Literatura uzupełniająca do strony:
Rębnie IV stopniowe
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
 • "Charakterystyka wybranych drzewostanów jodłowych o złożonej strukturze na obszarze RDLP Katowice i Krosno" Niemtur S., Zawada J., Ambroży S., Sylwan 2, 2007.
 • "Cięcia odnowieniowe: Poradnik leśniczego" Bernadzki E., PWRiL, Warszawa, 2000.
 • "Długość okresu odnowienia a intensywność cięć rębnych w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania" Poznański R., Boroń A., Wróblewska I., Sylwan 4, 1999.
 • "Ekologiczny model gospodarki leśnej" Bernadzki E., Bibl. Leśn. 3, 1991.
 • "Elementy teorii planowania hodowlanego w górach" Majerczyk K., Sylwan 3, 1984.
 • "Hodowla lasu (Rębnie. Zasady projektowania upraw)" Jaworski A., Wyd. AR Kraków, 1995.
 • "Jodła pospolita na granicy zasięgu" Dobrowolski S., Las. Pol. 15-16, 2000.
 • "Kierunki postępowania hodowlanego w lasach karpackich wobec zmieniających się warunków środowiska" Fabijanowski J., Jaworski A., Sylwan 8, 1996.
 • "Lasy naturalne: wzorzec dla lasów zagospodarowanych?" Brzeziecki B., Las. Pol. 8, 2005.
 • "Metoda określania grubościowej struktury cięć w lasach różnowiekowych" Poznański R., Sylwan 11, 2000.
 • "Na ile proekologiczna hodowla" Bartkowicz L., Kołodziej Z., Las. Pol. 13-14, 2007.
 • "Niektóre problemy sposobów zagospodarowania lasu w drzewostanach jodłowych i jodłowo-mieszanych na Roztoczu w świetle badań" Graniczny S., Sylwan 8, 1971.
 • "Nowa metoda programowania rozwoju zasobów leśnych w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią stopniową" Poznański R., Sylwan 5, 1999.
 • "Odporność lasu na szkodliwe działanie wiatru i śniegu" Zajączkowski J., Wyd. ŚWIAT, Warszawa, 1991.
 • "Parametry wzrostu buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) i jodły pospolitej ( Abies alba Mill.) wprowadzonych po poszerzeniu gniazd z kępami dębu" Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., Sylwan 12, 2003.
 • "Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów" Jaworski A., PWRiL, Warszawa, 2004.
 • "Porównawcza analiza etatów użytkowania rębnego obliczonych różnymi metodami dla obrębów przerębowo-zrębowego sposobu zagospodarowania" Przybylska K., Rutkowski B., Sylwan 7, 1980.
 • "Półnaturalna hodowla lasu" Bernadzki E., Bibl. Leśn. z. 129, 2000.
 • "Półnaturalna hodowla lasu" Bernadzki E., Las. Pol. 4, 1994.
 • "Problemy oceny wartości hodowlanej odnowień" Żybura H., Bruchwald A., Sylwan 1,2,3, 1982.
 • "Prognozowanie rozmiaru użytkowania rębnego w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania" Banaś J., Sylwan 12, 1996.
 • "Przyrost wartości drzewa jako kryterium regulacji cięć w rębniach złożonych" Paluch J., Sylwan 12, 2006.
 • "Rębnie w gospodarstwie leśnym: Poradnik leśniczego" Puchalski T., PWRiL, Warszawa, 2000.
 • "Rębnie złożone" Święcicki Z., Głos L. 11, 2006.
 • "Stosowanie rębni stopniowych i przerębowych w praktyce leśnej" Święcicki Z., Głos L. 12, 2000.
 • "Właściwości etatu pilności i możliwości wyrębu drzewostanów w klasach wieku" Poznański R., Sylwan 3, 1988.
 • "Wpływ wielkości luki na wzrost i rozwój jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w drzewostanach mieszanych w rezerwacie Jata" Dobrowolska D., Sylwan 3, 2007.
 • "Wyjaśnienia do rębni stopniowych wprowadzonych do Zasad Hodowli Lasu z 1988r. (wydanie piąte znowelizowane" Szymański S., Sylwan 6, 1992.
 • "Wykorzystanie modelu macierzowego do prognozowania rozwoju drzewostanów o złożonej postaci" Drozdowski S., Sylwan 2, 2006.
 • "Występowanie i rola jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w lasach Krainy Bałtyckiej" Miś R., Sylwan 6, 2005.
 • "Zagospodarowanie drzewostanów świerkowych w Nadleśnictwie Nowy Targ" Latoń R., Sylwan 11, 1996.
 • "Zastosowanie metody współczynników przeżycia i wyrębu do prognozowania rozwoju lasów jodłowych o zróżnicowanej strukturze" Poznański R., Sylwan 4, 1986.

 •  
  Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów