Zagospodarowanie brzegu lasu
 
Autorzy strony: B. Brzeziecki, J. Zajączkowski
 
Funkcje stref ekotonowych     Struktura strefy ekotonowej     Wytyczne zakładania stref ekotonowych     Gatunki krzewów zalecane do stref ekotonowych    
 
 
 
Brzeg drzewostanu powinien być wystarczająco zwarty i szeroki, aby ograniczyć negatywne efekty wnikania i ruchu powietrza pod okapem
 
Zamieszczone poniżej propozycje dotyczące rożnych aspektów budowy stref ekotonowych pochodzą z opracowania prof. B. Brzezieckiego "Zasady zakładania i pielęgnowania leśnych stref ekotonowych", przygotowanego na potrzeby aktualizacji Instrukcji Ochrony Lasu.
 

Strefy ekotonowe (granica lasu, ściany ochronne drzewostanów, obrzeża drzewostanów, brzeżne partie (pasy) drzewostanów, otuliny drzewostanów) są to w specyficzny sposób ukształtowane i zbudowane partie drzewostanów, znajdujące się na przejściu pomiędzy lasem i krajobrazem otwartym (zewnętrzne strefy ekotonowe), lub na przejściu pomiędzy różnymi drzewostanami we wnętrzu kompleksów leśnych (wewnętrzne strefy ekotonowe).

Charakterystyczną cechą stref ekotonowych jest z reguły bogaty zestaw różnych gatunków drzew i krzewów, a także występowanie kilku pasów roślinności, różniących się wysokością (zewnętrzne strefy ekotonowe). Na tym polega główna różnica między strefą ekotonową i położonym za nią właściwym drzewostanem. Strefa ekotonowa ma charakter szerokiej strefy granicznej o charakterze przejściowym i tym odróżnia się od ostrej linii granicznej, oddzielającej drzewostany, w których nie zadbano o wytworzenie łagodnych stref o charakterze przejściowym.

 
 
Strefy ekotonowe należy zakładać jednocześnie z drzewostanem, na którego obrzeżu mają występować
 
Ze względu na rozliczne dodatnie cechy stref ekotonowych, należy chronić je wszędzie tam, gdzie one występują, a także dążyć do ich wytworzenia w miejscach, w których ich aktualnie brakuje. Strefy ekotonowe stanowią istotną część zdrowych i stabilnych drzewostanów, dlatego zakładaniu i pielęgnowaniu prawidłowo ukształtowanych stref ekotonowych należałoby poświęcać wiele uwagi i wysiłku.
 
Zagospodarowanie brzegu lasu
 
««
Funkcje stref ekotonowych
 
W strefach ekotonowych żyje więcej gatunków zwierząt i roślin niż w sąsiadujących z nimi drzewostanach i na powierzchniach odkrytych, użytkowanych najczęściej przez rolnictwo. Znaczenie stref ekotonowych polega na dostarczaniu schronienia i stwarzaniu możliwości przeżycia dla tych gatunków, których istnienie gdzie indziej jest zagrożone.

Prawidłowo ukształtowane ściany ochronne drzewostanów zapewniają osłonę przed wiatrem, nadmierną insolacją i przed ekstremalnymi zmianami temperatury. Przyczyniają się tym samym w istotny sposób do utrzymania wysokiej produkcyjności drzewostanów i ekologicznej sprawności siedlisk leśnych.

W przypadku drzewostanów zagrożonych przez pożary leśne, prawidłowo ukształtowane strefy przejścia mogą zmniejszać niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się pożarów w głąb kompleksów leśnych.

Nie bez znaczenia jest także filtrujące działanie ścian drzewostanów i niedopuszczanie do wnętrza lasu różnego rodzaju imisji w postaci pyłów, aerozoli i gazów, a także ochrona przed hałasem.

Spośród różnych gatunków zwierząt, które mogą osiedlać się w brzeżnych partiach drzewostanów, na szczególną uwagę zasługują liczne gatunki owadów, spełniające ważną rolę w biologicznej ochronie lasu, takie jak np. pewne gatunki drapieżnych chrząszczy, mrówki, czy błonkówki.

Strefy ekotonowe, zwłaszcza zewnętrzne, są ważnym elementem krajobrazotwórczym. Ich rola polega na dzieleniu krajobrazu na mniejsze jednostki i na łagodzeniu estetycznych napięć w krajobrazie; są one nierozłącznym elementem krajobrazu kulturowego, tzn. takiego, który ukształtował się pod przemożnym wpływem różnych form aktywności człowieka. Oddziaływanie zewnętrznych partii kompleksów leśnych na krajobraz odbywa się poprzez kwitnienie, owocowanie i zmiany zabarwienia liści drzew i krzewów. Wzrasta w ten sposób wartość krajobrazu dla odpoczynku ludności.

 
««
Struktura strefy ekotonowej
 
Kształtowanie ekotonu z wykorzystaniem naturalnych odnowień i nasadzeń krzewów
 
Idealnie wykształcone zewnętrzne leśne strefy ekotonowe powinny składać się z trzech uporządkowanych w przestrzeni elementów.
 • Strefa drzewiasta: stanowi najbardziej wewnętrzną część strefy ekotonowej. W obrębie tej strefy następuje stopniowe rozluźnienie zwarcia drzewostanu w kierunku na zewnątrz drzewostanu. W strefie tej powinny znajdować się drzewa gatunków osiągających duże rozmiary końcowe. Dzięki luźniejszej więźbie powinny one mieć możliwość umocnienia w warstwie korzeni i wykształcenia silnych i odpornych pni. W dolnej warstwie drzewostanu powinny się znaleźć drzewa reprezentujące gatunki osiągające mniejsze rozmiary końcowe, a także, w kierunku na zewnątrz, gatunki krzewiaste. Docelowa szerokość strefy drzewiastej powinna wynieść około 15 m.
 • Strefa drzewiasto-krzewiasta: graniczy od zewnątrz ze strefą drzewiastą, osiągając szerokość około 5 m. Tworzą ją drzewa osiągające mniejsze rozmiary końcowe oraz krzewy. Zwarcie jest luźniejsze, drzewa rozmieszczone są nieregularnie. Warstwę podszytową tworzą różne gatunki krzewów. Drzewa osiągające duże rozmiary końcowe w tej strefie nie powinny się już znajdować.
 • Strefa krzewiasta: jest to najbardziej zewnętrzna część strefy ekotonowej. Stanowi ją pas krzewów o szerokości od 3-5 m. W kierunku na zewnątrz powinny się znaleźć krzewy osiągające mniejsze rozmiary w określonych warunkach.
   

Do powstania stref ekotonowych wykształconych zgodnie z powyższym schematem powinno się dążyć przede wszystkim w przypadku większych kompleksów leśnych, szczególnie tam gdzie dominują gatunki iglaste, a to ze względu na bezpieczeństwo drzewostanów, względy biocenotyczne i estetykę krajobrazu.

W przypadku już istniejących zewnętrznych stref ekotonowych, zbudowanych zgodnie z przedstawionymi wyżej zaleceniami, należy dążyć do ich utrzymania w sposób ciągły i zagospodarowywać zgodnie z zasadami lasu trwałego. W przypadku drzewostanów złożonych z gatunków liściastych, występujących na obrzeżu lub wewnątrz większych kompleksów złożonych z gatunków iglastych, na szerokości około 50 m należy zrezygnować z odnawiania przy pomocy zrębów zupełnych i stosować zasady przyjęte przy zagospodarowaniu lasu trwałego (cięciami jednostkowymi lub grupowymi, jak w rębni przerębowej).

 
««
Wytyczne zakładania stref ekotonowych
 
Buk nie nadaje się do tworzenia zewnętrznego brzegu lasu
 
Dobór gatunków

Do kształtowania zewnętrznych stref ekotonowych powinno się wykorzystywać wyłącznie gatunki drzew i krzewów rodzimego pochodzenia, dostosowane do lokalnych warunków siedliskowych. Najlepiej jest wybierać te gatunki z zestawów proponowanych w Zasadach Hodowli Lasu dla warunków siedliskowych nieco lepszych od wynikających ze standardowej diagnozy typologicznej. Gatunki krzewów odpowiednie dla danych warunków siedliskowych można wybrać z listy w następnym rozdziale.

Przy zakładaniu stref ekotonowych należy w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejące odnowienie naturalne. Między innymi, do zakładania stref ekotonowych często z powodzeniem można wykorzystywać pędy odroślowe różnych gatunków. Nie powinno się stosować środków chemicznych w celu zwalczania "niepożądanego" odnowienia naturalnego.

Zasada preferowania rodzimych gatunków drzew i krzewów oznacza często w praktyce konieczność wykorzystywania gatunków liściastych. Z gatunków iglastych powinno się korzystać raczej rzadko, wykorzystując je dla kontrastu lub dla lepszego spełnienia pewnych funkcji (np. ochrona przed hałasem lub ograniczenie widoczności). Zasada ta oznacza jednocześnie daleko idącą rezerwę przy wprowadzaniu gatunków obcego pochodzenia.

Przestoje i pozostałości poprzedniego drzewostanu, szczególnie sosna, dąb, miejscami także modrzew, stanowią pożądany składnik strefy drzewiasto-krzewiastej i strefy drzewiastej. Nie nadają się natomiast w tym celu buk i świerk.

Formy zmieszania

Naturalnie ukształtowane strefy ekotonowe są bogate pod względem składu gatunkowego; duża liczba gatunków podnosi walory ochronne stref ekotonowych oraz zwiększa ich stabilność ekologiczną. Z drugiej strony, stosowanie drobnopowierzchniowych form zmieszania, z wykorzystaniem wielu gatunków, utrudnia zakładanie i pielęgnowanie stref ekotonowych. Jako orientacyjną wielkość można przyjąć, w położeniach nizinnych na żyznych siedliskach, od 6 do 10 gatunków drzew i krzewów, lokalnie nawet więcej.

Przy wprowadzaniu krzewów zaleca się zmieszanie grupowe, przy zastosowaniu 5 do 10 sadzonek jednego gatunku. W przypadku drzew strefy drzewiasto-krzewiastej dopuszcza się natomiast jednostkową formę zmieszania, z zastosowaniem różnych gatunków.

Więźby sadzenia

Przy ustalaniu więźby sadzenia należy kierować się następującymi wskazaniami:

 • w strefie krzewiastej, przy zastosowaniu mniejszego materiału sadzeniowego, pożądane jest zagęszczenie więźby do 1x1 m; z reguły jednak krzewy powinno się sadzić w więźbie 1x1,5 m do 1,5x1,5 m.
 • w strefie drzewiasto-krzewiastej krzewy powinno się sadzić tak jak podano wyżej; w przypadku drzew osiągających mniejsze wymiary końcowe i przy stosowaniu grupowej formy zmieszania, zalecana więźba to 2x1,5 m; w przypadku większych drzew powinno się stosować luźne więźby: 6x6 m dla iglastych lub nawet 10x10 m dla liściastych.
 • w strefie drzewiastej należy stosować więźbę przewidzianą dla danego gatunku drzewa i siedliska w Zasadach Hodowli Lasu.
 
 
Szczególne miejsca na zrębie można potraktować jako ekoton wewnętrzny i pozostawić bez odnowienia do powolnej sukcesji
 
Inne zalecenia
 • Strefy ekotonowe najlepiej jest zakładać równocześnie z drzewostanami, do których one należą. W przypadku stosowania ogrodzenia przed zwierzyną, należy nimi objąć także strefę ekotonową.
 • W przypadku zewnętrznych stref ekotonowych, poszczególne pasy powinny płynnie przechodzić jeden w drugi, z uwzględnieniem rzeźby terenu i krajobrazu. Nie wszędzie muszą one być jednakowo szerokie.
 • Strefy ekotonowe powinny mieć strukturę piętrową. Powinny być przewiewne, tzn. powinny przepuszczać część mas powietrza, co sprzyja zmniejszeniu prędkości wiatru i równomierniejszemu rozdzieleniu mas powietrza. Ten postulat dotyczy całej szerokości strefy ekotonowej, aż do właściwego drzewostanu. Strefa drzewiasta i położony za nią drzewostan nie powinny stanowić dla wiatru zapory nie do przebycia, ponieważ to zwiększa niebezpieczeństwo wiatrowału.
 • W przypadku wystawy narażonej na działanie słońca i wiatru, ze względu na potrzebę wzmożonej ochrony drzewostanu, szerokość ścian ochronnych powinna być większa.
 • W przypadku drzewostanów, w których zaniedbano założenie stref ekotonowych, można przez specjalne zabiegi i pielęgnację preferować te gatunki drzew i krzewów, które w przyszłości powinny utworzyć taką strefę. W tym celu niezbędne jest usunięcie na odpowiedniej szerokości gatunków drzewiastych osiągających duże rozmiary końcowe i wprowadzenie na ich miejsce (naturalnie lub sztucznie) gatunków pożądanych w strefach ekotonowych.
 • Po przejściu fazy młodnika, późniejsze wykształcenie strefy ekotonowej na ogół nie jest już możliwe - i z gospodarczego punktu widzenia niezbyt sensowne. Jeżeli na obrzeżach drzewostanów rębnych występują krzewy i mniejsze drzewa, to należy je zachować jako szkielet przyszłej strefy ekotonowej.
 
««
Gatunki krzewów zalecane do stref ekotonowych
 
Tarnina jest cennym składnikiem stref ekotonowych na średnio zasobnych siedliskach
 
Tereny nizinne. Bory. Siedliska suche i świeże:

żarnowiec miotlasty, jałowiec pospolity, jarząb pospolity, kruszyna pospolita, rokitnik pospolity, wierzba piaskowa (Kraina Bałtycka).

Tereny nizinne. Bory. Siedliska wilgotne i bagienne:

jarząb pospolity, kruszyna pospolita, woskownica europejska (Kraina Bałtycka), wierzba (iwa, uszata, szara i rokita), brzoza (niska i karłowata).

Tereny nizinne. Bory Mieszane i Lasy Mieszane. Siedliska świeże i wilgotne:

żarnowiec miotlasty, jałowiec pospolity, jarząb pospolity, kruszyna pospolita, szakłak pospolity, dereń świdwa, wiśnia karłowata, śliwa tarnina, szczodrzyn czerniejący, ligustr pospolity, berberys pospolity (kwaśnica), leszczyna pospolita, trzmielina brodawkowata, grusza pospolita, jabłoń dzika, głóg (jednoszyjkowy, dwuszyjkowy i wielkoowocowy), rokitnik pospolity, róża dzika, wierzba iwa.

Tereny nizinne. Bory Mieszane i Lasy Mieszane. Siedliska bagienne:

kruszyna pospolita, woskownica europejska (Kraina Bałtycka), wierzba (uszata i szara).

Tereny nizinne. Lasy. Siedliska świeże i wilgotne:

róża dzika, jeżyna (fałdowana i popielica), głóg (jednoszyjkowy, dwuszyjkowy i wielkoowocowy), śliwa tarnina, trzmielina (brodawkowata i pospolita), dereń świdwa, leszczyna pospolita, wierzba iwa, suchodrzew pospolity, wawrzynek wilczełyko, kalina koralowa, jarząb pospolity, jabłoń dzika, bez czarny, czeremcha pospolita.

Tereny nizinne. Oles typowy:

wierzba (uszata, szara, laurowa i rokita), kruszyna pospolita, woskownica europejska (Kraina Bałtycka), brzoza (niska i karłowata).

Tereny nizinne. Ols jesionowy i Las łęgowy:

wierzba (szara i laurowa), kruszyna pospolita, bez czarny, dereń świdwa, czeremcha pospolita, trzmielina pospolita, jeżyna popielica, róża dzika, głóg (jednoszyjkowy, dwuszyjkowy i wielkoowocowy).

Tereny wyżynne. Bór mieszany:

bez koralowy, jeżyna fałdowana, wierzba iwa, malina właściwa, kruszyna pospolita.

Tereny wyżynne. Lasy mieszane i Lasy:

bez koralowy, jeżyna fałdowana, wierzba iwa, malina właściwa, kruszyna pospolita, śliwa tarnina, róża dzika, głóg (jednoszyjkowy, dwuszyjkowy i wielkoowocowy), ligustr pospolity, berberys pospolity (kwaśnica), róża dzika, szakłak pospolity, dereń świdwa, leszczyna pospolita.

Tereny górskie. Bory, Bory mieszane, Lasy mieszane i Lasy:

malina właściwa, jarząb pospolity, bez koralowy, jeżyna fałdowana, wierzba iwa, kruszyna pospolita, róża dzika, świdośliwa jajowata.

««