Charakterystyka cięcia przerębowego
 
Autor strony: S. Drozdowski
 
Użytkowanie drzew dojrzałych     Cięcia o charakterze pielęgnacyjnym     Kształtowanie struktury grubości drzew     Kształtowanie zapasu drzewostanu     Kolejność pozyskiwania drzew    
 
 
 
Cięcie przerębowe w drzewostanie jodłowym
 
Cięcia przerębowe wykonywane są w drzewostanach, które wykazują obecnie lub mają osiągnąć w przyszłości strukturę przerębową. Struktura przerębowa charakteryzuje się trwałym występowaniem na jednej powierzchni drzew różnych klas wieku, wysokości i grubości.

Cięcie przerębowe polega na użytkowaniu drzew różnej wielkości, w sposób zapewniający inicjowanie i wzrost odnowień oraz jednocześnie pielęgnowanie drzew starszych i utrzymywanie zwarcia pionowego drzewostanu.

Strukturę przerębową najłatwiej jest uzyskać i utrzymać w drzewostanach z dużym udziałem gatunków cienioznośnych, zwłaszcza jodły. W przypadku gatunków o większych wymaganiach świetlnych, konieczne jest odejście od cięć jednostkowych w kierunku cięć grupowych, zapewniających istotne zwiększenie dostępu światła do wnętrza drzewostanu w miejscach inicjowania odnowienia. Na osobnych stronach podano dalsze wyjaśnienia różnic w cięciach jednostkowych i grupowych w rębni przerębowej.

 
 
Obraz lasu przerębowego przy zastosowaniu cięć jednostkowych i grupowych
 
W gospodarstwie z rębnią przerębową stosuje się okresową inwentaryzację struktury grubościowej oraz zapasu drzewostanu, przeprowadzaną na stałych powierzchniach kontrolnych. Uzyskane tak szacunkowe dane dla całego drzewostanu służą następnie do określenia wielkości i struktury pozyskania w najbliższym cięciu przerębowym.

Poniżej przedstawiono zasady wyznaczania różnych kategorii drzew pozyskiwanych w ramach jednego nawrotu cięcia przerębowego.

 
Schemat cięcia przerębowego
 
««
Użytkowanie drzew dojrzałych
 
Wyznaczanie drzew do użytkowania cięciem przerębowym odbywa się poprzez określenie indywidualnej dojrzałości rębnej. Jako kryterium tej dojrzałości wykorzystuje się wielkość pierśnicy docelowej, po przekroczeniu której drzewo powinno być pozyskane. Wielkość pierśnicy docelowej zależy od gatunku drzewa, warunków przyrodniczo-leśnych, stanu zdrowotnego drzew, przesłanek ekonomicznych bądź od technologicznych wymagań przemysłu drzewnego.
 
««
Cięcia o charakterze pielęgnacyjnym
 
Pielęgnacja drzewostanu podczas cięć przerębowych polega na wycinaniu drzew, które nie uzyskały jeszcze pierśnicy docelowej, ale wykazują niską jakość techniczną lub są niepożądane ze względu na gatunek. Jest to tzw. pielęgnacja zapasu drzewostanu.

Zabiegi pielęgnacyjne mogą mieć także za zadanie poprawę warunków wzrostu niektórych drzew. W tym celu wykonuje się przerzedzanie nadmiernie przegęszczonych partii drzewostanu, popiera się cenne jakościowo drzewa gatunków głównych oraz wartościowe domieszki biocenotyczne. Jest to tzw. wychowywanie - świadome oddziaływanie na drzewa w celu poprawy ich jakości.

Ponadto w ramach cięć pielęgnacyjnych eliminowane są z drzewostanu drzewa będące siedliskiem organizmów szkodliwych z punktu widzenia gospodarki leśnej.

 
««
Kształtowanie struktury grubości drzew
 
Zabiegi związane z kształtowaniem struktury i zapasu drzewostanu mają za zadanie wytworzenie lub utrzymanie właściwej struktury i budowy lasu przerębowego.

Struktura grubości drzew w drzewostanie prowadzonym cięciami przerębowymi jest zbliżona do krzywej jednoramiennej (odwróconej litery „J"). Obraz krzywej jednoramiennej odzwierciedla liczbę drzew w poszczególnych klasach grubości pierśnicy (im większa grubość pierśnicy, tym mniej drzew).

 
 

 
Przykłady rozkładu pierśnic w lesie przerębowym dla różnych wartości ilorazu Liocourta q
 
Kształt krzywej jednoramiennej zależy od wartości tzw. ilorazu Liocourta 'q', na podstawie którego ustala się liczbę drzew w poszczególnych klasach grubości pierśnicy. Gospodarz lasu przerębowego może wpływać na strukturę grubości drewna pozyskiwanego w ramach cięć przerębowych poprzez odpowiedni dobór wartości ilorazu Liocourta. Im większa wartość q, tym mniejszy udział sortymentów o większych wymiarach w ogólnej strukturze pozyskiwanych użytków.

Znając przyjętą wartość ilorazu Liocourta oraz oszacowaną na powierzchniach kontrolnych strukturę pierśnic drzewostan, można wyznaczyć teoretyczną liczebność każdej klasy grubości. Konfrontując teoretyczne i rzeczywiste (pomierzone) liczebności klas, określa się liczbę wymagających usunięcia drzew o określonych grubościach.

 
««
Kształtowanie zapasu drzewostanu
 
Cięcie przerębowe w drzewostanie jodłowym
 
Z kształtowaniem struktury drzewostanu ściśle jest związane kształtowanie wielkości zapasu jednostki kontrolnej, który zależy od składu gatunkowego i siedliska. Optymalną wielkość zapasu jednostki kontrolnej ustala się indywidualnie dla każdego gospodarstwa w wyniku porównywania z podobnymi gospodarstwami oraz na podstawie obserwacji zmian wielkości zapasu w czasie (czyli dynamiki procesów odnawiania i wzrostu).

Dla każdego obiektu można wyznaczyć charakterystyczne wartości progowe zapasu - minimalną i maksymalną - warunkujące utrzymanie struktury przerębowej, które nie powinny być przekraczane w wyniku stosowania cięć przerębowych.

Jeżeli zbyt intensywne cięcia obniżą zapas poniżej wielkości minimalnej, struktura drzewostanu może zostać zakłócona nadmiernie pojawiającym się młodym pokoleniem. Powstaje wtedy drzewostan z dwoma wyróżniającymi się warstwami.

Gdy wzrastający zapas przekroczy wielkość maksymalną, to proces odnawiania ulegnie wyraźnemu zahamowaniu w wyniku zbyt dużej konkurencji starszych drzew. Na skutek wyrównywania wysokości drzew i powstania zwarcia poziomego - drzewostan stopniowo osiąga strukturę jednopiętrową.

 
 
Zmiany struktury przykładowych drzewostanów w wyniku cięć przerębowych w obiegu 8-letnim
 
Powyższa ilustracja, utworzona z materiałów prezentacji "Dealing with the Past - for the Future: Silvicultural Research in a Changing Environment" A. Zingga (przedstawionej na Wydziale Leśnym SGGW w 2003 roku) pokazuje, jak w wyniku kolejnych cięć przerębowych struktura różnych drzewostanów zbliża się do przyjętej indywidualnie dla każdego z nich krzywej modelowej.

Optymalna wielkość zapasu wyznaczonego jako rezultat planowanego cięcia zależy w dużej mierze od obiegu cięć, czyli okresu między terminami kolejnych cięć przerębowych. Nie powinien on przekraczać 10 lat, a przeciętny rozmiar pozyskania w jednym nawrocie nie powinien przekraczać 15% całkowitego zapasu.

 
««
Kolejność pozyskiwania drzew
 
Pozyskanie drzew w wyniku cięć przerębowych wykonuje się w następującej kolejności:

1. drzewa dojrzałe do wyrębu;

2. drzewa uszkodzone w wyniku wycinki osobników dojrzałych oraz drzewa wskazane do usunięcia ze względów pielęgnacji drzewostanu;

3. drzewa usuwane ze względów kształtowania struktury i zapasu drzewostanu.

Podczas prac związanych z kształtowaniem struktury i zapasu drzewostanu obowiązuje zasada pozostawiania nadmiaru drzew z niższej klasy grubości pierśnicy, jeżeli w wyższej klasie wystąpił niedobór drzew w stosunku do przyjętego teoretycznego kształtu krzywej rozkładu pierśnic.

««