Rębnia gniazdowa częściowa IIIb
 
Autorzy strony: L. Bolibok, J. Zajączkowski
 
Zastosowanie     Organizacja i technika cięć w wariancie typowym     Wariant z odnawianiem kilku gatunków na gniazdach     Wariant z osłoną gniazd     Schemat rębni IIIb w Zasadach Hodowli Lasu    
 
 
««
Zastosowanie
 
Wyprzedzające odnowienie dębu na pasach wyciętych w buczynie
 
Odnowienie daglezji na gniazdach w drzewostanie z przewagą buka
 
Rębnię IIIb stosuje się w celu wprowadzenia biologicznie słabszych domieszek w drzewostanach gatunków dobrze odnawiajacych się samosiewem górnym na większej powierzchni.

Dotyczy to zwłaszcza dębu w drzewostanach bukowych lub jodłowych na żyznych siedliskach. Dąb wprowadza się na gniazda z domieszkami mającymi w przyszłości utworzyć pod nim drugie piętro (Gb, Lp) oraz ewentualne z przejściowymi gatunkami osłonowymi (Md, Brz).

 
 
Zastosowanie zmodyfikowanej rębni IIIb do przebudowy drzewostanu sosnowego na siedlisku Lśw
 
««
Organizacja i technika cięć w wariancie typowym
 
Szerokość strefy w rębni IIIb (100- 150) i maksymalna dopuszczalna powierzchnia (9 ha) są większe niż w rębni IIIa. Przy odnawianiu cięciami częściowymi na przestrzeni międzygniazdowej rzadko obradzających gatunków (dąb, buk), większe wymiary strefy pozwalają w maksymalnym stopniu wykorzystać rok obfitego urodzaju nasion, a dłuższe utrzymywanie okapu drzewostanu daje czas na korektę ewentualnych niepowodzeń.

Przylegające do siebie strefy, na których wycinane są gniazda, powinny być zakładane w kierunku przeciwnym do kierunku dominujących w danej lokalizacji wiatrów.

 
Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - bez osłony gniazd
 
««
Wariant z odnawianiem kilku gatunków na gniazdach
 
W rębni IIIb dopuszcza się zakładanie gniazd w tej samej strefie w dwóch nawrotach. Możliwość tę wykorzystuje się przy wprowadzaniu na gniazdach gatunków o różnym tempie wzrostu w młodości, wykonując najwcześniej gniazda dla gatunku wymagającego dłuższego cząstkowego okresu odnowienia. Po upływie kilku lat wykonywane są następnie gniazda dla gatunku szybciej rosnącego wymagającego krótszego czasu osłony na gnieździe.

Cięcia na gniazdach należy zsynchronizować z cięciami odnowieniowymi na powierzchni międzygniazdowej. Zazwyczaj gniazda wykonuje się w czasie wykonywania cięć przygotowawczych na przestrzeni międzygniazdowej - jednak na tyle wcześnie, aby odnowienia na gniazdach uzyskały pożądane wyprzedzenie względem gatunku odnawianego cięciami częściowymi na przestrzeni międzygniazdowej. W przypadku gatunków o rzadkich latach obfitego urodzaju nasion (dąb, buk), synchronizacja zakładania gniazd i cięć odnowieniowych ma szczególnie duże znaczenie.

Przy odnawianiu rozległych drzewostanów, gdy istnieje konieczność podziału ich na strefy, całkowity okres odnowienia można przyśpieszyć zakładając gniazda na kolejnej strefie zanim zakończą się cięcia odnowieniowe na poprzedniej strefie.

 
 
Drzewostan odnawiany rębnią gniazdową z poszerzeniem gniazd
 
Zastosowanie takiego wariantu w rębni IIIa wymagałoby poszerzenia starszych gniazd w momencie zakładania nowych, aby ograniczyć negatywne następstwa długotrwałego wzrostu odnowień w bezpośrednim sąsiedztwie zwartego starodrzewu. Takie postępowanie jest jednak jedną z metod zwiększenia udziału gatunków liściastych odnawianych w warunkach osłony bocznej (do 40-50%).
 
««
Wariant z osłoną gniazd
 
W przypadku odnawiania drzewostanów złożonych z różnych gatunków ciężkonasiennych o kępowej formie zmieszania i różnych optymalnych okresach odnowienia (np. jodłowo-bukowych), stosuje się wariant rębni IIIb polegający na dwuetapowym odnowieniu naturalnym obsiewem górnym - najpierw wymagającego dłuższej osłony gatunku na gniazdach, a potem - gatunku na powierzchni międzygniazdowej.
 
Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - z osłoną gniazd
 
 
Zróżnicowaną w czasie osłonę na gniazdach i pomiędzy nimi można zastosować także w przypadku przebudowy sośnin na żyznych siedliskach wyżynnych na drzewostany jodłowo-bukowe.
 
Wyprzedzające odnowienie jodły i buka w rębnych drzewostanach sosnowych
 
Schemat rębni IIIb w Zasadach Hodowli Lasu
 
Wskaż poniższy symbol prezentacji, aby zobaczyć powiększoną, barwną i opatrzoną komentarzami wersję schematu tej rębni, włączonego do ostatniego wydania Zasad Hodowli Lasu.
 
Rębnia IIIb - ilustracje z ZHL 2003
««