Kształt powierzchni odnowieniowej
 
Autor strony: L. Bolibok
 
 
 
Ze względu na kształt można podzielić powierzchnie manipulacyjne na powierzchnie o kształcie eliptycznym oraz powierzchnie o kształcie wydłużonym. Do powierzchni eliptycznych zalicza się powierzchnie o kształcie koła oraz inne, których kształt w przybliżeniu da się dopasować do elipsy o różnych długościach obu osi. Względne wydłużenie tych powierzchni (stosunek dłuższej i krótszej osi) bardzo rzadko przekracza 200%.

Gospodarując w kompleksach leśnych podzielonych na prostokątne oddziały, łatwo jest wyznaczać powierzchnie wydłużone w kształcie regularnych prostokątów. Nie jest to najlepsze rozwiązanie zarówno ze względów estetyczno - krajobrazowych (linie proste rażą swoją nienaturalnością) jak też ze względów ekologicznych.

 
 
Łamana linia brzegowa ułatwia wyprowadzenie na zrębie sadzonek gatunków o różnej wrażliwości na suszę i pełne oświetlenie
 
Zgodnie z zaleceniami Zasad Hodowli Lasu, należy dążyć do tego aby powierzchnie o kształcie wydłużonym miały krawędzie inne niż prostoliniowe. Pozwala to w większym stopniu uwzględniać naturalną zmienność mikrosiedlisk i drzewostanów oraz zapewniać najkorzystniejsze warunki dla odnowienia lasu.
««