Drzewostany przejściowe
 
Autor strony: E. Bernadzki
 
Gatunki drzew tworzące drzewostany przejściowe     Drzewostany sosnowe z dolnym piętrem innych gatunków     Drzewostany brzozowe     Drzewostany osikowe     Drzewostany modrzewiowe    
 
 
 
Kształtowanie drzewostanów mieszanych na odsłoniętej powierzchni jest często obciążone dużym ryzykiem hodowlanym, jak też może być bardzo kosztowne. Z tego względu wykorzystywanie pojawiających się odnowień naturalnych o składzie często odbiegającym (ilościowo lub/i jakościowo) od założonego celu, może być z punktu widzenia racjonalnej hodowli lasu w pełni uzasadnione. Zawsze jednak niezbędna jest ocena hodowlana drzew nasiennych.

Niezgodność składu gatunkowego młodocianej fazy rozwojowej drzewostanu z gospodarczym typem drzewostanu, powinna być rozpatrywana z uwzględnieniem naturalnych procesów sukcesyjnych, często niezbędnych, a zawsze ułatwiających osiągnięcie celu hodowlanego.

Drzewostany przedplonowe mogą zostać utrzymane jako drzewostany przejściowe do przyszłej przebudowy. Decyzje w tym zakresie powinno podejmować KTG, na podstawie informacji zamieszczonych w opisach taksacyjnych.

 
 
Uprawa bukowa założona pod drzewostanem brzozowym na siedlisku LMśw
 
Poniżej przedstawiono przykłady drzewostanów przejściowych wybranych gatunków, które - co warto podkreślić - nie wyczerpują napotykanych przed leśników w terenie możliwości kształtowania różnych kombinacji gatunków pionierskich z gatunkami późniejszych stadiów sukcesyjnych.
 
««
Gatunki drzew tworzące drzewostany przejściowe
 
Drzewostany przejściowe zbudowane są z gatunków pionierskich, pod których osłoną wkraczają, lub są wprowadzane gatunki późniejszych stadiów sukcesji. Gatunki pionierskie spełniają dwie role: przedplonu i gatunku produkcyjnego.

Drzewostany takie mogą powstawać w sposób naturalny przez wkraczanie gatunków cieniowytrzymałych (niekiedy również światłożądnych - np. dąb) pod okap gatunków pionierskich (sosna, brzoza, osika). Można je również kształtować stosując odnowienia podokapowe. Jest to forma przebudowy częściowej.

Skrajnie sztuczną formą drzewostanów przejściowych mogą być plantacje leśnych drzew szybkorosnących, w których w końcowej fazie produkcji wprowadzane są pod okap gatunki drzew przewidziane w typie gospodarczym drzewostanu na danym siedlisku.

 
««
Drzewostany sosnowe z dolnym piętrem innych gatunków
 
Przejściowy drzewostan osikowo-brzozowy na terenie byłego poligonu
 
Pod drzewostanami sosnowymi często występują korzystne warunki dla hodowli innych gatunków, typowych dla późniejszych stadiów sukcesji. Poniżej opisano najczęściej spotykane przypadki, gdy w dolnym piętrze pojawia się buk, jodła lub dąb.

Dolne piętro bukowe

Na żyźniejszych siedliskach (lasy mieszane i żyźniejsze), do sztucznych drzewostanów sosnowych wprowadzano, lub też niekiedy wkraczał spontanicznie buk. Powstawały w ten sposób gospodarczo i przyrodniczo bardzo cenne formy drzewostanów dwupiętrowych.

Dolne piętro buka sprzyja oczyszczaniu pni sosen, wpływa korzystnie na siedlisko i wnosi dodatkową produkcję miąższości. W zależności od koncepcji hodowlanej może być całkowicie lub częściowo wykorzystane jako następna generacja drzewostanu.

Buk powinien być wprowadzany sztucznie, gdy sosna osiągnie wiek 30 - 40 lat.

 
 
Podsadzenia bukowe w drzewostanie sosnowym na siedlisku LMśw
 
Dolne piętro jodłowe

Na północno - wschodnim obrzeżu naturalnego zasięgu jodła bardzo często wkracza spontanicznie do litych drzewostanów sosnowych już na siedliskach borów mieszanych, jak też w lasach mieszanych, tworząc podobnie jak buk, bardzo wartościowe formy drzewostanów.

Dobrej jakości sosnę można z powodzeniem przetrzymać do osiągnięcia wieku dojrzałości rębnej i przystąpić do odsłaniania jodły stosując rębnię odpowiednią dla uzyskania przewidywanego jej udziału w przyszłym drzewostanie.

Gdy celem jest uzyskanie większego udziału jodły w drzewostanie mieszanym, należy stosować rębnię stopniową gniazdową udoskonaloną. Sztuczne wprowadzanie jodły do litych drzewostanów sosnowych można rozpocząć już po pierwszej trzebieży.

Dolne piętro z dębem lub - lokalnie - klonem

Na siedliskach żyznych (głównie lasy mieszane, ale również żyźniejsze bory mieszane) do litych drzewostanów sosnowych wkracza często dąb, głównie z nasion roznoszonych przez ptaki, a lokalnie również szybko rosnący klon.

Odnowienia te ujawniają się później, niż cieniowytrzymały buk czy jodła - najczęściej w okresie trzebieży późnych (wiek sosny 60 - 70 lat). Dla wykorzystania tych samosiewów niezbędne jest podejmowanie przebudowy z zastosowaniem różnych form rębni gniazdowych, czy też stopniowych.

 
««
Drzewostany brzozowe
 
Klasycznym przykładem jest drzewostan brzozowy ze świerkiem w piętrze dolnym. Oba gatunki dobrze kooperują, szczególnie na siedliskach wilgotnych, ale gdy świerk wejdzie w zasięg „biczowania” brzozy, zachodzi potrzeba podjęcia przebudowy częściowej. Nie można jednak dopuścić, by ekspansywny świerk (szczególnie w północno - wschodniej części kraju) utworzył na większej powierzchni drzewostan lity. Brzoza tworzy również wartościowe drzewostany przejściowe z jodłą.
 
««
Drzewostany osikowe
 
Na żyźniejszych i dobrze zaopatrzonych w wodę siedliskach tworzy osika drzewostany przejściowe m.in. z jodłą, świerkiem w dolnych warstwach. Często wspólnie z brzozą opanowuje otwarte powierzchnie, umożliwiając wkraczanie gatunków następnych stadiów sukcesji m. in. dębowi, klonom. Tego rodzaju „zapusty" powinny być w pełni wykorzystywane jako punkt wyjścia do przyszłej przebudowy częściowej, z gospodarczym wykorzystaniem drzew pionierskich.
 
««
Drzewostany modrzewiowe
 
Modrzew (polski i europejski) jest jednym z najcenniejszych gatunków dla kształtowania drzewostanów przejściowych na otwartej powierzchni w górach i na nizinach.

Na żyznych siedliskach (lasy mieszane nizinne, wyżynne i górskie, również siedliska żyźniejsze) modrzew wprowadzony w więźbie luźnej (4 x 4 m), w wieku około 10 lat zapewnia dobrą osłonę dla wszystkich gatunków cieniowytrzymałych. Tworząca się szybko struktura dwupiętrowa daje dobry punkt wyjścia do częściowej przebudowy z pełnym wykorzystaniem potencjału produkcyjnego szybko rosnącego modrzewia.

««