Literatura uzupełniająca do strony:
Wpływ rębni na środowisko leśne
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
 • "Cięcia rębne w lasach ochronnych" Puchalski T., Las. Pol. 7, 1974.
 • "Decyzje urządzania lasu w kształtowaniu różnorodności biologicznej" Poznański R., Sylwan 1, 2005.
 • "Jak gospodarka leśna wpływa na różnorodność biologiczną w lasach?" Anon., Przegl. Leśn. 4, 2000.
 • "Jak nas widzą ekolodzy" Dębiec T., Las. Pol. 1, 2007.
 • "O potrzebie ukierunkowania leśnych prac gospodarczo-hodowlanych w parkach krajobrazowych" Graniczny S., Las. Pol. 10, 1983.
 • "Ochrona bioróżnorodności w lesie gospodarczym" Gniot M., Las. Pol. 13-14, 2000.
 • "Ochrona przyrody w lasach zagospodarowanych" Kapuściński R., Bibl. Leśn. z. 125, 2000.
 • "Półnaturalna hodowla lasu" Bernadzki E., Bibl. Leśn. z. 129, 2000.
 • "Półnaturalna hodowla lasu" Bernadzki E., Las. Pol. 4, 1994.
 • "Problem występowania nie sprzyjających warunków atmosferycznych w hodowli lasu" Mikułowski M., Bibl. Leśn. z. 84, 1997.
 • "Rola luk w odnawianiu drzewostanów mieszanych w rezerwacie Jata" Dobrowolska D., Sylwan 4, 2007.
 • "Struktura drzewostanu i jej znaczenie ekologiczno-hodowlane" Brzeziecki B., Bibl. Leśn. z. 224, 2005.
 • "Szkody zimowe" Mikułowski M., Głos L. 1, 2003.
 • "Turystyczna percepcja krajobrazów leśnych" Anon., Sylwan 3, 2007.
 • "Użytkowanie surowców leśnych, a zagrożenia różnorodności biologicznej" Barszcz A., Las. Pol. 22, 1999.
 • "Zasady gospodarowania w lasach ustawowo chronionych i propozycje zmian w tym zakresie" Fabijanowski J., Jagiełło Z., Sylwan 11, 1986.
 • "Zasady zagospodarowania lasów wchodzących w skład parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu" Bosiak A., Sokołowski A., Tuszyński M., Sylwan 8, 1987.
 • "Znaczenie lasów dla ochrony przyrody" Symonides E., Bibl. Leśn. z. 143, 2001.

 •  
  Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów