Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Rębnia IIIb - ilustracje z ZHL 2003
 
 
01: Lity drzewostan bukowy (M.O.)
 
Rębnia gniazdowa częściowa służy do przebudowy litych drzewostanów gatunków łatwo odnawiających się samosiewnego (bukowych, dębowych, rzadko - sosnowych). Wprowadza się do nich odpowiednie do siedliska domieszki o kępowej lub grupowej formie zmieszania. W tym przypadku w drzewostanie bukowym zaprojektowano wprowadzenie domieszki jodły.
 
Id=13201
 
02: Założenie pierwszej serii gniazd (M.O.)
 
Ze względu na długie utrzymywanie osłony drzewostanu, powierzchnia manipulacyjna (strefa) może mieć szerokość do 150 m. Tu odnowieniem objęto cały drzewostan. Wycięto stosunkowo małe gniazda (10 arów) w celu wprowadzenia jodły. Dla dębu byłyby większe - powyżej 20 arów.
 
Id=13202
 
03: Sztuczne wprowadzenie jodły na gniazdach  (M.O.)
 
Gniazda są odnawiane sztucznie. W przypadku jodły można czasowo pozostawić na gnieździe pojedyncze drzewa - cienniki.
 
Id=13203
 
04: Pielęgnacja młodego pokolenia na gniazdach (M.O.)
 
Młode pokolenie na gniazdach należy systematycznie pielęgnować. Jednocześnie projektuje się następne gniazda pomiędzy istniejącymi, aby zwiększyć zróżnicowanie wiekowe w przyszłym drzewostanie.
 
Id=13204
 
05: Założenie kolejnej serii gniazd (M.O.)
 
Kolejne gniazda rozlokowano w pozostałym drzewostanie z zachowaniem odpowiednich odległości między ich brzegami (równej przynajmniej jednej wysokości drzewostanu). Tak rozmieszczone gniazda pokrywają nie więcej niż 30% powierzchni drzewostanu.
 
Id=13205
 
06: Sztuczne wprowadzenie jodły na gniazdach  (M.O.)
 
Kolejne gniazda odnawia się sztucznie.
 
Id=13206
 
07: Pielęgnacja odnowień na gniazdach (M.O.)
 
Młode pokolenie na gniazdach powinno być systematycznie pielęgnowane.
 
Id=13207
 
08: Cięcia przygotowawcze i obsiewne na powierzchni międzygniazdowej (M.O.)
 
Jednocześnie z pracami na gniazdach rozpoczyna się proces naturalnego odnowienia buka na powierzchni międzygniazdowej. Cięcia obsiewne, poprzedzone przygotowawczymi, zainicjowały obfite owocowanie pozostawionych buków.
 
Id=13208
 
09: Odnowienie naturalne na powierzchni miedzygniazdowej (M.O.)
 
Odnowieniem naturalnym obejmuje się całą powierzchnię międzygniazdową.
 
Id=13209
 
10: Cięcia odsłaniające odnowienie naturalne (M.O.)
 
Wraz ze wzrostem odnowień i zwiększaniem się ich potrzeb świetlnych, niezbędne są systematyczne cięcia odsłaniające.
 
Id=13210
 
11: Dalsze cięcia odsłaniające i pielęgnacja odnowień (M.O.)
 
Dalsze cięcia odsłaniają kolejne płaty młodego pokolenia. Na powierzchniach pokrytych starszym odnowieniem konieczna jest pielęgnacja.
 
Id=13211
 
12: Cięcia uprzątające i uzupełnienia odnowienia (M.O.)
 
Po cięciach uprzątających pozostają nieliczne kępy starodrzewu i wartościowych młodszych domieszek. Powierzchnie na których stan odnowienia naturalnego nie jest zadowalający, należy uzupełnić sztucznie gatunkami światłożądnymi (np. modrzewiem).
 
Id=13212
 
13: Drzewostan jodłowo-bukowy o kępowej i grupowej formie zmieszania (M.O.)
 
Po 15-20 letnim okresie odnowienia uzyskuje się mieszany (tu: jodłowo-bukowy) drzewostan o kępowej lub grupowej formie zmieszania oraz umiarkowanym zróżnicowaniu wiekowym.
 
Id=13213