Efekty ekologiczne rębni
 
Autor strony: L. Bolibok
 
 
 

 
Odpowiednio dobrane cięcia zapewniają optymalne warunki rozwoju właściwych dla siedliska gatunków
 
Zasady Hodowli Lasu w następujący sposób zwracają uwagę na ekologiczne efekty cięć odnowieniowych:

"Każdą rębnię charakteryzują określone elementy techniczne, przestrzenne i czasowe, które w danych warunkach siedliskowych i drzewostanowych tworzą odpowiednie warunki (efekty) ekologiczne. Do efektów ekologicznych rębni zalicza się warunki środowiska, jakie kształtuje dana rębnia dla nowego i dotychczasowego pokolenia drzew w miejscu jej prowadzenia, jak i dla drzewostanów sąsiednich. Są to głównie warunki oświetleniowe, cieplne i wilgotnościowe oraz warunki osłony przed działaniem czynników destrukcyjnych, w szczególności silnych wiatrów."

Na dalszych stronach tej części poradnika przedstawiono dalsze wyjaśnienia na temat efektów wywieranych przez cięcia rębne na powstające odnowienie, odnawiany drzewostan oraz drzewostany sąsiednie.

««