Charakterystyka cięcia gniazdowego
 
Autorzy strony: B. Brzeziecki, L. Bolibok
 
Wielkość gniazd     Odstęp gniazd    
 
 
 

 
Gniazda zakłada się w celu wyprowadzenia w drzewostanie domieszki produkcyjnej o znaczącym udziale
 
Cięcie gniazdowe jest specyficzną odmianą cięć zupełnych lub częściowych, wykonywanych na niewielkich, eliptycznych lub kolistych, powierzchniach wewnątrz drzewostanu - gniazdach. Zachowana na gniazdach osłona boczna zwartego drzewostanu stanowi dobre zabezpieczenie powstających odnowień przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków mikroklimatycznych w pierwszych latach wzrostu - do osiągnięcia wysokości ok. 1.5 m i wyjścia z tzw. "strefy przymrozkowej".

Odnowienie na gniazdach może być naturalne lub sztuczne. Zwykle na jednym gnieździe odnawia się jeden gatunek, chyba że dla kolejnego gatunku przewiduje się od razu rolę dolnego piętra lub stosuje się go dopiero przy poszerzaniu gniazda.

 
Schemat cięcia gniazdowego
 
««
Wielkość gniazd
 
Przy silnym ocienieniu okapu należy stosować większe gniazda dla dębu
 
Na gniazdach nie powinna mieć miejsca bezpośrednia operacja słoneczna. Z tego powodu ich maksymalne rozmiary określa się względem wysokości otaczającego drzewostanu (h): w kierunku północ-południe do 1.0h, w kierunku wschód-zachód do 1.5h, co odpowiada powierzchni ok. 15 arów. Przyjęta w rębni konkretna wielkość gniazd i gęstość osłony górnej będą zależeć od wymagań ekologicznych odnawianego gatunku.

Praktyczne doświadczenia ze stosowania rębni gniazdowych wskazują, że można zakładać gniazda o większych rozmiarach niż wyżej wymienione. Powiększenie powierzchni gniazda do 20-25 arów poprawia warunki wzrostu odnowień gatunków o większej światłożądności - zwłaszcza dębu na żyznych siedliskach.

 
 
Odnowienie dębu w buczynie na pasach wyciętych zamiast gniazd
 
««
Odstęp gniazd
 
Pas drzewostanu między gniazdami powinien powstrzymywać silne ruchy powietrza
 
Odstęp gniazd powinien wynosić co najmniej 2h, co ma zabezpieczyć pozostawione fragmenty drzewostanu przed ryzykiem uszkodzeń od wiatru (pęknięcia korzeni, wiatrowały). W przypadku stosowania na gnieździe cięć częściowych można zmniejszyć ten dystans do ok. 1h. Duże, eliptyczne gniazda powinny być rozmieszczane w taki sposób, aby dłuższe osie sąsiednich gniazd nie leżały w jednej linii.
 
 
Gniazda z dębem wprowadzonym w placówkach Szymańskiego
««