Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Rębnia zupełna smugowa Ic
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Odnowienie naturalne modrzewia z samosiewu bocznego (B.B.)
 
Samosiewy modrzewia mogą pojawić się na żyznych siedliskach na glebie odsłoniętej wskutek operacji technologicznych lub pożaru, ale rzadko są w stanie pokonać konkurencję chwastów w pierwszych latach życia. Przykład z nadl. Suchedniów.
 
Id=10569
 
Rozdział:
Zastosowanie w drzewostanach świerkowych
 
Odnowienie świerkowe na smudze w rębni Ic (B.B.)
 
Świerk bardzo obficie odnawia się przy brzegu drzewostanu macierzystego, zwłaszcza w korzystnych warunkach wilgotnościowych, jakie panują na smudze północnej.
 
Id=10570
 
Rozdział:
Zastosowanie w drzewostanach olszowych
 
Udany samosiew boczny olszy czarnej na zrębie (J.Z.)
 
Samosiew olszy na zrębie jest dość trudno uzyskać i wyprowadzić ze względu na niekorzystne warunki siedliskowe (podtopienia, chwasty). Dlatego w najbardziej wartościowych drzewostanach olszowych zaleca się raczej uzyskanie samosiewu za pomocą mocnego cięcia obsiewnego i uprzątnięcia reszty drzewostanu po 2-3 latach.
 
Id=10684


1.Naturalne (spontaniczne) odnowienie olszy