Ogólnie o rębniach
 
Autor strony: J. Zajączkowski
 
 
 

 
Rębnia określa zespół czynności związanych z użytkowaniem lasu, tworzących optymalne warunki dla młodego pokolenia lasu
 
Pojawiające się w wyniku cięć rębnych odnowienie (młode pokolenie drzew) może mieć dwojaki charakter:
  • naturalny, jeśli pochodzi z nasion (odrośli) drzew rosnących na odnawianej powierzchni lub w jej pobliżu;
  • sztuczny, jeżeli pochodzi z nasion uprzednio zebranych, a następnie wysianych bezpośrednio na odnawianej powierzchni lub - co zdarza się najczęściej - użytych do wyhodowania sadzonek, które po kilku latach wzrostu na szkółce są sadzone na odnawianej powierzchni.

Drzewostany powstałe w sposób naturalny wykazują liczne korzystne cechy, omówione bardziej szczegółowo na innej stronie. Ze względu na te cechy, odnowienia naturalne powinny być wykorzystywane w jak najszerszym stopniu - wszędzie tam, gdzie pozwalają na to warunki siedliskowe, cechy genetyczne drzew, a także aktualny skład gatunkowy drzewostanu.

Na dalszych stronach tej części poradnika zestawiono szczegółowe informacje na temat pojęcia rębni, poszczególnych elementów tworzących projekt rębni oraz efektów ekologicznych, jakie rębnie powodują w środowisku leśnym. Dołączono również zestawienie związanych z rębniami podręczników i artykułów z pracy fachowej.

««