Usytuowanie powierzchni
 
Autor strony: L. Bolibok
 
 
 
Na efekt ekologiczny rębni wpływają nie tylko cechy samej odnawianej powierzchni (wielkość, kształt i orientacja). Efekt ten może być także modyfikowany przez właściwości drzewostanów otaczających.

Tej samej szerokości zrąb zupełny może stwarzać różne warunki dla odnowienia w zależności od tego czy jest położony na brzegu kompleksu leśnego, czy jest położony pomiędzy uprawą leśną i drzewostanem dojrzałym, czy też pomiędzy dwoma drzewostanami dojrzałymi.

 
 

 
Wpływ otaczającego drzewostanu na ryzyko przymrozków na odnawianej powierzchni
 
Nawet jeżeli dwa zręby o tych samych parametrach otoczone są ze wszystkich stron drzewostanem dojrzałym, ich efekt ekologiczny może się różnić z powodu różnic we właściwościach drzewostanów otaczających. Jeżeli mają one bujnie rozwinięte dolne warstwy (podszyt, drugie piętro), to masy chłodnego powierza mogą zostać zatrzymane w obrębie najniższych partii zrębu na pochyłym terenie. Może prowadzić do nasilenia szkód ze strony przymrozków w tej części zrębu. Jeżeli drzewostany otaczające nie hamują odpływu zimnych mas powietrza ze zrębu to szkody mogą być mniejsze.
««