Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Aspekty urządzeniowe rębni
 
Rozdział:
Określenie wielkości pozyskania w rębniach zupełnych
 
Odnowienie rozległych jednowiekowych sośnin wymaga założenia kilku wrębów (J.Z.)
 
Początkowa odległość skraju wrębu od zewnętrznej (wschodniej) ściany drzewostanu powinna równać się co najmniej dwukrotnej szerokości przewidywanych zrębów. W pokazanym przykładzie na pniu pozostał już tylko jeden pas zrębowy.
 
Id=10807


1.Wrąb 1.

2.Wrąb 2.

3.Wrąb 3.
 
Strona: Ochrona odnowień przy zrywce
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Pozostawienie drzew brzeżnych na zakrętach dróg wywozowych chroni wcześniej założone uprawy (J.Z.)
 
Problemy ze ścinaniem zakrętów mogą pojawiać się zimą, przy wywozie drewna po mocno zaśnieżonych szlakach i drogach leśnych
 
Id=10793


1.Ochrona przed ścinaniem zakrętów
 
Użycie koni do zrywki ogranicza szkody w odnowieniach naturalnych oraz uszkodzenia gleby (B.P.)
 
Jeszcze korzystniejsze z tego punktu widzenia byłoby wyrabianie drewna krótkiego przy pniu lub stosowanie zrywki półpodwieszonej z wykorzystaniem dwukółki.
 
Id=10703
 
Strona: Pozostawianie fragmentów starodrzewu
 
Rozdział:
Cechy ekosystemu starodrzewu
 
Nagromadzenie starych drzew, martwego drewna i długa historia rozwoju decydują o przyrodniczej wartości starych lasów (M.S.)
 
Id=10737
 
Rozdział:
Wpływ cięć rębnych na dojrzały ekosystem leśny
 
Warstwa koron starych lasów stanowi środowisko życia wielu rzadkich gatunków zwierząt (M.S.)
 
Id=10739
 
Rozdział:
Rola kęp starodrzewu
 
Kępa starodrzewu pozostawiana na zrębie powinna stanowić fragment nienaruszonego drzewostanu (M.S.)
 
Zarówno podszyt, jak i ewentualne inne dolne warstwy, runo i wszystkie składniki drzewostanu głównego (łącznie z drzewami obumierającymi i martwymi) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami podczas operacji technologicznych w otaczającym drzewostanie.
 
Id=10738
 
Strona: Zagospodarowanie brzegu lasu
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Brzeg drzewostanu powinien być wystarczająco zwarty i szeroki, aby ograniczyć negatywne efekty wnikania i ruchu powietrza pod okapem (J.Z.)
 
Do efektów tych należy np. obniżenie wilgotności powietrza, wysuszanie gleby czy silne wyziębianie. W praktyce efektywność ochronnego oddziaływania brzegu lasu będzie zależała nie tylko od jego szerokości, ale też od budowy - obecności gatunków iglastych, występowania dolnych warstw czy pionowego rozbudowowania koron.
 
Id=10702


1.Brak warstwy krzewiastej
 
Strefy ekotonowe należy zakładać jednocześnie z drzewostanem, na którego obrzeżu mają występować (W.G.)
 
Pas krzewów i niskich drzew (jarząb, klon polny, lipa drobnolistna) zakładany sadzeniem na obrzeżu rozległego obszaru zalesianych gruntów porolnych. Przykład z nadl. Bielsk Podlaski.
 
Id=10817


1.Grunt rolny

2.Pasy krzewów

3.Pas niskich drzew (Jrz, Klp, Lpd)
 
Rozdział:
Struktura strefy ekotonowej
 
Kształtowanie ekotonu z wykorzystaniem naturalnych odnowień i nasadzeń krzewów (W.G.)
 
Rozproszone podrosty brzozy i sosny oraz żarnowiec pochodzą z naturalnego obsiewu na gruncie porolnym. Od strony pola zostały one uzupełnione sztucznie, m. in. dereniem świdwą i głogiem. Całość utworzy w przyszłości szeroki pas przejściowy o dużym bogactwie biocenotycznym, skutecznie osłaniający drzewostan przed wiatrem.
 
Id=10795


1.Młodnik brzozowo- sosnowy z samosiewu

2.Dereń posadzony od strony pola
 
Rozdział:
Wytyczne zakładania stref ekotonowych
 
Buk nie nadaje się do tworzenia zewnętrznego brzegu lasu (J.Z.)
 
Buk jest odporny na wiatr, ale silnie ocienia glebę, uniemożliwiając wykształcenie się dolnych warstw drzewostanu, niezbędnych w strefie ekotonowej.
 
Id=10799


1.Brak dolnych warstw pod bukiem
 
Szczególne miejsca na zrębie można potraktować jako ekoton wewnętrzny i pozostawić bez odnowienia do powolnej sukcesji (J.Z.)
 
Układ dróg wydzielił w narożniku zrębu trójkątną, dwuarową powierzchnię porośniętą jałowcem. Jest to bardzo dobra okazja do urozmaicenia przyszłego drzewostanu o lukę z roślinnością światłolubną, poszukiwaną przez wiele gatunków owadów.
 
Id=10801


1.Droga

2.Droga

3.Pozostawiony płat z sukcesją jałowca itp.
 
Rozdział:
Gatunki krzewów zalecane do stref ekotonowych
 
Tarnina jest cennym składnikiem stref ekotonowych na średnio zasobnych siedliskach (P.Z.)
 
Dzięki obfitemu kwitnieniu i owocowaniu dostarcza pokarmu licznym gatunkom owadów i ptaków, a gęste, kolczaste zarośla stwarzają bezpieczne miejsca schronienia różnych zwierząt i skutecznie wyhamowują wiatr w strefie przygruntowej.
 
Id=10796


1.Pas tarniny na brzegu lasu
 
Strona: Rębnie a szkodliwe owady
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Uprawy sosnowe z sadzenia są bardziej niż odnowienia naturalne narażone na szkody od szeliniaka (J.Z.)
 
Chrząszcze szeliniaka w pułapce na zrębie.
 
Id=10677
 
Rozdział:
Zagrożenia dla drzewostanów sąsiadujących ze zrębem
 
Impulsy zapachowe mocno przywabiają szeliniaka na powierzchnie zrębów w drzewostanach sosnowych (P.Z.)
 
Id=10768