Stosowanie cięć zupełnych nie musi prowadzić do powstawania drzewostanów o małym zróżnicowaniu strukturalnym

Autor obrazu: B. Brzeziecki

Na zrębie na siedlisku Bśw pozostawiono fragmenty starodrzewu, kępy odnowień sosnowych samorzutnie powstałych pod okapem oraz pojedyncze starsze osobniki brzozy, w tych warunkach wartościowej ze względów biocenotycznych. Pozostałą powierzchnię przeznaczono do odnowienia naturalnego i sztucznych uzupełnień.