11/15.   Stan drzewostanu po pierwszym cięciu

Autor obrazu: B. Brzeziecki