Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Rębnie IV stopniowe
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Dobra osłona gleby, jaką zapewniają rębnie stopniowe, ogranicza powierzchniowy odpływ wody deszczowej w górach i zmniejsza ryzyko klęskowych powodzi (P.Z.)
 
Id=10782


1.Zbocza trwale pokryte lasem
 
Rozdział:
Geneza
 
Struktura lasu przy różnych sposobach jego zagospodarowania (B.B.)
 
Rębnie stopniowe prowadzą do złożonej postaci lasu, będącej cechą przerębowo-zrębowego sposobu zagospodarowania. W odróżnieniu od sposobu przerębowego, występują tu obok siebie płaty o różnym wieku, wysokości i składzie gatunkowym.
 
Id=10490


1.Większe odrębne fragmenty w jednym wieku

2.Małe izolowane powierzchnie odnowień

3.Obok siebie rosną drzewa o różnym wieku
 
Rozdział:
Technika cięć i odnowienia
 
Zastosowanie cięć brzegowych do poszerzenia gniazd dębowych (B.B.)
 
Zarówno na gniazdach, jak i na poszerzeniach wykorzystano naturalne odnowienie dębu. Przykład realizacji rębni IVd.
 
Id=10572


1.Gniazdo z naturalnym odnowieniem dębu

2.Samosiew na strefie poszerzenia
 
Warunkiem ograniczenia szkód w późnych etapach rębni stopniowej jest właściwe rozmieszczenie szlaków zrywkowych (J.Z.)
 
Szlak zaplanowany dawniej pomiędzy kępami odnowień (po bokach na pierwszym planie) umożliwa obecnie usunięcie drzewa pozostawionego nieco w głębi nad słabo odnowionym fragmentem powierzchni.
 
Id=10503


1.Drzewo do usunięcia ze środka drzewostanu

2.Szlak zrywkowy między kępami starszych odnowień
 
Rozdział:
Wykorzystanie lat nasiennych
 
Rzadkie lata obfitego urodzaju mogą nie wystarczyć do jednorazowego uzyskania zadowalającego odnowienia.  (J.Z.)
 
Id=10523


1.Dojrzewające orzeszki bukowe
 
W miejscach słabo odnowionych cięcia odsłaniające należy wstrzymać do kolejnego roku nasiennego, przygotować glebę lub nawet podsadzić (J.Z.)
 
Id=10524


1.Powierzchnia nie odnowiona po 1. cięciu odsłaniającym

2.Podrosty o małej wartości hodowlanej
 
Rozdział:
Okres odnowienia
 
Rębnia stopniowa prowadzi do dużego zróżnicowania wiekowego drzew w przyszłym drzewostanie (J.Z.)
 
Fragmenty tyczkowiny i młodnika powstały po odsłonięciu samosiewów oraz podsadzeń jodły i świerka. Pozostała powierzchnia została obsadzona grupami buka, jaworu, lipy i modrzewia.
 
Id=10526
 
Strona: Rębnia stopniowa gniazdowa IVa
 
Rozdział:
Technika cięć
 
Naturalne odnowienie jodły i buka (B.B.)
 
Naloty buka i jodły często pojawiają się wspólnie. W celu powstrzymania w wybranym miejscu bardziej ekspansywnego buka należy dłużej zachować duże zwarcie okapu. Takie warunki lepiej znosi jodła i ona po kilku latach zdominuje płat odnowienia.
 
Id=10596


1.Najlepsze jodły zabezpieczone repelentem

2.Duże ocienienie wstrzymuje rozwój buka
 
Rozdział:
Ograniczenia w stosowaniu
 
W późnych etapach rębni IVa narastają problemy ze zrywką, szkodami od wiatru i zachwaszczeniem (J.Z.)
 
Id=10595


1.Starodrzew z przewagą jodły

2.Kępy odnowień jodłowych z domieszką świerka

3.Grupa podrostów bukowych
 
Strona: Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc
 
Rozdział:
Geneza i zastosowanie
 
Smuga wewnętrzna i zewnętrzna w cięciu brzegowym (B.B.)
 
Id=10576


1.Brzeg - smuga wewnętrzna

2.Smuga zewnętrzna
 
Rozdział:
Organizacja i technika cięć
 
Naturalne odnowienie drzewostanu świerkowego cięciami brzegowymi (J.Z.)
 
Id=10573


1.Odnowienie świerka na smudze wewnętrznej
 
Strona: Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd
 
Rozdział:
Geneza i zastosowanie
 
Poszerzanie naturalnie odnowionych gniazd dębowych w rębni IVd (B.B.)
 
Do poszerzenia wykorzystano dość silne cięcia brzegowe w otaczającym drzewostanie dębowo-sosnowym.
 
Id=10575


1.Strefa cięć brzegowych
 
Rozdział:
Główne zasady stosowania
 
Planowanie granic transportu i innych elementów ładu przestrzennego w rębni IVd (S.D.)
 
Projekt przebiegu granic transportu w terenie nizinnym dostosowano do układu dróg i rozmieszczenia innych drzewostanów w oddziale. Uwzględniono istniejące odnowienia. Przewidziano lokalizację szlaków zrywkowych i składnic.
 
Id=10505


1.Granica transportu w środku oddziału
 
Rozdział:
Organizacja i technika cięć
 
Rębnia IVd w drzewostanie bukowym (L.B.)
 
Id=10028


1.Ośrodek odnowieniowy
 
Zachowanie ładu czasowego podczas cięć w rębni IVd (S.D.)
 
Cięcia rozpoczyna się przy granicach transportu. Istniejące ośrodki odnowieniowe są sukcesywnie poszerzane. Nowe ośrodki zakłada się możliwie daleko od szlaków zrywkowych.
 
Id=10504


1.Strefa planowanych cięć (w I i II dziesięcioleciu)

2.Obecne kępy odnowień

3.Granica transportu w środku oddziału
 
Rozdział:
Zalety
 
Poszerzone gniazdo dębowe na siedlisku LMśw (J.Z.)
 
Przebudowa drzewostanu na siedlisku LMśw. Ekscentryczny kierunek poszerzenia (głównie na południe) zapewnia najmłodszym nasadzeniom osłonę drzewostanu, jednocześnie zwiększając dostęp światła do starszych podrostów.
 
Id=10707


1.Strefa poszerzenia gniazda dębowego