Wykorzystanie osłony bocznej drzewostanu do wprowadzenia na zrąb gatunku wrażliwego (buka)

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Rębnia Ib na siedlisku LMśw. W tym przypadku nie wykorzystano gniazd do stworzenia osłony bocznym gatunkom liściastym (łącznie >50%), ale zastosowano zrąb na kierunku wschód-zachód, z zachowaniem czasowej osłony ze strony fragmentów starodrzewu i kęp młodego modrzewia.