Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Zagospodarowanie brzegu lasu
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Brzeg drzewostanu powinien być wystarczająco zwarty i szeroki, aby ograniczyć negatywne efekty wnikania i ruchu powietrza pod okapem (J.Z.)
 
Do efektów tych należy np. obniżenie wilgotności powietrza, wysuszanie gleby czy silne wyziębianie. W praktyce efektywność ochronnego oddziaływania brzegu lasu będzie zależała nie tylko od jego szerokości, ale też od budowy - obecności gatunków iglastych, występowania dolnych warstw czy pionowego rozbudowowania koron.
 
Id=10702


1.Brak warstwy krzewiastej
 
Strefy ekotonowe należy zakładać jednocześnie z drzewostanem, na którego obrzeżu mają występować (W.G.)
 
Pas krzewów i niskich drzew (jarząb, klon polny, lipa drobnolistna) zakładany sadzeniem na obrzeżu rozległego obszaru zalesianych gruntów porolnych. Przykład z nadl. Bielsk Podlaski.
 
Id=10817


1.Grunt rolny

2.Pasy krzewów

3.Pas niskich drzew (Jrz, Klp, Lpd)
 
Rozdział:
Struktura strefy ekotonowej
 
Kształtowanie ekotonu z wykorzystaniem naturalnych odnowień i nasadzeń krzewów (W.G.)
 
Rozproszone podrosty brzozy i sosny oraz żarnowiec pochodzą z naturalnego obsiewu na gruncie porolnym. Od strony pola zostały one uzupełnione sztucznie, m. in. dereniem świdwą i głogiem. Całość utworzy w przyszłości szeroki pas przejściowy o dużym bogactwie biocenotycznym, skutecznie osłaniający drzewostan przed wiatrem.
 
Id=10795


1.Młodnik brzozowo- sosnowy z samosiewu

2.Dereń posadzony od strony pola
 
Rozdział:
Wytyczne zakładania stref ekotonowych
 
Buk nie nadaje się do tworzenia zewnętrznego brzegu lasu (J.Z.)
 
Buk jest odporny na wiatr, ale silnie ocienia glebę, uniemożliwiając wykształcenie się dolnych warstw drzewostanu, niezbędnych w strefie ekotonowej.
 
Id=10799


1.Brak dolnych warstw pod bukiem
 
Szczególne miejsca na zrębie można potraktować jako ekoton wewnętrzny i pozostawić bez odnowienia do powolnej sukcesji (J.Z.)
 
Układ dróg wydzielił w narożniku zrębu trójkątną, dwuarową powierzchnię porośniętą jałowcem. Jest to bardzo dobra okazja do urozmaicenia przyszłego drzewostanu o lukę z roślinnością światłolubną, poszukiwaną przez wiele gatunków owadów.
 
Id=10801


1.Droga

2.Droga

3.Pozostawiony płat z sukcesją jałowca itp.
 
Rozdział:
Gatunki krzewów zalecane do stref ekotonowych
 
Tarnina jest cennym składnikiem stref ekotonowych na średnio zasobnych siedliskach (P.Z.)
 
Dzięki obfitemu kwitnieniu i owocowaniu dostarcza pokarmu licznym gatunkom owadów i ptaków, a gęste, kolczaste zarośla stwarzają bezpieczne miejsca schronienia różnych zwierząt i skutecznie wyhamowują wiatr w strefie przygruntowej.
 
Id=10796


1.Pas tarniny na brzegu lasu