Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd
 
Autorzy strony: B. Brzeziecki, J. Zajączkowski, S. Drozdowski
 
Geneza i zastosowanie     Główne zasady stosowania     Organizacja i technika cięć     Jednostki kontrolne     Zalety     Ograniczenia w stosowaniu     Schemat rębni IVd w Zasadach Hodowli Lasu    
 
 
 
Rębnia IVd pozwala na odnowienie praktycznie każdego drzewostanu (litego, mieszanego, jedno- lub wielogeneracyjnego), łącząc wysokie efekty ekonomiczne z pełną realizacją założonych celów pozaprodukcyjnych.
 
Schemat rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej IVd
 
Geneza i zastosowanie
 
Poszerzanie naturalnie odnowionych gniazd dębowych w rębni IVd
 
Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona została stworzona w Szwajcarii, początkowo jako rębnia gniazdowa przerębowa, i rozwinięta w II połowie XX wieku przez H. Leibundguta, profesora hodowli lasu na Politechnice w Zurichu, jako szwajcarska udoskonalona rębnia gniazdowa.

Może znaleźć zastosowanie na wszystkich siedliskach gór i pogórza. Jest wskazana zwłaszcza na siedliskach lasu górskiego, lasu mieszanego górskiego i lasu wyżynnego - tam, gdzie występują drzewostany mieszane z udziałem jodły od 30% wzwyż.

Odpowiednie modyfikacje tej rębni mogą być stosowane również w drzewostanach nizinnych, utworzonych przez dąb i inne gatunki o większych wymaganiach świetlnych.

 
««
Główne zasady stosowania
 
Planowanie granic transportu i innych elementów ładu przestrzennego w rębni IVd
 
Do charakterystycznych zasad rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej należą:
 • Zasada wychowania, czyli selekcji i uszlachetniania. Jej realizacja polega na dostosowaniu intensywnych zabiegów hodowlanych do naturalnych faz rozwojowych drzewostanu, zróżnicowanych nawet w obrębie jednego, złożonego strukturalnie drzewostanu.
 • Zasada pielęgnacji zapasu, postulująca identyfikację w terenie i możliwie najlepsze wykorzystanie szczególnych, naturalnych zdolności przyrostowych niektórych drzew, zwłaszcza tych o korzystnej jakości. Drzewa takie pozostawia się dłużej na pniu w celu uzyskania przyrostu z prześwietlenia, uprzednio przygotowując je do tej roli podczas cięć przygotowawczych.
 • Zasada ładu przestrzennego, polegająca na uprzednim zaplanowaniu i konsekwentnym stosowaniu granicy transportowej - w celu ułatwienia organizacji zrywki i ograniczenia powstających podczas niej szkód w odnowieniach.
 
««
Organizacja i technika cięć
 
Rębnia IVd w drzewostanie bukowym
 
Podstawową cechą rębni IVd jest dążenie do zachowania ładu przestrzennego. Polega on na ograniczeniu czynności odnowieniowych do pewnych stref w drzewostanie, wyznaczeniu granic transportu i rozpoczynaniu od nich prac odnowieniowych, a także prowadzeniu wszystkich cięć oraz zrywki w sposób zapewniający maksymalną ochronę istniejących odnowień i drzew stojących.

W celu uzyskania założonego, zgodnego z siedliskiem składu gatunkowego przyszłego drzewostanu, w rębni tej dopuszcza się elastyczne stosowanie różnych sposobów odnowienia - zarówno naturalnego, jak i sztucznego, a także zmienną wielkość gniazd i różne rodzaje cięć - dostosowane do potrzeb odnawianych gatunków i stanu gleby. Możliwe jest stosowanie cięć brzegowych na gniazdach i smugach, częściowych i przerębowych, a nawet zupełnych (na małych powierzchniach). Wielkość gniazd powinna być zróżnicowana, zależnie od właściwości odnawianego na danym gnieździe gatunku.

 
 
Zachowanie ładu czasowego podczas cięć w rębni IVd
 
Okres odnowienia jest w tej rębni długi lub bardzo długi (minimum 30 lat). W niektórych sytuacjach, przy znaczącym udziale cięć przerębowych, w drzewostanie można zrezygnować z określenia całkowitego okresu odnowienia.
 
««
Jednostki kontrolne
 
Dla lepszej organizacji prac związanych z prowadzeniem rębni IVd w zróżnicowanym drzewostanie w bardzo długim okresie, powierzchnie objęte tą rębnią można podzielić na jednostki kontrolne.

Jednostki mają szersze znaczenie, a zwykle również większy zasięg niż strefy stosowane w innych formach rębni stopniowych. Na niżu mogą obejmować całe oddziały, a w górach - całe wododziały najniższego rzędu. Ich powierzchnia zależy od naturalnego tempa odnowienia głównych gatunków w drzewostanie i wynosi od 5-10 ha w drzewostanach z jodłą, bukiem i świerkiem, aż do 20-35 ha dla modrzewia, sosny czy dębu.

Na powierzchni danej jednostki wyróżnia się trzy przestrzennie rozdzielone fragmenty z drzewostanem wykazującym cechy jednej z trzech faz rozwojowych: inicjalnej, optymalnej i terminalnej. Od wzajemnych relacji powierzchniowych tych trzech faz, zmieniających się znacznie w toku prowadzenia rębni, zależy aktualny zapas oraz inne cechy jednostki kontrolnej. W każdej z faz prowadzony jest inny rodzaj zabiegów gospodarczych.

 • W fazie inicjalnej - inicjowanie odnowienia naturalnego lub wprowadzenie sztucznego, gdy wymaga tego założony cel hodowlany, oraz pielęgnacja powstających upraw (nalotów) i młodników.
 • W fazie optymalnej - cięcia pielęgnacyjne (trzebieże).
 • W fazie terminalnej - cięcia odnowieniowe.
 
««
Zalety
 
Poszerzone gniazdo dębowe na siedlisku LMśw
 
 • Możliwość dowolnego regulowania dopływu światła do odnowienia, z wykorzystaniem osłony górnej i bocznej, a tym samym możliwość regulowania stosunków konkurencyjnych między różnymi gatunkami występującymi w odnowieniu.
 • Możliwość odnawiania wszystkich pożądanych gatunków drzew - zarówno światłożądnych, jak i cienioznośnych - w jednym drzewostanie.
 • Wykorzystywanie wielu lat nasiennych, dzięki czemu zwiększa się prawdopodobieństwo uzyskania zadowalającego samosiewu.
 • Możliwość uporządkowania odnowienia, ułatwienia pozyskania, zmniejszenia szkód przy ścince i zrywce.
 • Możliwość koncentrowania ewentualnego przyrostu z prześwietlenia na najcenniejszych drzewach.
 • Tworzenie drzewostanów o duzym zróżnicowaniu wiekowym, stanowiących wartościowe fragmenty ekosystemu leśnego.
 • Zasady stosowania rębni IVd tworzą szerokie ramy dla twórczej inicjatywy i swobody gospodarowania gospodarza lasu.
 
««
Ograniczenia w stosowaniu
 
 • Rębnia IVd jest trudniejsza w prowadzeniu niż inne formy rębni stopniowych, wymaga znaczącej obecności i zaangażowania personelu inżynieryjnego przy projektowaniu cięć i nadzorowaniu prac.
 • Wszystkie czynności wykonywane w ramach tej rębni muszą być zaplanowane w czasie i przestrzeni - wymaga ona szczegółowego planowania hodowlanego na dobrym poziomie.
 • Niezbędne jest właściwe udostępnienie terenu, w tym istnienie rozwiniętej sieci dróg leśnych.
 • Wraz z postępem rębni wzrastają trudności w prowadzeniu rębni: ryzyko szkód od wiatru, zachwaszczenie gleby, pogorszenie się cech samosiewów.
 
««
Schemat rębni IVd w Zasadach Hodowli Lasu
 
Wskaż poniższy symbol prezentacji, aby zobaczyć powiększoną, barwną i opatrzoną komentarzami wersję schematu tej rębni, włączonego do ostatniego wydania Zasad Hodowli Lasu.
 
Rębnia IVd - ilustracje z ZHL 2003
««