Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Schemat cięcia brzegowego
 
 
01: Cięcie brzegowe (B.B.)
 
W zależności od położenia powierzchni, na której jest wykonywane cięcie brzegowe, może ono przyjmować dwa przedstawione dalej warianty: A) cięcia wewnątrz drzewostanu, oraz B) cięcia na brzegu drzewostanu.
 
Id=16701
 
02: Fragment drzewostanu przed cięciem w luce (wariant. A) (B.B.)
 
Cięcie brzegowe wewnątrz drzewostanu służy do inicjowania nowych ośrodków odnowienia gatunków cienioznośnych w niektórych rębniach stopniowych.
 
Id=16702
 
03: Cięcie inicjujące odnowienie (B.B.)
 
Do inicjowania odnowienia dochodzi dzięki utworzeniu luki w sklepieniu koron, poprzez usunięcie 1-2 drzew. Głównym celem cięcia jest dopuszczenie do dna lasu ciepła oraz (co początkowo jest mniej istotne) światła.
 
Id=16703


1.Inicjowanie odnowienia - usunięcie pojedynczych drzew
 
04: Stan drzewostanu po pierwszym cięciu (B.B.)
 
Nawet nieznaczna zmiana warunków świetlnych umożliwia pojawienie się nalotów jodły czy buka.
 
Id=16704
 
05: Cięcie poszerzające lukę (B.B.)
 
Dalszy rozwój odnowień jest uzależniony od stopniowego zwiększania dostępu światła. Dokonuje się tego poprzez kolejne cięcie, usuwające część drzew wokół luki. Stymuluje to jednocześnie powstawanie kolejnych nalotów, dlatego wszystkie cięcia powinny być wykonywane w latach nasiennych odnawianych gatunków.
 
Id=16705


1.Usuwanie drzew wokół luki
 
06: Warunki świetlne po poszerzeniu luki (B.B.)
 
W mieszanych drzewostanach w najmłodszych nalotach zwykle pojawia się wiele różnych gatunków. Odpowiedni dobór tempa zmiany warunków świetlnych w luce pozwala optymalizować szanse przetrwania i rozwoju dla gatunku najbardziej oczekiwanego w danym miejscu.
 
Id=16706
 
07: Kolejne cięcie wokół luki (B.B.)
 
Należy utrzymywać płynność cięć na obrzeżach ośrodków odnowieniowych. Jest to spowodowane rosnącymi z wiekiem wymaganiami świetlnymi odnowień oraz potrzebą kształtowania prawidłowej struktury wysokościowej ich płatów.
 
Id=16707


1.Usuwanie drzew na obrzeżu luki

2.Inicjowanie nowych ośrodków odnowieniowych
 
08: Stan odnowień po odsłonięciu luki (B.B.)
 
Zróżnicowane warunki świetlne na gnieździe sprzyjają kształtowaniu się prawidłowej (stożkowej) struktury odnowień.
 
Id=16708


1.Najwyższe odnowienia na środku gniazda
 
09: Drzewostan przed cięciem na jego brzegu (wariant. B) (B.B.)
 
Cięcie brzegowe na brzegu drzewostanu służy do odnowienia gatunków o co najmniej umiarkowanej światłożądności i zapewnia bardzo płynne dostosowanie się do rosnących wymagań świetlnych powstających odnowień, z jednoczesnym zapewnieniem im osłony przed przymrozkami i wysuszaniem.
 
Id=16709
 
10: Cięcie inicjujące odnowienie na smudze wewnętrznej (B.B.)
 
Lekkie przerzedzenie, dopuszczające światło i ciepło pod okap na brzegu drzewostanu.
 
Id=16710


1.Usuwanie pojedynczych drzew na brzegu drzewostanu
 
11: Stan drzewostanu po pierwszym cięciu (B.B.)
 
Na brzegu drzewostanu powstają nowe samosiewy gatunku głównego. Jeśli już wcześniej pojawiły się spontaniczne samosiewy, to obecnie poprawiają się warunki ich wzrostu.
 
Id=16711


1.I smuga z odnowieniem
 
12: Cięcie poszerzające smugę (B.B.)
 
Już w 3-4 lata po skutecznym pokryciu powierzchni samosiewem rozpoczyna się stopniowe zwiększanie dostępu światła dla rozwijających się odnowień, a jednocześnie inicjowane są nowe, sąsiadujące z istniejącymi.
 
Id=16712


1.Usuwanie kolejnych drzew na brzegu

2.Inicjowanie odnowienia na kolejnej smudze
 
13: Warunki świetlne po poszerzeniu smugi (B.B.)
 
Stopniowa poprawa warunków świetlnych nad często wielogatunkowym odnowieniem daje przewagę konkurencyjną gatunkowi o większych wymaganiach świetlnych. Do wymagań tego gatunku powinno być dostosowane tempo przerzedzania osłony górnej - a więc prędkość przesuwania się brzegu w głąb drzewostanu.
 
Id=16713


1.II smuga z odnowieniem
 
14: Kolejne cięcie na smudze (B.B.)
 
Proces zwiększania dostępu światła do istniejących odnowień oraz poszerzania strefy ich występowania nie powinien być zatrzymywany na dłużej niż kilka lat.
 
Id=16714


1.Dalsze zwiększanie dostępu światła do odnowień

2.Inicjowanie nowych ośrodków odnowienia
 
15: Stan odnowień po odsłonięciu (B.B.)
 
Najbardziej wyrośnięte odnowienia korzystają już tylko z osłony bocznej drzewostanu. Młodsze wciąż pozostają również pod osłoną boczną, dostosowaną do stopnia ich rozwoju.
 
Id=16715


1.Odsłonięte odnowienia

2.Odnowienia pod rozluźnioną osłoną

3.III smuga z odnowieniami osłanianymi przez drzewostan