Przebudowa drzewostanów
 
Autor strony: H. Żybura
 
Drzewostany kwalifikujące się do przebudowy     Całkowita i częściowa przebudowa drzewostanów     Procesy odnowienia a przebudowa drzewostanów    
 
 
 
Cele gospodarki leśnej zmieniały się w ostatnich dziesięcioleciach, dlatego też obecnie stwierdzamy istnienie znacznej liczby drzewostanów nie odpowiadających celom gospodarczym w ich najbardziej aktualnym rozumieniu.

W tej części poradnika opisano zasady wykonywania cięć w drzewostanach w celu takiej przemiany różnych elementów ich struktury, aby zachować (lub przywrócić) ich trwałość i zdolność do spełniania założonych funkcji.

Skomentowano m. in. kryteria decyzji i zasady prowadzenia przebudowy całkowitej lub częściowej oraz podano wskazówki odnośnie wykorzystania przedplonówpostępowania w drzewostanach przejściowych oraz celowości stosowania rębni stopniowej IVd do przebudowy drzewostanów sosnowych.

Dołączono też odrębną stronę poświęconą cięciom w rezerwatach i innych drzewostanach pozostających pod częściową ochroną.

 
««
Drzewostany kwalifikujące się do przebudowy
 
Przebudowie podlegają drzewostany nie zapewniające możliwości realizacji celów trwałej, zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej określonych ogólnie w ustawie o lasach i szczegółowo w obowiązującym planie urządzania lasu. Obowiązek przebudowy takich drzewostanów wynika z art. 13 ustawy o lasach.

Skład gatunkowy i struktura naszych drzewostanów jest w dużej mierze odzwierciedleniem zdarzeń losowych i uwarunkowań ekonomicznych ubiegłego wieku. Jednogatunkowe i jednowiekowe drzewostany sosnowe na dużych powierzchniach to efekt między innymi wprowadzenia tego gatunku na obszary poklęskowe (gradacje, pożary) bez zwracania uwagi na żyzność siedliska, zalesienie blisko 2 mln ha gatunków porolnych i nieużytków gatunkami nie zawsze odpowiadającymi siedlisku. Ponadto wprowadzono na siedliska typowo leśne, w wyniku błędnego rozeznania ich możliwości produkcyjnych, odnowienia gatunkami o mniejszych wymaganiach troficznych, niż wynikało to z rzeczywistej żyzności siedlisk.

W efekcie powstały i wciąż wsytępują na znacznych obszarach drzewostany częściowo niezgodne i niezgodne z gospodarczym typem drzewostanu (zobacz wskazówki dotyczące stosowania przeplonów oraz postępowania w drzewostanach przejściowych).

 
 
Obumieranie kęp kilkunastoletniego jesionu stwarza problem z odnowieniem powierzchni na siedlisku OlJ
 
Ocenia się, że w Lasach Państwowych ponad 43% powierzchni zajmują drzewostany częściowo zgodne z celem hodowlanym, a na niezgodne przypada prawie 19% powierzchni leśnej. Zgodność składu gatunkowego drzewostanów z gospodarczym typem drzewostanu jest podstawowym kryterium, chociaż nie jedynym, kwalifikowania drzewostanów do przebudowy.
 
««
Całkowita i częściowa przebudowa drzewostanów
 
Przebudowa może być całkowita lub częściowa. Przebudowa całkowita prowadzi do całkowitej zmiany obecnej generacji drzewostanu, niezgodnej z celami gospodarki leśnej, na generację młodą, przez prowadzenie cięć odnowieniowych stwarzających optymalne warunki do realizacji celu hodowlanego. Jest to pełna zmiana drzewostanu, bez włączenia jakichkolwiek elementów czy składników poprzedniego pokolenia do dalszej hodowli.

Przebudowa częściowa oznacza częściową przemianę składu gatunkowego i budowy pionowej obecnego drzewostanu, całkowicie lub częściowo niezgodnego z celem hodowlanym, poprzez zastosowanie cięć przekształceniowych, dolesień, podsadzeń, wprowadzenia dolnych warstw drzewostanu (drugie piętro, podszyty). W tym przypadku do dalszej hodowli kwalifikowane są określone elementy drzewostanu, odpowiednio uzupełniane brakującymi gatunkami w celu poprawy składu gatunkowego i budowy piętrowej.

 
««
Procesy odnowienia a przebudowa drzewostanów
 
Przed przystąpieniem do przebudowy drzewostanów należy ustalić jej rodzaj (całkowita, częściowa), aspekty hodowlane i ekonomiczne oraz wpływ projektowanych działań na funkcje lasów w środowisku przyrodniczym.

Przebudowa całkowita drzewostanu wiąże się z potrzebą wykorzystania cięć odnowieniowych, a więc zaprojektowania rębni. Skoro przy przebudowie wykonuje się cięcia odnowieniowe, to należy jednoznacznie stwierdzić, że mamy do czynienia z procesem odnowienia. Wszystkie podejmowane zabiegi muszą być zatem podporządkowane potrzebom młodego pokolenia. Nie można tego procesu opóźnić lub też hamować, gdyż zawsze będzie to powodować znaczne straty w młodym pokoleniu.

Trzeba tutaj podkreślić, że powodem zastosowania cięć odnowieniowych w przebudowanych drzewostanach nie jest ich dojrzałość rębna, a inne cechy wskazujące na niecelowość prowadzenia drzewostanu do wieku rębności.

Przebudowa częściowa drzewostanu ma na celu możliwie pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego istniejącego drzewostanu przez stosowanie cięć pielęgnacyjnych, przekształceniowych, wprowadzanie drugiego piętra, dolesienie luk. Są to działania gospodarcze, których celem jest przeznaczenie do dalszej hodowli jakościowo dobrych fragmentów drzewostanów uzupełnionych, w miarę możliwości, fragmentami brakującymi.

 
 
Wykorzystanie starszych podrostów jodłowych w przebudowie drzewostanu sosnowego na siedlisku Lśw
««