłowych i z udziałem jodły" Jaworski A., Post. Tech. Leś. 38, 1986.

"Poszukiwanie racjonalnych rozwiązań w hodowli lasu" Bernadzki E., Sylwan 12, 2005.

"Rębnie Tychowskie raz jeszcze" Łunkiewicz K., Las. Pol. 5, 2003.

"Siewcy sosnowych borów" Czepnik J., Las. Pol. 10, 1999.

"Wpływ odległości drzewostanu na zagęszczenie i przeżywalność nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zrębach zupełnych i gniazdach" Andrzejczyk T., Sylwan 1, 2000.

 
««
Literatura: Przebudowa drzewostanu
 
"Cele hodowlane i ich realizacja w przebudowie drzewostanów" Bernadzki E., Sylwan 12, 2006.

"Cele i metody przebudowy drzewostanów w parkach krajobrazowych" Stępień E., Zielony R., Sylwan 4, 1989.

"Czy i jak przebudowywać?" Święcicki Z., Głos L. 11, 2004.

"Hodowlane kryteria kwalifikowania drzewostanów do przebudowy" Zajączkowski J., Sylwan 12, 2006.

"Możliwości wykorzystania rębni IId do przebudowy litych drzewostanów" Hołowiński K., Las. Pol. 17, 1998.

"Naturalne odnowienie lasu - wyzwaniem dla leśników" Kwiecień E., Las. Pol. 7, 1995.

"Niektóre problemy organizacji ładu czasowego w przebudowie drzewostanów sosnowych" Lipka-Chudzik E., Stępień E., Sylwan 12, 1996.

"Nowe Zasady Hodowli Lasu. Cz. III - Wzmaganie stabilności drzewostanów metodami hodowlanymi" Fonder W., Bibl. Leśn. z. 206, 2004.

"Optymalizacja wieku dojrzałości rębnej oraz wieku przebudowy drzewostanów" Klocek A., Sylwan 4, 1982.

««

"Problem przebudowy drzewostanów olszy szarej w regionie bieszczadzkim" Tokarz Z., Sylwan 3, 1975.

"Przebudowa drzewostanów" Laurow Z., Las. Pol. 5, 2005.

"Przebudowa drzewostanów na przykładzie Nadleśnictwa Łobez" Rymszewski W., Przegl. Leśn. 8, 2007.

"Przebudowa drzewostanów w planowaniu urządzeniowym" Czuba M., Przypaśniak J., CILP, Warszawa, 2006.

"Przebudowa drzewostanów w trwale zrównoważonym leśnictwie" Fonder W., Bibl. Leśn. z. 251, 2007.

"Przebudowa lasów nizinnych w Polsce" Miś R., Sylwan 1, 2004.

"Przebudowa składu gatunkowego i struktury drzewostanów w Lasach Państwowych" Rozwałka Z., Bibl. Leśn. z. 210, 2005.

"Przebudowa zbiorowisk olszy szarej w Bieszczadach" Rygiel Z., Sylwan 1, 1980.

"Przyrodnicze aspekty przeznaczania drzewostanów do przebudowy" Rozwałka Z., Bibl. Leśn. z. 154, 2001.

"Rębnia gniazdowo-zupełna w lasach doświadczalnych SGGW pod Rogowem" Szymkiewicz B., Sylwan 12, 1972.

««

"Sposób Mortzfelda przebudowy składu gatunkowego drzewostanów" Ceitel J., Perz B., Sylwan 7, 2006.

"Struktura cech biometrycznych niektórych gatunków drzew pochodzących z podsadzenia w przebudowywanym drzewostanie świerkowym (Picea abies (L.) Karst)" Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., Sylwan 5, 2001.

"Sukcesja dębu w drzewostanach sosnowych na siedliskach borowych" Gniot M., Sylwan 5, 2007.

"Tworzenie i prowadzenie gospodarstwa przebudowy lasu" Czuba M., Bibl. Leśn. z. 256, 2007.

"Wpływ rębni i sposobów przygotowania gleby na zawartość metali ciężkich w liściach drzew" Latocha E., Biedroń J., Sylwan 6, 1983.

"Wprowadzanie gatunków liściastych w drzewostanach sosnowych na sieliskach borowych" Mąkosa K., Sylwan 2, 1992.

"Wybrane problemy planowania przebudowy lasu" Stępień E., Sylwan 5, 2007.

"Wzrost upraw jodłowych w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniadowej" Magnuski K., Sylwan 10, 1975.

"Zastanówmy się dobrze... czyli o niektórych problemach wyboru rębni w celu przebudowy litych sośnin na drzewostany dębowo-sosnowe" Karczmarski J., Kołodziej Z., Las. Pol. 15-16, 2007.

 
««
Literatura: Przedplon
 
"Analiza procesu przebudowy górskich sosnowych drzewostanów przedplonowych" Zięba S., Sylwan 10, 2007.

"Wzrost i rozwój odnowień jodły, buka, dębu i lipy pod okapem drzewostanu modrzewiowego o różnym stopniu przerzedzenia

" Bellon S., Żybura H., Andrzejczyk T., Sylwan 9/10, 1983.

 
««
Literatura: Przestoje
 
"Ekologiczny model gospodarki leśnej" Bernadzki E., Bibl. Leśn. 3, 1991.

"Możliwości i celowość hodowli dwu- i wielogeneracyjnych drzewostanów sosnowych" Zajączkowski J., Sylwan 11, 1996.

"Odnowienie naturalne sosny (1)" Todys J., Wójcik R., Las. Pol. 4, 1999.

"Stare drzewa - ważny element ekosystemu leśnego" Borowski J., Wójcik R., Las. Pol. 17, 1996.

"Ubywanie przestojów i nasienników sosnowych pozostawionych na zrębach w latach 1994-2000" Bernadzki E., Sylwan 10, 2002.

"Wpływ przestojów sosnowych na strukturę drzewostanu drugiej generacji" Ryngajłło S., Las. Pol. 4, 1990.

"Współczesne znaczenie przestojów sosnowych" Bernadzki E., Las. Pol. 12, 2003.

 
««
Literatura: Rębnia częściowa
 
"Charakterystyka biometryczna kęp dębu szypułkowego (Quercus robur L.) i jodły pospolitej (Abies alba Mill.) wyrosłych w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej" Jaszczak R., Magnuski K., Małys L., Sylwan 11, 2003.

"Cięcia odnowieniowe: Poradnik leśniczego" Bernadzki E., PWRiL, Warszawa, 2000.

"Czy sosna pospolita może być gatunkiem cienioznośnym?" Żurkowski M., Las. Pol. 10, 2005.

"Dalsze wyniki badań nad wpływem rodzaju rębni na wzrost młodników dębowych" Małys L., Magnuski K., Sylwan 11-12, 1988.

"Gospodarstwa (obręby siedliskowe) - jako obiekty regulacji ładu czasowego i planowania hodowlanego" Bernadzki E., Rosa W., Sylwan 4, 1983.

"Historia rębni" Protasiewicz M., Las. Pol. 4, 2000.

"Hodowla lasu (Rębnie. Zasady projektowania upraw)" Jaworski A., Wyd. AR Kraków, 1995.

"Hodowlana ocena naturalnych odnowień buka we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego" Chodnik T., Sylwan 1, 1978.

"Inicjowanie odnowień naturalnych na powierzchni w Puszczy Białowieskiej" Grzywiński R., Las. Pol. 2, 1998.

««

"Lasy falowe, czyli o niezamierzonym lecz nieprzypadkowym podobieństwie pomiędzy rębnią Wagnera i lasami naturalnymi" Bolibok L., Sylwan 10, 2003.

"Metody zagospodarowania lasu oraz klasyfikacja i nomenklatura rębni w Polsce po 1945r." Graniczny S., Sylwan 6, 1985.

"Możliwości i celowość hodowli dwu- i wielogeneracyjnych drzewostanów sosnowych" Zajączkowski J., Sylwan 11, 1996.

"Możliwości wykorzystania rębni IId do przebudowy litych drzewostanów" Hołowiński K., Las. Pol. 17, 1998.

"Naturalne odnowienie lasu - wyzwaniem dla leśników" Kwiecień E., Las. Pol. 7, 1995.

"Niektóre problemy sposobów zagospodarowania lasu w drzewostanach jodłowych i jodłowo-mieszanych na Roztoczu w świetle badań" Graniczny S., Sylwan 8, 1971.

"Ocena stanu i rozwoju gospodarstwa przerębowo-zrębowego z rębnią częściową" Poznański R., Sylwan 7, 1993.

"Odnowienie naturalne sosny (1)" Todys J., Wójcik R., Las. Pol. 4, 1999.

"Optymalizacja wieku rębności drzewostanów dębowych - ekonomiczne problemy programowania hodowlanego" Partyka T., Arbatowski S., Sobczak R., Sylwan 12, 1994.

"Poradnik hodowcy lasu" Murat E., Wyd. ŚWIAT, Warszawa, 1999.

««

"Problem przebudowy drzewostanów olszy szarej w regionie bieszczadzkim" Tokarz Z., Sylwan 3, 1975.

"Próba udoskonalenia i ujednolicenia klasyfikacji rębni dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Leśnego" Szymański S., Sylwan 7, 1984.

"Przebudowa drzewostanów na przykładzie Nadleśnictwa Łobez" Rymszewski W., Przegl. Leśn. 8, 2007.

"Przebudowa lasów nizinnych w Polsce" Miś R., Sylwan 1, 2004.

"Rębnia IIIb a jodła" Karczmarski J., Kołodziej Z., Las. Pol. 2, 2007.

"Rębnie Tychowskie" Przygodzki J., Las. Pol. 15-16, 2001.

"Rębnie w gospodarstwie leśnym: Poradnik leśniczego" Puchalski T., PWRiL, Warszawa, 2000.

"Struktura cech biometrycznych niektórych gatunków drzew pochodzących z podsadzenia w przebudowywanym drzewostanie świerkowym (Picea abies (L.) Karst)" Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., Sylwan 5, 2001.

"Uwagi na temat "Rębni Tychowskich"" Karczmarski J., Kołodziej Z., Las. Pol. 12, 2003.

"Właściwości nowego etatu odnowienia i uprzątania w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią częściową" Boroń A., Poznański R., Sylwan 7, 1994.

««

"Wpływ rodzaju rębni i przygotowania gleby na rozwój upraw dębowych" Hernik I., Sylwan 10, 1974.

"Wybór etatu rębnego w sposobie zagospodarowania lasu rębnią częściową" Poznański R., Sylwan 10, 1995.

"Wzrost młodego pokolenia dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej" Magnuski K., Sylwan 7, 1976.

"Wzrost upraw jodłowych w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniadowej" Magnuski K., Sylwan 10, 1975.

"Zasady Hodowli Lasu" Rozwałka Z. (red.), ORWLP, Bedoń, 2003.

"Zmiany zasad zagospodarowania lasów Puszczy Białowieskiej w latach 1929-1976" Graniczny S., Sylwan 11, 1979.

 
««
Literatura: Rębnia gniazdowa
 
"Hodowla lasu a zamieranie jesionów" Zachara T., Gil W., Łukaszewicz J., Paluch R., Las. Pol. 12, 2006.

"Konsekwencje hodowlane obumierania dębów" Bernadzki E., Grynkiewicz J., Sylwan 8, 2006.

"Przebudowa drzewostanów na przykładzie Nadleśnictwa Łobez" Rymszewski W., Przegl. Leśn. 8, 2007.

"Sposób Mortzfelda przebudowy składu gatunkowego drzewostanów" Ceitel J., Perz B., Sylwan 7, 2006.

"Zasady Hodowli Lasu" Rozwałka Z. (red.), ORWLP, Bedoń, 2003.

 
««
Literatura: Rębnia przerębowa
 
"Charakterystyka cech biomorfologicznych świerka w górnoreglowym borze Pilska w zależności od budowy i struktury drzewostanu" Pach M., Bartkowicz L., Skoczeń W., Sylwan 1, 2001.

"Cięcia odnowieniowe: Poradnik leśniczego" Bernadzki E., PWRiL, Warszawa, 2000.

"Gospodarstwa (obręby siedliskowe) - jako obiekty regulacji ładu czasowego i planowania hodowlanego" Bernadzki E., Rosa W., Sylwan 4, 1983.

"Historia rębni" Protasiewicz M., Las. Pol. 4, 2000.

"Hodowla lasu (Rębnie. Zasady projektowania upraw)" Jaworski A., Wyd. AR Kraków, 1995.

"Kierunki postępowania hodowlanego w lasach karpackich wobec zmieniających się warunków środowiska" Fabijanowski J., Jaworski A., Sylwan 8, 1996.

"Metody zagospodarowania lasu oraz klasyfikacja i nomenklatura rębni w Polsce po 1945r." Graniczny S., Sylwan 6, 1985.

"Niektóre problemy sposobów zagospodarowania lasu w drzewostanach jodłowych i jodłowo-mieszanych na Roztoczu w świetle badań" Graniczny S., Sylwan 8, 1971.

"Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich" Poznański R., Jaworski A., Wyd. CILP, 2000.

««

"O przerębowym sposobie zagospodarowania lasu na przykładzie lasów gminy Les Bayards w Szwajcarii" Stępień E., Sylwan 7, 1982.

"Pielęgnowanie drzewostanów jodłowych i z udziałem jodły" Jaworski A., Post. Tech. Leś. 38, 1986.

"Poradnik hodowcy lasu" Murat E., Wyd. ŚWIAT, Warszawa, 1999.

"Próba udoskonalenia i ujednolicenia klasyfikacji rębni dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Leśnego" Szymański S., Sylwan 7, 1984.

"Rębnia przerębowa jako nowoczesna metoda biologicznej racjonalizacji" Paluch J., Sylwan 10, 2006.

"Rębnia przerębowa w drzewostanach sosnowych" Andrzejczyk T., Sylwan 8, 2006.

"Rębnie w gospodarstwie leśnym: Poradnik leśniczego" Puchalski T., PWRiL, Warszawa, 2000.

"Struktura lasów przerębowych w wybranych regionach orograficznych Słowacji" Saniga M., Sylwan 10, 2007.

"Trzebież przerębowa w drzewostanach jodłowych" Bilski M., Brzeziecki B., Matysiak A., Las. Pol. 13-14, 2006.

"Zagospodarowanie lasu rezerwatu częściowego Świętokrzyskiego Parku Narodowego metodą drzewostanową przy zastosowaniu udoskonalonych rębni" Zieliński T., Sylwan 5, 1974.

««

"Zasady Hodowli Lasu" Rozwałka Z. (red.), ORWLP, Bedoń, 2003.

"Zasady prowadzenia gospodarki leśnej wokół aglomeracji miejskich" Ważyński B., Bibl. Leśn. z. 253, 2007.

 
««
Literatura: Rębnia stopniowa
 
"Cięcia odnowieniowe: Poradnik leśniczego" Bernadzki E., PWRiL, Warszawa, 2000.

"Ekologiczny model gospodarki leśnej" Bernadzki E., Bibl. Leśn. 3, 1991.

"Gospodarstwa (obręby siedliskowe) - jako obiekty regulacji ładu czasowego i planowania hodowlanego" Bernadzki E., Rosa W., Sylwan 4, 1983.

"Historia rębni" Protasiewicz M., Las. Pol. 4, 2000.

"Hodowla lasu (Rębnie. Zasady projektowania upraw)" Jaworski A., Wyd. AR Kraków, 1995.

"Kierunki postępowania hodowlanego w lasach karpackich wobec zmieniających się warunków środowiska" Fabijanowski J., Jaworski A., Sylwan 8, 1996.

"Metoda określania grubościowej struktury cięć w lasach różnowiekowych" Poznański R., Sylwan 11, 2000.

"Metody zagospodarowania lasu oraz klasyfikacja i nomenklatura rębni w Polsce po 1945r." Graniczny S., Sylwan 6, 1985.

"Na ile proekologiczna hodowla" Bartkowicz L., Kołodziej Z., Las. Pol. 13-14, 2007.

««

"Odnowienia naturalne w Nadleśnictwie Garwolin (2)" Markuszewski P., Zygmont T., Las. Pol. 18, 1999.

"Pielęgnowanie drzewostanów jodłowych i z udziałem jodły" Jaworski A., Post. Tech. Leś. 38, 1986.

"Poradnik hodowcy lasu" Murat E., Wyd. ŚWIAT, Warszawa, 1999.

"Próba udoskonalenia i ujednolicenia klasyfikacji rębni dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Leśnego" Szymański S., Sylwan 7, 1984.

"Rębnie w gospodarstwie leśnym: Poradnik leśniczego" Puchalski T., PWRiL, Warszawa, 2000.

"Rębnie w świerczynach górskich" Twaróg J., Las. Pol. 1, 2002.

"Wyjaśnienia do rębni stopniowych wprowadzonych do Zasad Hodowli Lasu z 1988r. (wydanie piąte znowelizowane" Szymański S., Sylwan 6, 1992.

"Zasady Hodowli Lasu" Rozwałka Z. (red.), ORWLP, Bedoń, 2003.

 
««
Literatura: Rębnia zupełna
 
"Charakterystyka biometryczna kęp dębu szypułkowego (Quercus robur L.) i jodły pospolitej (Abies alba Mill.) wyrosłych w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej" Jaszczak R., Magnuski K., Małys L., Sylwan 11, 2003.

"Cięcia odnowieniowe: Poradnik leśniczego" Bernadzki E., PWRiL, Warszawa, 2000.

"Czy zrębami zupełnymi stosowanymi w borach sosnowych rosnących na siedlisku boru świeżego można chronić biegaczowate (Carabidae, Col.)?" Szyszko J., Sylwan 8, 1991.

"Dalsze wyniki badań nad wpływem rodzaju rębni na wzrost młodników dębowych" Małys L., Magnuski K., Sylwan 11-12, 1988.

"Gospodarstwa (obręby siedliskowe) - jako obiekty regulacji ładu czasowego i planowania hodowlanego" Bernadzki E., Rosa W., Sylwan 4, 1983.

"Historia rębni" Protasiewicz M., Las. Pol. 4, 2000.

"Hodowla lasu (Rębnie. Zasady projektowania upraw)" Jaworski A., Wyd. AR Kraków, 1995.

"Hodowla lasu a zamieranie jesionów" Zachara T., Gil W., Łukaszewicz J., Paluch R., Las. Pol. 12, 2006.

"Metody zagospodarowania lasu oraz klasyfikacja i nomenklatura rębni w Polsce po 1945r." Graniczny S., Sylwan 6, 1985.

««

"Możliwości i celowość hodowli dwu- i wielogeneracyjnych drzewostanów sosnowych" Zajączkowski J., Sylwan 11, 1996.

"Odnowienie naturalne sosny (1)" Todys J., Wójcik R., Las. Pol. 4, 1999.

"Ogólna hodowla lasu" Włoczewski T., PWRiL, Warszawa, 1968.

"Parametry wzrostu buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) i jodły pospolitej ( Abies alba Mill.) wprowadzonych po poszerzeniu gniazd z kępami dębu" Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., Sylwan 12, 2003.

"Poradnik hodowcy lasu" Murat E., Wyd. ŚWIAT, Warszawa, 1999.

"Problem przebudowy drzewostanów olszy szarej w regionie bieszczadzkim" Tokarz Z., Sylwan 3, 1975.

"Problemy odnawiania i pielęgnowania upraw na wielkich pożarzyskach leśnych" Szabla K., Bibl. Leśn. z. 148, 2001.

"Próba udoskonalenia i ujednolicenia klasyfikacji rębni dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Leśnego" Szymański S., Sylwan 7, 1984.

"Przebudowa lasów nizinnych w Polsce" Miś R., Sylwan 1, 2004.

"Rębnia gniazdowo-zupełna w lasach doświadczalnych SGGW pod Rogowem" Szymkiewicz B., Sylwan 12, 1972.

««

"Rębnie Tychowskie" Przygodzki J., Las. Pol. 15-16, 2001.

"Rębnie w gospodarstwie leśnym: Poradnik leśniczego" Puchalski T., PWRiL, Warszawa, 2000.

"Rozwój naturalnego odnowienia sosny zwyczajnej na powierzchni przygotowanej pługiem dwuodkładnicowym" Andrzejczyk T., Drozdowski S., Sylwan 5, 2003.

"Sposób Mortzfelda przebudowy składu gatunkowego drzewostanów" Ceitel J., Perz B., Sylwan 7, 2006.

"Utylizacja odpadów pozrębowych" Berft M., Bibl. Leśn. z. 207, 2004.

"Uwagi na temat "Rębni Tychowskich"" Karczmarski J., Kołodziej Z., Las. Pol. 12, 2003.

"Wpływ odległości drzewostanu na zagęszczenie i przeżywalność nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zrębach zupełnych i gniazdach" Andrzejczyk T., Sylwan 1, 2000.

"Wpływ rodzaju rębni i przygotowania gleby na rozwój upraw dębowych" Hernik I., Sylwan 10, 1974.

"Wpływ sposobu przygotowania gleby na zgrupowania skoczkonogów (Collembola, Apterygota) boru sosnowego" Sławska M., Sylwan 11, 2002.

"Wzrost młodego pokolenia dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej" Magnuski K., Sylwan 7, 1976.

««

"Wzrost upraw jodłowych w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniadowej" Magnuski K., Sylwan 10, 1975.

"Zasady Hodowli Lasu" Rozwałka Z. (red.), ORWLP, Bedoń, 2003.

"Zastanówmy się dobrze... czyli o niektórych problemach wyboru rębni w celu przebudowy litych sośnin na drzewostany dębowo-sosnowe" Karczmarski J., Kołodziej Z., Las. Pol. 15-16, 2007.

"Zmiany zasad zagospodarowania lasów Puszczy Białowieskiej w latach 1929-1976" Graniczny S., Sylwan 11, 1979.

"Zrąb zupełny to jednak grzech" Rutkowski P., Maciejewska-Rutkowska I., Głos L. 5, 2002.

"Zręby zupełne nowej generacji" Brzeziecki B., Uścian-Szaciłowski P., Las. Pol. 12, 2007.

 
««
Literatura: Strefy ochronne ptaków
 
"Huragan a ptaki lęgowe" Żmihorski M., Las. Pol. 6, 2008.

"Jak nas widzą ekolodzy" Dębiec T., Las. Pol. 1, 2007.

"Ochrona leśnej różnorodności biologicznej w pracy leśniczego" Zawadzka D., Zawadzki J., Bibl. Leśn. z. 152, 2001.

"Strefy ochronne- ciągły problem" Gizak D., Las. Pol. 8-9, 1999.

"Strefy ochronne wokół gniazd ptaków" Orłowski B., Las. Pol. 22, 1999.

 
««
Literatura: Struktura drzewostanu
 
"Charakterystyka biometryczna kęp dębu szypułkowego (Quercus robur L.) i jodły pospolitej (Abies alba Mill.) wyrosłych w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej" Jaszczak R., Magnuski K., Małys L., Sylwan 11, 2003.

"Charakterystyka cech biomorfologicznych świerka w górnoreglowym borze Pilska w zależności od budowy i struktury drzewostanu" Pach M., Bartkowicz L., Skoczeń W., Sylwan 1, 2001.

"Charakterystyka wybranych drzewostanów jodłowych o złożonej strukturze na obszarze RDLP Katowice i Krosno" Niemtur S., Zawada J., Ambroży S., Sylwan 2, 2007.

"Dalsze wyniki badań nad wpływem rodzaju rębni na wzrost młodników dębowych" Małys L., Magnuski K., Sylwan 11-12, 1988.

"Hodowlano-urządzeniowa analiza drzewostanów "pocenturowskich" w Puszczy Białowieskiej" Brzeziecki B., Borecki T., Sylwan 7, 2001.

"Lasy falowe, czyli o niezamierzonym lecz nieprzypadkowym podobieństwie pomiędzy rębnią Wagnera i lasami naturalnymi" Bolibok L., Sylwan 10, 2003.

"Lasy naturalne: wzorzec dla lasów zagospodarowanych?" Brzeziecki B., Las. Pol. 8, 2005.

"Metoda określania grubościowej struktury cięć w lasach różnowiekowych" Poznański R., Sylwan 11, 2000.

"Nowa metoda programowania rozwoju zasobów leśnych w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią stopniową" Poznański R., Sylwan 5, 1999.

««

"Nowa metoda programowania rozwoju zasobów leśnych w przerębowym sposobie gospodarowania" Poznański R., Sylwan 2, 1999.

"O przerębowym sposobie zagospodarowania lasu na przykładzie lasów gminy Les Bayards w Szwajcarii" Stępień E., Sylwan 7, 1982.

"Parametry wzrostu buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) i jodły pospolitej ( Abies alba Mill.) wprowadzonych po poszerzeniu gniazd z kępami dębu" Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., Sylwan 12, 2003.

"Poszukiwanie racjonalnych rozwiązań w hodowli lasu" Bernadzki E., Sylwan 12, 2005.

"Struktura cech biometrycznych niektórych gatunków drzew pochodzących z podsadzenia w przebudowywanym drzewostanie świerkowym (Picea abies (L.) Karst)" Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., Sylwan 5, 2001.

"Struktura dębu szypułkowego w kępach po rębni zupełnej gniazdowej zastosowanej do przebudowy starodrzewia sosnowego" Magnuski K., Małys L., Gołojuch P., Sylwan 7, 1997.

"Struktura drzewostanu i jej znaczenie ekologiczno-hodowlane" Brzeziecki B., Bibl. Leśn. z. 224, 2005.

"Struktura odnawiających się drzewostanów sosny zwyczajnej w Nadleśnictwie Gubin" Barzdajn W., Drogoszewski B., Zientarski J., Sylwan 11, 1996.

"Występowanie i rola jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w lasach Krainy Bałtyckiej" Miś R., Sylwan 6, 2005.

"Wzrost młodego pokolenia dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej" Magnuski K., Sylwan 7, 1976.

 
««
Literatura: Szkody w odnowieniu - chwasty i abiotyczne
 
"Hodowlana ocena naturalnych odnowień buka we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego" Chodnik T., Sylwan 1, 1978.

"Problem przebudowy drzewostanów olszy szarej w regionie bieszczadzkim" Tokarz Z., Sylwan 3, 1975.

"Problem występowania nie sprzyjających warunków atmosferycznych w hodowli lasu" Mikułowski M., Bibl. Leśn. z. 84, 1997.

 
««
Literatura: Szlaki zrywkowe
 
"Leśne szlaki operacyjne" Rzadkowski S., Las. Pol. 9, 1997.

"Pozyskiwanie metodą drewna krótkiego w rębniach złożonych" Suwała M., Głos L. 7, 2002.

"Projektowanie i wykonywanie szlaków operacyjnych w terenach górskich" Rzadkowski S., Las. Pol. 11, 1997.

"Projektowanie sieci szlaków zrywkowych i składnic przyzrębowych w terenie górskim" Zarzycki S., Las. Pol. 23, 1995.

"Projektowanie sieci szlaków zrywkowych i składnic przyzrębowych w terenie nizinnym" Zarzycki S., Las. Pol. 12, 1995.

"Szlaki operacyjne w rębniach złożonych (przy pozyskiwaniu metodą drewna krótkiego)" Suwała M., Głos L. 6, 2002.

"Szlaki zrywkowe w proekologicznym gospodarstwie leśnym. Część II - Projektowanie, wykonawstwo i użytkowanie szlaków zrywkowych" Sosnowski J., Sylwan 9, 2002.

"Trasowanie szlaków zrywkowych w terenie nizinnym" Zarzycki S., Las. Pol. 18, 1996.

"Uzasadnienie wyboru i usytuowania systemów szlaków zrywkowych w terenach równinnych" Bohosiewicz A., Sylwan 2, 1983.

««

"Zasady proekologicznej zrywki drewna w warunkach gospodarki leśnej w górach" Sosnowski J., Sylwan 5, 2003.

 
««
Literatura: Uszkodzenia drzew
 
"Czy wielkoobszarowe odnowienia lasu oferują jeleniowatym atrakcyjniejszy pokarm niż las dojrzały: casus pożarzyska w Rudach Raciborskich" Gmitrzuk K., Obidziński A., Sylwan 4, 2007.

"Gryzonie - mały czy duży problem" Borowski Z., Las. Pol. 24, 1999.

"Huragan a ptaki lęgowe" Żmihorski M., Las. Pol. 6, 2008.

"Inicjowanie naturalnego odnowienia sosny" Andrzejczyk T., Twaróg J., Las. Pol. 5, 1997.

"Leśnicy kontra wiatr (1)" Zajączkowski J., Las. Pol. 23, 2005.

"Mechaniczno-biologiczna metoda ochrony sosny przed spałowaniem" Brusiło A., Las. Pol. 17, 2005.

"Naturalne zabezpieczenia upraw w Nadleśnictwie Lidzbark" Bilska J., Las. Pol. 8, 2006.

"Odnowienie lasu a zagęszczenie zwierzyny w parkach narodowych w górach i na pogórzu" Szukiel E., Sylwan 11, 2001.

"Odporność lasu na szkodliwe działanie wiatru i śniegu" Zajączkowski J., Wyd. ŚWIAT, Warszawa, 1991.

««

"Sposoby zabezpieczania upraw przed szkodami wyrządzanymi przez drobne gryzonie" Kasprzak J., Dobies T., Las. Pol. 9, 1999.

"Strategie hodowlane w zamierających drzewostanach dębowych" Tarasiuk S., Las. Pol. 7, 2005.

"Szkody zimowe" Mikułowski M., Głos L. 1, 2003.

"Wpływ gryzoni na naturalne odnawianie się drzew i krzewów w zbiorowiskach leśnych" Skrzydłowski T., Sylwan 12, 2001.

"Wpływ wysokiej temperatury i suszy na uprawy leśne" Mikułowski M., Las. Pol. 21, 1998.

"Znaczenie gryzoni w odnowieniach naturalnych" Skrzydłowski T., Las. Pol. 6, 2005.

 
««
Literatura: Utylizacja pozostałości zrębowych
 
"Pozostałości zrębowe i przygotowanie gleby a uprawa sosnowa" Marciniak P., Las. Pol. 1, 2007.

"Utylizacja odpadów pozrębowych" Berft M., Bibl. Leśn. z. 207, 2004.

"Zakaz stosowania ognia w lesie" Kołodziej Z., Karczmarski J., Pach M., Las. Pol. 1, 2007.

 
««
Literatura: Wiek rębności
 
"Elementy teorii planowania hodowlanego w górach" Majerczyk K., Sylwan 3, 1984.

"Sosna zwyczajna. Hodowla i ochrona" Puchniarski T., Wyd. PWRiL, 2008.

"Wybrane problemy planowania przebudowy lasu" Stępień E., Sylwan 5, 2007.

 
««
Literatura: Więźba sadzenia
 
"Ekonomiczne skutki wprowadzenia zmian w ZHL" Ziemblicki M., Las. Pol. 11, 2003.

"Prace przygotowawcze do odnowień i zalesień, sposoby i technika sadzenia oraz pielęgnacja upraw" Kocjan H., Wyd. AR im. A. CIeszkowskiego, Poznań, 2006.

"Refleksje na temat rębni gniazdowo-zupełnej" Szwed J., Sylwan 2, 1988.

"Struktura drzewostanu i jej znaczenie ekologiczno-hodowlane" Brzeziecki B., Bibl. Leśn. z. 224, 2005.

"Więźba optymalna" Kleczewski Z., Las. Pol. 6, 2003.

"Więźba początkowa - zaproszenie do dyskusji" Zaleski J., Las. Pol. 20, 2002.

"Wpływ różnej więźby początkowej na wzrost sosny pospolitej w fazie uprawy do 10 roku życia" Burzyński G., Zajączkowski J., Sylwan 5, 1985.

 
««
Literatura: Wpływ rębni na efekt ekonomiczny
 
"Optymalizacja kolejności użytkowania rębnego drzewostanów w świetle literatury" Klocek A., Sylwan 4, 1981.

"Optymalizacja wieku rębności drzewostanów dębowych - ekonomiczne problemy programowania hodowlanego" Partyka T., Arbatowski S., Sobczak R., Sylwan 12, 1994.

"Poszukiwanie racjonalnych rozwiązań w hodowli lasu" Bernadzki E., Sylwan 12, 2005.

 
««
Literatura: Wpływ rębni na szkody od wiatru i śniegu
 
"Instrukcja ochrony lasu" Kolk A. (red.), Wyd. CILP, Warszawa, 2004.

"Leśnicy kontra wiatr (1)" Zajączkowski J., Las. Pol. 23, 2005.

"Problem występowania nie sprzyjających warunków atmosferycznych w hodowli lasu" Mikułowski M., Bibl. Leśn. z. 84, 1997.

 
««
Literatura: Wybór rębni
 
"Cele i metody przebudowy drzewostanów w parkach krajobrazowych" Stępień E., Zielony R., Sylwan 4, 1989.

"Czy zrębami zupełnymi stosowanymi w borach sosnowych rosnących na siedlisku boru świeżego można chronić biegaczowate (Carabidae, Col.)?" Szyszko J., Sylwan 8, 1991.

"Decyzje urządzania lasu w kształtowaniu różnorodności biologicznej" Poznański R., Sylwan 1, 2005.

"Ekologiczny model gospodarki leśnej" Bernadzki E., Bibl. Leśn. 3, 1991.

"Elementy teorii planowania hodowlanego w górach" Majerczyk K., Sylwan 3, 1984.

"Gospodarka leśna w obliczu zmian klimatu" Bernadzki E., Sylwan 1, 1995.

"Gospodarstwa (obręby siedliskowe) - jako obiekty regulacji ładu czasowego i planowania hodowlanego" Bernadzki E., Rosa W., Sylwan 4, 1983.

"Hodowlana ocena naturalnych odnowień buka we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego" Chodnik T., Sylwan 1, 1978.

"Jodła pospolita na granicy zasięgu" Dobrowolski S., Las. Pol. 15-16, 2000.

««

"Kierunki postępowania hodowlanego w lasach karpackich wobec zmieniających się warunków środowiska" Fabijanowski J., Jaworski A., Sylwan 8, 1996.

"Lasy naturalne: wzorzec dla lasów zagospodarowanych?" Brzeziecki B., Las. Pol. 8, 2005.

"Możliwości i celowość hodowli dwu- i wielogeneracyjnych drzewostanów sosnowych" Zajączkowski J., Sylwan 11, 1996.

"Na ile proekologiczna hodowla" Bartkowicz L., Kołodziej Z., Las. Pol. 13-14, 2007.

"Naturalne odnowienie lasu" Leibundgut H., PWRiL, Warszawa, 2005.

"Nowe Zasady Hodowli Lasu. Cz. III - Wzmaganie stabilności drzewostanów metodami hodowlanymi" Fonder W., Bibl. Leśn. z. 206, 2004.

"Nowe zasady hodowli lasu. Cz. IV. Rębnie jako sposoby osiągania celów hodowlanych" Rozwałka Z., Bibl. Leśn. z. 200, 2004.

"O odnowieniu naturalnym w Puszczy" Grzywiński R., Las. Pol. 6, 2006.

"Ochrona bioróżnorodności w lesie gospodarczym" Gniot M., Las. Pol. 13-14, 2000.

"Ochrona przyrody w lasach zagospodarowanych" Kapuściński R., Bibl. Leśn. z. 125, 2000.

««

"Poszukiwanie racjonalnych rozwiązań w hodowli lasu" Bernadzki E., Sylwan 12, 2005.

"Półnaturalna hodowla lasu" Bernadzki E., Las. Pol. 4, 1994.

"Półnaturalna hodowla lasu" Bernadzki E., Bibl. Leśn. z. 129, 2000.

"Przebudowa zbiorowisk olszy szarej w Bieszczadach" Rygiel Z., Sylwan 1, 1980.

"Rębnia IIIb a jodła" Karczmarski J., Kołodziej Z., Las. Pol. 2, 2007.

"Rębnie i ich znaczenie w gospodarce leśnej" Hanak B., Bibl. Leśn. z. 160, 2002.

"Rębnie w świerczynach górskich" Twaróg J., Las. Pol. 1, 2002.

"Strategie hodowlane w zamierających drzewostanach dębowych" Tarasiuk S., Las. Pol. 7, 2005.

"Użytkowanie surowców leśnych, a zagrożenia różnorodności biologicznej" Barszcz A., Las. Pol. 22, 1999.

"Wybrane problemy planowania przebudowy lasu" Stępień E., Sylwan 5, 2007.

««

"Zachowanie różnorodności biologicznej a gospodarka leśna" Pancer-Kotejowa E., Szwagrzyk J., Sylwan 3, 1997.

"Zasady gospodarowania w lasach ustawowo chronionych i propozycje zmian w tym zakresie" Fabijanowski J., Jagiełło Z., Sylwan 11, 1986.

"Zasady zagospodarowania lasów wchodzących w skład parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu" Bosiak A., Sokołowski A., Tuszyński M., Sylwan 8, 1987.

"Znaczenie allelopatii dla hodowli lasu" Jaworski A., Sylwan 7, 1988.

"Zwiększanie różnorodności biologicznej przez zabiegi hodowlano-leśne" Bernadzki E., Sylwan 3, 1993.

 
««
Literatura: Zalesienia gruntów porolnych
 
"Naturalne odnowienie lasu - wyzwaniem dla leśników" Kwiecień E., Las. Pol. 7, 1995.

"Prace przygotowawcze do odnowień i zalesień, sposoby i technika sadzenia oraz pielęgnacja upraw" Kocjan H., Wyd. AR im. A. CIeszkowskiego, Poznań, 2006.

"Sosna zwyczajna. Hodowla i ochrona" Puchniarski T., Wyd. PWRiL, 2008.

"Zalesianie jako problem inżynierii ekologicznej" Mikułowski M., Las. Pol. 18, 1998.

««