Literatura uzupełniająca do strony:
Rębnie a siedliska drobnych ssaków
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
  • "Czy wielkoobszarowe odnowienia lasu oferują jeleniowatym atrakcyjniejszy pokarm niż las dojrzały: casus pożarzyska w Rudach Raciborskich" Gmitrzuk K., Obidziński A., Sylwan 4, 2007.
  • "Odnowienie lasu a zagęszczenie zwierzyny w parkach narodowych w górach i na pogórzu" Szukiel E., Sylwan 11, 2001.
  • "Przebieg badań nad wykorzystaniem osłon do ochrony drzew przed roślinożernymi ssakami w mijającym stuleciu" Szukiel E., Sylwan 10, 2000.
  • "Szkody wyrządzane w drzewostanach przez zwierzynę płową w odnowieniach w Karpatach" Ambroży S., Gazda M., Las. Pol. 5, 1994.
  • "Wpływ gryzoni na naturalne odnawianie się drzew i krzewów w zbiorowiskach leśnych" Skrzydłowski T., Sylwan 12, 2001.

  •  
    Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów