Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Cięcia odnowieniowe na obszarach chronionych
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Gdy odnowieniem rządzi tylko natura, na niektóre ważne gatunki możemy poczekać setki lat (M.O.)
 
W rezerwacie 'Jesionowe Góry' od dawna nie występuje odnowienie jesionowe. Jego zainicjowanie wymagałoby rozluźnienia okapu, a prawdopodobnie i sztucznego wprowadzenia po przygotowaniu gleby.
 
Id=10741


1.Cień i bujne runo utrudniają odnowienie jesionu
 
Rozdział:
Cięcia a ochrona rezerwatowa
 
Niektóre standardowe, sprawdzone metody postępowania hodowlanego nie znajdują zastosowania w obiektach chronionych (M.O.)
 
Gniazda dla dębu wycięte w drzewostanie dębowo-sosnowym przed utworzeniem rezerwatu 'Dąbrowa Polańska'. Po utworzeniu rezerwatu zakładanie takich gniazd nie było już możliwe, mimo potwierdzonej skuteczności w utrzymaniu dębu w składzie gatunkowym tego drzewostanu.
 
Id=10742


1.Dąb na gniazdach zwykle wymaga grodzenia
 
Rozdział:
Przedmiot i cel ochrony a konieczność cięć
 
Kształtowanie właściwych warunków bytowania, żerowania i rozrodu zwierząt chronionych zwykle nie wymaga żadnych cięć w drzewostanie (P.Z.)
 
Bobry w swojej ostoi potrzebują przede wszystkim spokoju. Powodowane przez zwierzęta zmiany warunków wilgotnościowych wpływają niekorzystnie na otaczające drzewostany, czasem doprowadzając nawet do ich zamierania.
 
Id=10744


1.Tama bobrowa na leśnej rzece

2.Stopniowo zamierający fragment drzewostanu
 
Rozdział:
Kiedy i co wycinać w rezerwatach
 
Odsłonięcie spontanicznie powstałych płatów odnowienia naturalnego dębu bezszypułkowego (M.O.)
 
Rozluźnienie osłony górnej drzewostanu, wykonane w odpowiednim czasie i nasileniu, umożliwiło przetrwanie i dalszy rozwój słabszej biologicznie domieszki. Przykład z rezerwatu 'Starodrzew Dobieszyński'.
 
Id=10745


1.Odsłonięte w porę podrosty dębowe
 
Luka po dużej koronie grabu w grądzie niskim (J.Z.)
 
Rozłożyste graby zwykle występują w drugim piętrze. Dlatego wypadnięcie lub usunięcie pojedynczych starych drzew z pierwszego piętra często nie poprawia w istotny sposób warunków powstawania odnowień na dnie lasu.
 
Id=10743
 
Duża ekspansywność robinii w pewnych sytuacjach może być skutecznie powstrzymana tylko środkami chemicznymi (J.Z.)
 
Gniazdo obsadzone dębem po kilku latach mechanicznego zwalczania odrostów robinii. Najsilniejsze odrosty przetrwały na obrzeżu gniazda.
 
Id=10746


1.Odrosty w rok po przycięciu
 
Rozdział:
W jakich okolicznościach unikać cięć w rezerwatach
 
Podczas zabiegów ochronnych w rezerwatach należy pozostawiać martwe drewno w pierwotnym stanie (M.O.)
 
Złom modrzewia w rezerwacie 'Modrzewina'.
 
Id=10747
 
W skrajnych warunkach siedliskowych nie powinno się planować żadnych cięć (M.O.)
 
Bory chrobotkowe stają się coraz większą rzadkością. Ich niskie zwarcie umożliwa samorzutne powstawanie samosiewów w latach o najkorzystniejszych warunkach wilgotnościowych. Przykład z nadl. Parciaki.
 
Id=10748