Rębnia grupowo-przerębowa w drzewostanie sosnowym

Autor obrazu: J. Zajączkowski