Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Charakterystyka cięcia przerębowego
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Obraz lasu przerębowego przy zastosowaniu cięć jednostkowych i grupowych (B.B.)
 
Górny rysunek przedstawia drzewostan z dominacją gatunków cienioznośnych, odnawiany cięciami jednostkowymi. Zachowanie struktury przerębowej w przypadku gatunków światłożądnych wymaga zastosowania cięć grupowych (efekt na dolnym rysunku), dopuszczających więcej światła do wzrastających odnowień.
 
Id=10537
 
Rozdział:
Kształtowanie zapasu drzewostanu
 
Cięcie przerębowe w drzewostanie jodłowym (B.B.)
 
Użytkowanie drzew dojrzałych w lesie przerębowym poprawia warunki powstawania i wzrostu odnowień.
 
Id=10566


1.Odsłonięte podrosty jodły
 
Zmiany struktury przykładowych drzewostanów w wyniku cięć przerębowych w obiegu 8-letnim (A.Z.)
 
Drzewostany (od lewej, od góry): Jd+Św, Św, Św+Md+Limba, mieszany liściasty doprowadzany do struktury przerębowej.
Linie: z trójkątami = stan z roku 1988, bez dodatków = stan z roku 1996, czerwona = struktura modelowa. Nietypowe kształty linii wynikają z użycia logarytmicznej skali liczby drzew.
 
Id=10562


1.Jd+Św

2.Św

3.Św+Md+Lb

4.Mieszany liściasty