Wpływ rębni na środowisko ptaków
 
Autor strony: M. Keller
 
Wpływ rębni zupełnych na zespoły ptaków leśnych     Wpływ rębni gniazdowej na zespoły ptaków leśnych     Rębnie a strefy ochronne ptaków     Kształtowanie struktury lasu w ostojach cietrzewia    
 
 
Wpływ rębni zupełnych na zespoły ptaków leśnych
 
Lelek zasiedla uprawy i młodniki po zrębach zupełnych
 
Zrąb zupełny jest dla ptaków leśnych zasiedlających dane miejsce ogromną zmianą. Po pierwsze znika na pewien czas sam las, po drugie pojawiają się tam na pewien czas ludzie i maszyny, po trzecie w miejsce usuniętego drzewostanu pojawia się odnowienie sztuczne o składzie gatunkowym nie koniecznie identycznym z poprzednim drzewostanem. Niewielkie ptaki wróblowe zasiedlające powierzchnię planowanego zrębu, muszą po jego wykonaniu opuścić ten teren, bo znikają miejsca gniazdowe - krzewy i drzewa, także powierzchnia gruntu zostaje tak przekształcona mechanicznie i oświetlona, że przestaje mieć znaczenie dla ptaków wnętrza lasu.

Nie znaczy to, że zrąb, a następnie uprawa przestaje mieć dla ptaków znaczenie. Wręcz przeciwnie. Otwarta przestrzeń z niską pokrywą roślinną staje się natychmiast atrakcyjnym żerowiskiem dla dziennych ptaków drapieżnych z rzędu szponiastych oraz sów. Chętnie przesiadują one na czatowniach na skraju zrębu, czy też na pozostawionych pojedynczych drzewach, by stamtąd wypatrywać zdobyczy - niewielkich kręgowców, rosówek czy dużych owadów. Już w trakcie odnowienia, pierwszej wiosny po zrębie, na powierzchni mogą pojawić się ptaki charakterystyczne dla terenów otwartych: pliszka siwa i białorzytka, które będą gniazdowały na ziemi pod osłoną stosów gałęzi, w stertach kamieni czy innych zakamarkach. Na zrębach większych niż 1 ha pojawią się szybko także następne dwa gatunki gniazdujące na ziemi: skowronek borowy (lerka) i lelek kozodój. Pozostaną one tam zwykle tylko przez kilka lat, do czasu pełnego zwarcia młodnika.

Brzegi sąsiadującego ze zrębem drzewostanu staną się (bez względu na jego wiek) natychmiast atrakcyjnym siedliskiem lęgowym dla typowych gatunków ekotonowych, takich jak świergotek drzewny i trznadel. Jeśli wokół zrębu występują kępy krzewów, to należy się w nich spodziewać lęgowych dzierzb gąsiorków. Jeśli będzie występował podrost świerkowy - powinny pojawić się w nich gniazda dzwońców i - już rzadziej - makolągw. Jeśli drzewostan przy zrębie jest wystarczająco stary (min. 80 lat), to jest bardzo prawdopodobne, że stanie się on atrakcyjny do założenia gniazda przez kruka i bielika, bardzo lubiących budować gniazdo na sosnach rosnących dosłownie na skraju drzewostanu, z rozległym widokiem na okolicę. Po opuszczeniu gniazd przez młode kruki, na początku maja, ich gniazda są często zasiedlane przez pary kobuzów, polujących w powietrzu nad zrębami m.in. na drobne ptaki czy rojące się ważki.

Dużym problemem ekologicznym są ogrodzenia siatkowe, które wizualnie „giną” na tle młodych drzewek i o które rozbijają się szybko latające ptaki. Wiadomo, że giną w ten sposób bardzo często latające wprawdzie dosyć niechętnie, ale za to szybko, kuraki leśne - głuszce, cietrzewie i jarząbki, a także ptaki drapieżne ścigające lotne ofiary nie tylko w powietrzu, ale też w gąszczu krzewów - jastrząb i krogulec.

 
««
Wpływ rębni gniazdowej na zespoły ptaków leśnych
 
Gniazdo orła bielika w drzewostanie odnawianym rębnią gniazdową
 
Rębnia gniazdowa to dla wielu ptaków bardzo istotny rodzaj rębni, gdyż w bardzo dużym stopniu zmienia strukturę przestrzenną środowiska leśnego, a także wprowadza odmienny niż w usuwanym drzewostanie skład gatunkowy odnowień. Wiąże się też ze stosunkowo częstą i intensywną obecnością człowieka na odnawianej powierzchni. Dla niektórych ptaków wpływ ten jest niekorzystny, innym z kolei omawiana rębnia sprzyja.

Samo usuwanie drzew i krzewów ze stosunkowo niewielkiej powierzchni pojedynczego gniazda nie miałoby pewnie żadnego znaczenia dla ptaków, gdyby nie to, że takich gniazd powstaje jednocześnie wiele, zatem po prostu fizycznie ubywa drzewostanu. Pogarszają się zatem warunki dla grupy gatunków budujących gniazda wysoko w koronach drzew. Ponadto, znika bezpowrotnie pewna liczba drzew dziuplastych, choćby na zasadzie czysto przypadkowej, bo w obrębie zakładanych gniazd wszystkie drzewa są usuwane.

Dalej, stary drzewostan na powierzchni międzygniazdowej nabiera automatycznie struktury „firankowej”, o szerokości kilkunastu czy kilkudziesięciu metrów, która nie przypomina już strukturalnie jednolitego uprzednio bloku starodrzewu. Wycofują się zatem z niego błyskawicznie najpospolitsze ptaki drapieżne, jak myszołów i jastrząb, prawdą jest jednak, że takie zmiany są bardzo chętnie akceptowane przez bielika, który lubi dobry dolot do gniazda i wręcz potrafi budować swe własne gniazda dopiero po wykonaniu rębni gniazdowej. Również gatunki ekotonowe generalnie korzystają z nowo powstających, wolnych chwilowo od zadrzewienia, powierzchni otwartych wewnątrz drzewostanu.

Odnowienie gniazd gatunkami liściastymi bardzo szybko powoduje wzrost liczby gatunków, jak też przyrost zagęszczenia gatunków gniazdujących w gęsto rosnących krzewach czy młodnikach liściastych. Dotyczy to w pierwszym rzędzie pokrzewek (ogrodowej i kapturki) oraz (śpiewak, kos), a także lubiących bogate runo świstunek (pierwiosnek i piecuszek).

Generalnie należy oczekiwać, że zmiany w zespole ptaków na powierzchniach odnawianych rębnią gniazdową będą znaczne i dynamiczne. Wynika to zarówno ze zmian wynikających z jednej strony ze wzrostu odnowienia (gdy osiągnie ono wysokość powyżej kilku metrów pojawia się np. możliwość gniazdowania sójki i turkawki), z drugiej zaś - z definitywnego usunięcia w pewnym momencie drzewostanu głównego. Nie zmienia to faktu, że ten rodzaj cięć odnowieniowych jest przez przyrodników starających się rozumieć leśnictwo w pełni akceptowany, jako docelowo prowadzący do zwiększenia udziału drzewostanów mieszanych lub liściastych.

 
««
Rębnie a strefy ochronne ptaków
 
Obecność rzadkich, chronionych gatunków dużych ptaków wymaga ograniczenia czasu i miejsca wykonywania czynności gospodarzych w drzewostanie
 
Specjalne strefy ochronne ptaków zostały wprowadzone na podstawie Rozporządzenia ówczesnego Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego na początku 1984 r. i pierwotnie dotyczyły 8 gatunków ptaków drapieżnych (orła przedniego, orlika krzykliwego, orlika grubodziobego, bielika, rybołowa, orzełka włochatego, gadożera, sokoła wędrownego), jak też bociana czarnego i puchacza. W kolejnych uaktualnieniach dochodziły do tej listy nowe gatunki. Obecnie lista gatunków ptaków objętych tą formą ochrony obejmuje, oprócz gatunków wyżej wymienionych, także kanię czarną, kanie rudą, kraskę, cietrzewia, głuszca oraz - z gatunków gniazdujących poza lasami - szlachara i kulona.

Sens tej ochrony sprowadza się do specjalnej - można powiedzieć bezwzględnej - ochrony miejsc gniazdowych. W promieniu 200 m od gniazd (100 m w przypadku kań, orlika krzykliwego i bociana czarnego, 10 m w przypadku kraski) wspomniane rozporządzenie zakazuje administracji leśnej wykonywania jakichkolwiek czynności (w tym także gospodarczych) zmieniających charakter siedliska, a w promieniu 500 m - ogranicza te zabiegi czasowo - według terminów zależnych od gatunku. Jedynie w przypadku sytuacji zagrażających trwaniu danego siedliska wojewódzki konserwator przyrody może wyrazić zgodę na przeprowadzenie zabiegów o charakterze sanitarnym (np. usuwanie drzew kornikowych w kępach świerków).

Na temat zasadności utworzenia tej formy ochrony od dłuższego czasu toczą się żywe dyskusje między leśnikami a ornitologami, ich efektem jest m. in. zmniejszenie stref ochrony ścisłej dla orlika krzykliwego, obu kań i i bociana czarnego. Są tak naprawdę dwa bardzo ważne momenty, z punktu widzenia faktycznej ochrony ptaków objętych tą formą ochrony, które decydują o skuteczności tej formy ochrony: termin zakończenia prac w strefie ochrony częściowej oraz technologia ewentualnie podejmowanych prac w strefie ochrony ścisłej.

Wszelkie prace związane z pozyskaniem drewna, w tym wywóz surowca z lasu, muszą zostać zakończone przed przylotem ptaków z zimowisk. W okresie toków czy składania jaj są one rzeczywiście wrażliwe na płoszenie, mimo ich dużego stopnia przywiązania do gniazda. Samica spłoszona z gniazda podczas inkubacji pozostawia jaja nie bronione, z czego korzystają bardzo chętnie takie gatunki drapieżne jak kruk czy kuna leśna. W takim przypadku cały rok jest już stracony, ponieważ duże ptaki nie ponawiają lęgów w tym samym sezonie.

Jeśli konieczne są zabiegi sanitarne, to muszą być one wykonane przy zachowaniu następujących zasad:

  • Wykonania zabiegu jedynie po wykluciu młodych, niedopuszczalne jest płoszenie samicy z gniazda w trakcie inkubacji. Okres ten trwa w praktyce przez kwiecień i maj, a jedynie u bielika i puchacza wypada wcześniej - w marcu i kwietniu.
  • Maksymalnego skrócenia czasu bytności w pobliżu gniazda.
  • Nie przekraczania jednorazowo czasu 2 godzin, gdy zmuszamy ptaka do opuszczenia gniazda. W innym przypadku, nawet jeśli lęg nie zostanie porzucony, to ptaki zapamiętają doznany stres i w przyszłym roku zbudują gniazdo w nowym miejscu.
 
««
Kształtowanie struktury lasu w ostojach cietrzewia
 
Tokowisko cietrzewia na zagospodarowanym terenie byłego poligonu
 
Cietrzew jest gatunkiem występującym zarówno na półotwartych torfowiskach z kępami brzóz i wierzb, jak też na terenach leśnych. Na tych ostatnich w górach związany jest z górną granicą lasu, natomiast na nizinach - z wczesnymi stadiami sukcesyjnymi, spotykamy go zatem na wielkich pożarzyskach lub innych rozległych terenach poklęskowych (rozległe połacie wiatrołomów po huraganach czy drzewostanów zniszczonych przez szkodniki owadzie). W miarę „zabliźniania się” ran, gatunek zwykle powoli ustępuje, najdłużej utrzymując się na uprawach, szerokich pasach przeciwpożarowych, niezalesionych gruntach pod liniami energetycznymi itp.

Optimum występowania cietrzew znajduje na ekotonie: użytkowane, wilgotne bądź mokre łąki - lite brzeziny lub inne drzewostany z udziałem brzozy. Bardzo istotne jest, by ów ekoton był utrzymywany nie w charakterze ostrej granicy las - obszar otwarty, lecz by promować występowanie charakterystycznego, łagodnego przejścia. Patrząc od strony lasu, na przejściu takim powinno stopniowo obniżać się zadrzewienie, a wzrastać udział zakrzaczeń (np. wierzbowych) i podrostu (np. świerkowego).

Ważne jest też maksymalne pokrycie terenu przez ziołorośla i inną roślinność, w której cietrzewie mogą bezpiecznie zakładać gniazda i wodzić pisklęta. W innym przypadku zarówno ptakom trudno jest znaleźć bezpiecznie miejsca lęgowe, jak też presja drapieżników na lęgi jest bardzo wysoka.

««