Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Schemat rębni zupełnej pasowej Ib
 
 
01: Rębnia zupełna pasowa Ib (B.B.)
 
Id=15101
 
02: Sprawdzenie ściany ochronnej (B.B.)
 
Układ przestrzenny zrębów w rębniach zupełnych projektuje się osobno w każdym ostępie. Brzegi ostępu powinny mieć strukturę zapewniającą wyższą odporność na działanie zewnętrznych czynników klimatycznych - głównie wiatrów. Brzegi od strony panujących wiatrów (ściany ochronne) użytkuje się po zakończeniu odnowienia w całym ostępie.
 
Id=15102


1.Ściana ochronna drzewostanu
 
03: Sprawdzenie obecności obiektów o dużej wartości przyrodniczej (B.B.)
 
Z cięć rębnych warto wyłączyć drzewa charakteryzujące się cechami nie spotykanymi w pobliskich drzewostanach. Mogą to być rzadkie gatunki domieszkowe (również introdukowane lub poza granicą zasięgu) lub drzewa stanowiące miejsca lęgowe rzadkich ptaków lub ssaków. Dotyczy to też drzew o niezwykłych kształtach oraz drzew - świadków wydarzeń historycznych lub religijnych, zwłaszcza gdy są łatwo dostępne dla publiczności.
 
Id=15103


1.Domieszka biocenotyczna

2.Drzewo dziuplaste
 
04: Sprawdzenie występowania wartościowych płatów odnowień (B.B.)
 
W skład przyszłej uprawy można włączyć podokapowe odnowienia samosiewne, o ile pozwala na to ich forma zmieszania (kilkuarowe grupy lub większe kępy), a skład gatunkowy jest odpowiedni dla warunków środowiska na uprawie (siedliska i mikroklimatu).
 
Id=15104


1.Wartościowe odnowienia samosiewne
 
05: Wybór kierunku cięć na kolejnych pasach (B.B.)
 
Kierunek posuwania się z kolejnymi pasami zrębowymi powinien zapewniać osłonę wysokopiennego brzegu zrębu przed uporczywym działaniem wiatrów. Dla większości obszarów nizinnych i wyżynnych oznacza to zakładanie zrębów od kierunku wschodniego lub północno-wschodniego. Ze względu na skrajnie niekorzystne warunki mikroklimatyczne nie należy zakładać zrębów od strony południowej.
 
Id=15105


1.Brzeg ostępu uodporniony na wiatr

2.Kierunek cięć 'pod wiatr'
 
06: Cięcie zupełne na I pasie (B.B.)
 
Szerokość pasa nie powinna przekraczać podwójnej wysokości drzewostanu, tj. od 40 do 60 m. Brzeg drzewostanu powinien przebiegać wzdłuż linii falistej, z ewentualnymi zatokami wypełnionymi gatunkami bardziej wrażliwymi, pochodzącymi z sadzenia lub samosiewu pod okapem.
 
Id=15106


1.Cięcie zupełne na pasie zrębowym
 
07: Wariant: pozostawienie nasienników (B.B.)
 
Nasienniki zwiększają skuteczność obsiewu sosny na zrębach. Pozostawia się je w ilości 20-40 sztuk / ha. Mogą być rozmieszczone równomiernie albo - w celu ułatwienia ścinki i zrywki - wzdłuż zewnętrznego brzegu uprawy lub w kępach. Nasienniki usuwa się w 2 lub 3 roku od założenia zrębu.
 
Id=15107


1.Wykorzystanie obsiewu z pozostawionych nasienników
 
08: Odnowienie I pasa (B.B.)
 
Stosuje się przeważnie odnowienie sztuczne sadzeniem. Przy dostatecznej liczbie zebranych nasion można też stosować siew w bruzdach. Przy wyborze miejsc pod gatunki domieszkowe należy uwzględnić warunki siedliskowe oraz ochronne oddziaływanie sąsiadującego drzewostanu.
 
Id=15108


1.Sadzenie uprawy wielogatunkowej
 
09: Cięcie zupełne na II pasie (B.B.)
 
Cięcie na kolejnym pasie powinno być opóźnione na tyle, aby założona wcześniej uprawa usamodzielniła się i nie ucierpiała od pogorszonych przez kolejny zrąb warunków mikroklimatycznych. Odpowiada to ok. 4-5-letniemu nawrotowi cięć. Następny pas można założyć dopiero wtedy, gdy istniejąca uprawa nie wymaga już dalszych poprawek czy uzupełnień.
 
Id=15109


1.Wyrośnięta uprawa

2.Cięcie i odnowienie na kolejnym pasie
 
10: Cięcie zupełne na III pasie (B.B.)
 
Szerokie pasy i krótki nawrót cięć umożliwiają szybkie posuwanie się ze zrębami i zakończenie odnowienia drzewostanów w ostępie.
 
Id=15110


1.Szybki postęp cięć
 
11: Pozostawienie kęp starodrzewia (B.B.)
 
Kępy starodrzewu powinny mieć wielkość co najmniej kilku arów i być odległe jedna od drugiej nie dalej niż 100 m. Lokalizacja kęp powinna być określona już na kilka lat przed wykonaniem zrębu, kiedy to należy mocno rozluźnić zwarcie koron na ich obrzeżach. Kępa powinna mieć rozwinięte dolne piętro lub przynajmniej podszyt, które powinny nienaruszone przetrwać okres prac zrębowych. Należy unikać pozostawiania starych drzew poza takimi kępami.
 
Id=15111


1.Przygotowana do odsłonięcia kępa starodrzewu
 
12: Cięcie zupełne na ostatnim pasie (B.B.)
 
Jeżeli koniec ostępu nie jest brzegiem całego kompleksu leśnego, to na pasie ochronnym można wykonać ostatnie cięcie zupełne. W przeciwnym razie pas ten powinien być pozostawiony i objęty specjalnym traktowaniem.
 
Id=15112


1.Brzeg kompleksu nie podlega cięciom zupełnym