Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odnowieniem sztucznym
 
 
01: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa - odnowienie sztuczne (B.B.)
 
Id=15601
 
02: Drzewostany odnawiane rębnią IIIa (B.B.)
 
Typowym zastosowaniem rębni IIIa jest wprowadzenie kępowej domieszki produkcyjnej gatunku słabszego biologicznie (na etapie odnowienia) do drzewostanu gatunku światłożądnego.
 
Id=15602


1.Gatunek światłożądny tworzący górne piętro
 
03: Wybór kierunku cięć i sprawdzenie ściany ochronnej (B.B.)
 
Kolejne odnawiane powierzchnie powinny być zakładane w kierunku przeciwnym do panujących wiatrów. Jeżeli niebezpieczeństwo szkód jest znaczne, a dowietrzny brzeg ostępu nie jest prawidłowo uformowany, to powinno się pozostawić pas ochronny od strony dowietrznej odnawianego drzewostanu.
 
Id=15603


1.Brzeg ostępu musi skutecznie chronić go przed wiatrem

2.Kierunek cięć 'pod wiatr'
 
04: Podział drzewostanu na strefy (B.B.)
 
Cięcia odnowieniowe wykonuje się na strefach o szerokości do 100 m. Większa niż w rębniach zupełnych szerokość strefy wynika z rozłożenia cięć w dłuższym okresie i konieczności zapewnienia przestrzeni do założenia gniazd o odpowiedniej wielkości i odstępach.
 
Id=15604
 
05: Wycięcie i odnowienie gniazd w I strefie (B.B.)
 
Wielkość gniazd oraz rodzaj wykonywanych na nich cięć (zupełne lub częściowe - z pozostawieniem cienników) są zależne od wymagań odnawianego sztucznie gatunku. Na jednym gnieździe odnawia się jeden gatunek - inne mogą pojawiać się przy stosowaniu poszerzeń gniazd. Gniazda dla różnych gatunków (o różnym tempie wzrostu) można wycinać z przesunięciem czasowym.
 
Id=15605


1.Duże gniazdo dla gatunku światłożądnego

2.Mniejsze gniazdo dla gatunku cienioznośnego
 
06: Ochrona odnowień przed zwierzyną (B.B.)
 
Rezulatem stosowania rębni IIIa jest często urozmaicenie składu gatunkowego drzewostanów. Takie rzadkie, a przez to atrakcyjne dla zwierzyny domieszki muszą być przed nią chronione. Ze względu na regularne, zwarte formy przestrzenne domieszek zaleca się ich czasowe grodzenie.
 
Id=15606


1.Zabezpieczenie domieszek przed szkodami od zwierzyny
 
07: Wiek biologicznej samodzielności odnowień na gniazdach (B.B.)
 
Osłona drzewostanu na powierzchni międzygniazdowej może być zdjęta, gdy wierzchołki odnowień na gniazdach wyjdą ze strefy największego zagrożenia przez przymrozki radiacyjne (1.0-1.5 m) oraz osiągną dostateczne wyprzedzenie zabezpieczające przed przygłuszeniem przez szybciej rosnące drzewa posadzone po uprzątnięciu powierzchni międzygniazdowej.
 
Id=15607


1.Wyrośnięte kępy odnowień
 
08: Uprzątnięcie i odnowienie powierzchni międzygniazdowej w I strefie (B.B.)
 
Uprzątnięcie powierzchni międzygniazdowej wykonuje się jednorazowym cięciem zupełnym. Na powierzchni zrębu przygotowuje się glebę i sadzi gatunki światłożądne.
 
Id=15608


1.Cięcie zupełne i sadzenie gatunku głównego

2.Rząd gatunku kontaktowego wokół gniazda

3.Przygotowanie do wycięcia gniazd na II strefie
 
09: Założenie gniazd w II strefie (B.B.)
 
Zaleca się rozpoczęcie zakładania gniazd w kolejnej strefie jednocześnie z wykonaniem cięcia uprzątającego na strefie poprzedniej.
 
Id=15609


1.Sztuczne odnowienie gniazd na II strefie
 
10: Rozwój odnowień i ich pielęgnowanie  (B.B.)
 
Poza wprowadzeniem odnowień na nowe gniazda należy wykonać czynności pielęgnacyjne na byłych gniazdach pierwszej strefy. Polegać one powinny m. in. na pielęgnowaniu linii styku z pozostałą częścią uprawy oraz na formowaniu koron drzew.
 
Id=15610


1.Pielęgnowanie młodników
 
11: Uprzątnięcie i sztuczne odnowienie drzewostanu w II strefie (B.B.)
 
Uprzątnięcie powierzchni międzygniazdowej wykonuje się jednorazowym cięciem zupełnym. Na powierzchni zrębu przygotowuje się glebę i sadzi gatunki światłożądne.
 
Id=15611


1.Sadzenie gatunku głównego na zrębie w II strefie