Przykłady rozkładu pierśnic w lesie przerębowym dla różnych wartości ilorazu Liocourta q

Autor obrazu: S. Drozdowski