Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Zagospodarowanie starodrzewów
 
 
01: Widok starego lasu jest dla publiczności wartością samą w sobie (J.Z.)
 
Odnawiając las przy szlakach spacerowych należy jak najdłużej zachować widok starych drzew.
 
Id=17301


1.Pas starodrzewu zamyka horyzont przy szlaku spacerowym
 
02: Pozostawianie starodrzewu w takich miejscach to przejaw gościnności leśników (J.Z.)
 
Wiele osób odwiedzających las samochodem zadowoli się tym widokiem w takim stopniu, że ograniczy dalszą pieszą penetrację terenu.
 
Id=17302


1.Parking i początek szlaku spacerowego

2.Pozostawiony wokół fragment starodrzewu

3.Starsze drzewostany zamykające horyzont
 
03: Zakładanie zrębu w tym miejscu to szukanie zbędnego konfliktu (J.Z.)
 
Osoby budujące nowe domy blisko lasu traktują go jako dobro trwałe i poddane publicznej kontroli. Czynności związane z odnowieniem drzewostanów w takich miejscach powinny uwzględniać oczekiwania mieszkańców i jak najsłabiej przekształcać krajobraz leśny.
 
Id=17303


1.Nowe zabudowania mieszkalne na brzegu lasu

2.Powierzchnia zrębowa

3.Fragment odnawiany naturalnie cięciami jednostkowymi
 
04: Zamiast zrębu można tu rozpocząć długookresowe odsłanianie dolnych warstw cięciami grupowymi (J.Z.)
 
Zastosowanie rębni stopniowej z długim okresem odnowienia i maksymalnym wykorzystaniem spontanicznych odnowień, nawet o słabej jakości i żywotności, pozwala na złagodzenie krajobrazowych skutków przemiany pokoleń w lesie.
 
Id=17304


1.Rozluźniony drzewostan sosnowy na brzegu lasu

2.Podrosty i podszyty mające przesłonić wnętrze lasu
 
05: Cmentarze leśne i inne miejsca pamięci powinny być wyłączone z cięć rębnych (J.Z.)
 
Miejsce skrytego pochówku żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej. Teren nadl. Rogów.
 
Id=17314


1.Płaty barwinka użyte kiedyś do oznaczenia kwater
 
06: Pozostawianie lasu na obszarze stanowisk archeologicznych to skuteczny sposób ich ochrony (J.Z.)
 
Prehistoryczny wał pruski na terenie nadl. Wipsowo. Najlepiej chroni go sąsiedztwo drzew. Należy jednak usuwać nowe naloty z korony wału, aby nie ograniczać jego widoczności i zapobiegać penetracji przez korzenie.
 
Id=17315


1.Szczyt wału o wysokości do 1.5 m

2.Drzewa wymagające usunięcia
 
07: Las jest dobrym tłem dla eksponowania obiektów prehistorycznych 
 
Kręgi kamienne w Węsiorach. Prawopodobnie w okresie ich użytkowania w tle tego miejsca również występował las.
 
Id=17318
 
08: Starodrzew pozostawiony w miejscach zdarzeń historycznych podkreśla ich związek z lasem (J.Z.)
 
Szaniec Hubala - mjr. Henryka Dobrzańskiego - upamiętnia walkę i śmierć tego partyzanta w lasach opoczyńskich w 1940 r. Niezbędne prace przygotowawcze wykonało nadl. Opoczno.
 
Id=17316


1.Starsze drzewa - świadkowie ostatniej potyczki
 
09: Stare drzewa stwarzają siedliska życia zupełnie nie spotykane w drzewostanach gospodarczych (J.Z.)
 
Ogromne wymiary, obecność próchniejącego drewna oraz zróżnicowana powierzchnia pni i konarów - to czynniki tworzące duże bogactwo nisz ekologicznych i uzasadniające wyłączanie szczególnie dużych drzew z cięć rębnych.
 
Id=17305


1.Łatwa dostępność pokarmu (nektaru, pyłku i in.)

2.Liczne miejsca pod gniazda w rozłożystej koronie

3.Bezpieczne schronienia w dziuplach i uchyłkach kory

4.Stabilne środowisko głębokiego próchna
 
10: Starodrzew to często jedyne w lesie miejsce przetrwania ptaków gniazdujących w dziuplach (J.Z.)
 
W większych dziuplach może gniazdować m. in. dzięcioł czarny, gągoł i kraska.
 
Id=17306


1.Dziupla o większym otworze wejściowym

2.Liczne małe dziuple w starej sośnie
 
11: Niektóre rzadkie i cenne gatunki ptaków gnieżdżą się tylko w najstarszych fragmentach lasu 
 
Młode orły bieliki w gnieździe na starej sośnie.
 
Id=17317
 
12: Martwe drewno to bogate siedlisko życia (J.Z.)
 
Dla setek gatunków owadów i innych zwierząt bezkręgowych od obecności martwego drewna zależy możliwość przetrwania w naszych lasach.
 
Id=17308
 
13: Zasobność martwego drewna w lasach naturalnych jest wielokrotnie większa niż w zagospodarowanych (J.Z.)
 
W drzewostanach zagospodarowych tradycyjnie (zrębowo) miąższość martwego drewna nie przekracza kilku metrów sześciennych. W lasach naturalnych naszej strefy klimatycznej wielkość ta osiąga nawet kilkaset m3.
 
Id=17309


1.Próchniejące pnie świerkowe w Puszczy Białowieskiej

2.Młode pokolenie grabu i lipy
 
14: Stare drzewa są siedliskiem wielu gatunków grzybów (J.Z.)
 
Żółciak siarkowy. Dla turystów podnosi walory estetyczne lasu.
 
Id=17310
 
15: Utrzymanie starodrzewu może być potrzebne w celu powstrzymania silnej erozji gleby (J.Z.)
 
150-letnie sosny na wydmie.
 
Id=17311


1.Cofający się brzeg starej piaskowni
 
16: Im starszy las, tym bardziej jest narażony na różne katastrofy (J.Z.)
 
Widok starodrzewy świerkowo-sosnowego po wiatrowale. Osłabienie stabilności mechanicznej pni i rozwój chorób korzeni zwiększają podatność drzew na wiatrowały lub - rzadziej - śniegołomy. Zwiększa się też zagrożenie ze strony owadów - szkodników wtórnych.
 
Id=17312


1.Sosna zwykle jest odporniejsza na wiatr niż świerk
 
17: W odnowieniu starodrzewów w jak największym stopniu należy wykorzystywać samosiewy (J.Z.)
 
Wykorzystuje się zarówno samosiewy pojawiające się spontanicznie w przerzedzeniach okapu, jak również stymulowany obsiew na odpowiednio przygotowanej glebie.
 
Id=17313


1.Odnawiany starodrzew

2.Starsze podrosty

3.Gleba przygotowana pod samosiew sosny