Wielkość powierzchni
 
Autor strony: L. Bolibok
 
Powierzchnie ekologicznie małe     Powierzchnie ekologicznie duże    
 
 
 
Ze względu na wielkość powierzchnie manipulacyjne można podzielić na małe i duże. Podział ten nie jest ścisły i ma jedynie na celu podkreślenie różnic w efekcie ekologicznym wywoływanym przez powierzchnie o różnej wielkości.
 
Powierzchnie ekologicznie małe
 
Gniazdo w drzewostanie - przykład powierzchni ekologicznie małej
 
Małe powierzchnie pozostają pod wpływem otaczającego je drzewostanu. Wpływ ten wyraża się przez modyfikację czynników abiotycznych: dostępu światła i ciepła do dna lasu (ocienianie), dostępu opadów (cień opadowy), jak też przez oddziaływanie biotyczne: konkurencja korzeniowa, wytwarzanie odrośli korzeniowych i obfitość opadających nasion.

Praktycznie żaden fragment ekologicznie małej powierzchni nie będzie znajdował się dalej niż 1h od najbliższej ściany drzewostanu. Powierzchnie ekologicznie małe mogą mieć kształt eliptyczny albo kształt wydłużony. Ich bardziej szczegółową charakterystykę podano na osobnych stronach, wskazanych przez odsyłacze.

Wśród powierzchni eliptycznych wyróżnia się luki, małe gniazda oraz duże gniazda. Do powierzchni wydłużonych zalicza się brzegi i smugi. Można tu uwzględnić również te pasy, u których dłuższy bok zewnętrzny jest na tyle blisko ściany drzewostanu, że z tego powodu wyraźnej modyfikacji ulegają warunki środowiska na pasie.

 
««
Powierzchnie ekologicznie duże
 
Pożarzysko - przykład powierzchni ekologicznie dużej
 
Duże powierzchnie podlegają wpływowi przylegającego drzewostanu tylko w niewielkim stopniu.

Są to przede wszystkim strefy, ale też szersze pasy, na których warunki środowiska są modyfikowane przez drzewostan osłaniający tylko w pobliżu jednego (wewnętrznego) z dłuższych boków pasa.

««