Rębnia przerębowa utrzymuje duże zróżnicowanie struktury wiekowej drzewostanu

Autor obrazu: K. Szkopek