Rębnia IVd w drzewostanach z dębem lub jesionem
 
Autor strony: J. Zajączkowski
 
Zakładanie gniazd w celu odnowienia dębu     Poszerzanie i łączenie gniazd     Odnowienie jesiona     Różnicowanie struktury pionowej    
 
 
 
Rębnię stopniową gniazdową udoskonaloną można wykorzystać do odnowienia wielopiętrowych drzewostanów mieszanych, w których przeważają gatunki słabo tolerujące dłuższe ocienienie, takie jak dąb lub jesion. Niewielkie powierzchnie takich drzewostanów występują zarówno na niżu, jak i wyżynach południowej części Polski.

Stosowanie tej rębni pozwala na zachowanie znacznego zróżnicowania wieku, wysokości i składu młodego pokolenia, a także na zapewnienie niezbędnego wyprzedzenia dębowi jako gatunkowi w młodym wieku najsłabszemu biologicznie.

Opisywana odmiana rębni IVd wymaga pozostawienia pasa ochronnego od strony dowietrznej, odnawianego jako ostatnia część drzewostanu, cięciami częściowymi lub zrębem zupełnym.

 
««
Zakładanie gniazd w celu odnowienia dębu
 
Ośrodki odnowieniowe dla dębu powinny mieć wielkość ok. 15-20 arów. Rozmieszcza się je w pobliżu granicy transportu , we wzajemnych odległościach ok. dwóch wysokości drzewostanu. Przed cięciem obsiewnym zwykle zachodzi konieczność przygotowania gleby pod obsiew.

W przypadku zauważenia powstałych wcześniej samosiewów, należy je kwalifikować jako ośrodki odnowienia, uzupełniając odnowieniem sztucznym istniejące w nich luki. Na gniazdach z zainicjowanym odnowieniem przewiduje się dwa nawroty cięć odsłaniających, w odstępach co 3-4 lata.

 
««
Poszerzanie i łączenie gniazd
 
Poszerzanie naturalnie odnowionych gniazd dębowych w rębni IVd
 
Gniazda dębowe poszerza się kilkakrotnie cięciami brzegowymi, jednorazowo na pasie szerokości ok. 10-15 m, zwykle nieco szerszym w kierunku południowym. Cięcia na obrzeżach wykonuje się równolegle z odsłanianiem gniazd. Przy lepszym urodzaju nasion dębu należy zwiększać szerokość odnawianego pasa. Łączna szerokość strefy brzeżnej gniazda z utrzymaną osłoną górną nie powinna przekraczać 30 m.

Podczas poszerzania gniazd można również wprowadzać wymagające osłony gatunki domieszkowe. Po usunięciu fragmentów drzewostanu pozostałych między kępami podrostów, sadzi się przewidziane w składzie gatunki światożądne, w kępowej i grupowej formie zmieszania.

 
««
Odnowienie jesiona
 
O ile nie wykazuje symptomów chorobowych, jego odnowienie przebiega w sposób podobny jak dla dębu. W przypadku ryzyka zabagnienia terenu stosuje się mniejsze gniazda. Przy dostatecznej liczbie nasienników jesion bardzo obficie odnawia się już w okresie poszerzania gniazd dębowych.

Dobry obsiew jesiona w cięciach brzegowych ułatwia zachowanie lub zwiększenie jego udziału w drzewostanie.

 
««
Różnicowanie struktury pionowej
 
Dolne piętro można uzyskać poprzez wprowadzanie małych grup gatunków cienioznośnych (grab, lipa) - już do powstających kęp odnowień dębowych lub później - poprzez podsadzenia na etapie drągowiny, o ile do tego czasu wspomniane gatunki nie pojawią się spontanicznie.

Podniesieniu wartości biocenotycznej drzewostanu służy też pozostawianie w drzewostanie kęp starodrzewu dębowego z dobrze rozwiniętą dolną warstwą.

««