2/3.   Strukturę zbliżoną do przerębowej ma wiele drzewostanów sosnowych drobnej własności

Autor obrazu: S. Drozdowski