Rabatowałki na podtopionej powierzchni zrębu

Autor obrazu: W. Gil

Zastosowanie rabatowałków na siedlisku BMw umożliwiło wywyższenie miejsc sadzenia. Sosnę posadzono w rzędach po obydwu stronach wyoranych rowków.