Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Przebudowa drzewostanów
 
Rozdział:
Drzewostany kwalifikujące się do przebudowy
 
Obumieranie kęp kilkunastoletniego jesionu stwarza problem z odnowieniem powierzchni na siedlisku OlJ  (J.Z.)
 
Id=10803


1.Obumierający jesion

2.Postępujące zachwaszczenie
 
Rozdział:
Procesy odnowienia a przebudowa drzewostanów
 
Wykorzystanie starszych podrostów jodłowych w przebudowie drzewostanu sosnowego na siedlisku Lśw (J.Z.)
 
Jodła została wprowadzona do drzewostanu sosnowego w miejscach przerzedzeń po śniegołomie ok. 45 lat temu. Obecnie, podczas przebudowy drzewostanu, osłonięto zwarte grupy podrostów jodłowych, przerzedzono drzewostan, usunięto podszyt grabowo-leszczynowy i przygotowano glebę pod sztuczne odnowienie jodły i buka.
 
Id=10844
 
Strona: Rębnia IVd w przebudowie drzewostanów sosnowych
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Zwężone pasy drzewostanu między poszerzonymi gniazdami (J.Z.)
 
W celu obniżenia ryzyka wystąpienia szkód od wiatru drzewostan musi być odpowiednio przygotowany przed założeniem pierwszych gniazd. Ostatnie pozostające po rozszerzeniu firanki drzewostanu będą wykorzystane do zrywki drewna.
 
Id=10531


1.Poszerzane gniazdo dębowe

2.Wąska firanka starszych sosen i dębów
 
Rozdział:
Zakładanie gniazd
 
Wykorzystanie odnowienia naturalnego sosny na żyznym siedlisku (J.Z.)
 
Rezultat przebudowy drzewostanu dębowo-sosnowego rębnią gniazdową o wydłużonym okresie odnowienia. Odnowienie sosnowe pojawiło się spontanicznie na południowym skraju pozostawionej grupy dębów. Ponieważ ma formę zwartej grupy - warto je wykorzystać, co będzie jednak wymagało intensywnej pielęgnacji.
 
Id=10841
 
Strona: Projektowanie przebudowy
 
Rozdział:
Zmiana składu gatunkowego drzewostanu w cięciach rębnych
 
Wyprzedzające odnowienie buka w rębnym drzewostanie sosnowym na siedlisku LMśw (J.Z.)
 
Drzewostan został lekko rozluźniony. Glebę przygotowano w bruzdy. Na pierwszym planie płat odsłonięty płat samosiewu bocznego jawora. Z lewej kępa drągowiny bukowej przeznaczona do pozostawienia.
 
Id=10686


1.Powierzchnia podsadzeń bukowych

2.Kępa samosiewu jaworowego

3.Pozostawiona kępa średniowiekowego buka
 
Strona: Cięcia odnowieniowe na obszarach chronionych
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Gdy odnowieniem rządzi tylko natura, na niektóre ważne gatunki możemy poczekać setki lat (M.O.)
 
W rezerwacie 'Jesionowe Góry' od dawna nie występuje odnowienie jesionowe. Jego zainicjowanie wymagałoby rozluźnienia okapu, a prawdopodobnie i sztucznego wprowadzenia po przygotowaniu gleby.
 
Id=10741


1.Cień i bujne runo utrudniają odnowienie jesionu
 
Rozdział:
Cięcia a ochrona rezerwatowa
 
Niektóre standardowe, sprawdzone metody postępowania hodowlanego nie znajdują zastosowania w obiektach chronionych (M.O.)
 
Gniazda dla dębu wycięte w drzewostanie dębowo-sosnowym przed utworzeniem rezerwatu 'Dąbrowa Polańska'. Po utworzeniu rezerwatu zakładanie takich gniazd nie było już możliwe, mimo potwierdzonej skuteczności w utrzymaniu dębu w składzie gatunkowym tego drzewostanu.
 
Id=10742


1.Dąb na gniazdach zwykle wymaga grodzenia
 
Rozdział:
Przedmiot i cel ochrony a konieczność cięć
 
Kształtowanie właściwych warunków bytowania, żerowania i rozrodu zwierząt chronionych zwykle nie wymaga żadnych cięć w drzewostanie (P.Z.)
 
Bobry w swojej ostoi potrzebują przede wszystkim spokoju. Powodowane przez zwierzęta zmiany warunków wilgotnościowych wpływają niekorzystnie na otaczające drzewostany, czasem doprowadzając nawet do ich zamierania.
 
Id=10744


1.Tama bobrowa na leśnej rzece

2.Stopniowo zamierający fragment drzewostanu
 
Rozdział:
Kiedy i co wycinać w rezerwatach
 
Odsłonięcie spontanicznie powstałych płatów odnowienia naturalnego dębu bezszypułkowego (M.O.)
 
Rozluźnienie osłony górnej drzewostanu, wykonane w odpowiednim czasie i nasileniu, umożliwiło przetrwanie i dalszy rozwój słabszej biologicznie domieszki. Przykład z rezerwatu 'Starodrzew Dobieszyński'.
 
Id=10745


1.Odsłonięte w porę podrosty dębowe
 
Luka po dużej koronie grabu w grądzie niskim (J.Z.)
 
Rozłożyste graby zwykle występują w drugim piętrze. Dlatego wypadnięcie lub usunięcie pojedynczych starych drzew z pierwszego piętra często nie poprawia w istotny sposób warunków powstawania odnowień na dnie lasu.
 
Id=10743
 
Duża ekspansywność robinii w pewnych sytuacjach może być skutecznie powstrzymana tylko środkami chemicznymi (J.Z.)
 
Gniazdo obsadzone dębem po kilku latach mechanicznego zwalczania odrostów robinii. Najsilniejsze odrosty przetrwały na obrzeżu gniazda.
 
Id=10746


1.Odrosty w rok po przycięciu
 
Rozdział:
W jakich okolicznościach unikać cięć w rezerwatach
 
Podczas zabiegów ochronnych w rezerwatach należy pozostawiać martwe drewno w pierwotnym stanie (M.O.)
 
Złom modrzewia w rezerwacie 'Modrzewina'.
 
Id=10747
 
W skrajnych warunkach siedliskowych nie powinno się planować żadnych cięć (M.O.)
 
Bory chrobotkowe stają się coraz większą rzadkością. Ich niskie zwarcie umożliwa samorzutne powstawanie samosiewów w latach o najkorzystniejszych warunkach wilgotnościowych. Przykład z nadl. Parciaki.
 
Id=10748
 
Strona: Stosowanie przedplonów
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Założenie uprawy w miejscu zapustu na BMśw to tylko jeden z kilku możliwych sposobów osiągnięcia długookresowego celu hodowlanego na tym siedlisku (J.Z.)
 
Zapust osikowy z domieszką dębu, sosny i brzozy na terenie byłego poligonu.
 
Id=10804


1.Oczyszczona i odnowiona część powierzchni

2.Pozostawiona część zapustu
 
Rozdział:
Gatunki tworzące przedplony
 
Przeplon modrzewiowy wprowadzony na zrębie jednocześnie z gatunkiem docelowym - bukiem (J.Z.)
 
Dziesięcioletnia uprawa na siedlisku LMśw.
 
Id=10840
 
Rozdział:
Wykorzystanie samosiewów gatunków pionierskich
 
Podsadzenia buka pod brzozą, odnowioną samorzutnie na fragmencie młodnika uszkodzonym przez śnieg (J.Z.)
 
Okap brzozy zabezpiecza uprawę bukową przed przymrozkami, jednak daje zbyt słaby cień, aby zapobiec postępującej ekspansji traw i zdziczeniu gleby na żyznym siedlisku LMśw. W takich warunkach potrzebna będzie szczególnie staranna i częsta pielęgnacja uprawy.
 
Id=10855
 
Rozdział:
Sztuczne zakładanie drzewostanów przedplonowych
 
Modrzew podsadzony bukiem w wieku ok. 30 lat (T.A.)
 
Na zrębie na siedlisku LMśw posadzono modrzewia. Podsadzenia wrażliwego na przymrozki buka wykonano dopiero w okresie trzebieży wczesnych. W przyszłości drzewostan przyjmie budowę dwupiętrową.
 
Id=10825
 
Strona: Drzewostany przejściowe
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Uprawa bukowa założona pod drzewostanem brzozowym na siedlisku LMśw 
 
Mimo całkowitej niezgodności z typem gospodarczym, dalsze czasowe pozostawienie drzewostanu brzozowego umożliwiło wyprowadzenie na tej powierzchni buka. W innym razie - w warunkach otwartego zrębu - buk byłby narażony na przymrozki.
 
Id=10824
 
Rozdział:
Drzewostany sosnowe z dolnym piętrem innych gatunków
 
Przejściowy drzewostan osikowo-brzozowy na terenie byłego poligonu (J.Z.)
 
Drzewostan jest całkowicie niezgodny z gospodarczym typem drzewostanu przewidzianym dla siedliska BMśw. Jego przebudowa w pokazanym momencie wiązałaby się jednak z nieuzasadnioną stratą przyrostu grubości drzew, który będzie się intensywnie odkładał jeszcze przez kilkanaście lat.
 
Id=10851
 
Podsadzenia bukowe w drzewostanie sosnowym na siedlisku LMśw 
 
Id=10826