Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Elementy techniczne rębni
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Cięcie sanitarne w drzewostanie świerkowym (J.Z.)
 
Id=10588
 
Strona: Charakterystyka cięcia zupełnego
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Wykorzystanie cięć zupełnych to najlepszy sposób szybkiej i skutecznej reprodukcji drzewostanów z panującą sosną (P.Z.)
 
Zrąb zupełny z pozostawieniem kęp starodrzewu i ogrodzeniem domieszek zagrożonych żerem zwierzyny.
 
Id=10663


1.Sosna bardzo dobrze rośnie w warunkach dużego zrębu
 
Zrąb zupełny na olsie z pozostawieniem drzew gatunków domieszkowych o roli biocenotycznej (W.G.)
 
Id=10787
 
Rozdrabnianie odpadów na powierzchni po cięciu zupełnym (P.Z.)
 
Zabieg ma zwiększyć ilość materii organicznej w glebie, a jednocześnie zapobiec powstaniu bazy żerowej dla szkodliwych owadów. Choć metoda ta jest od kilku lat często stosowana - po zaprzestaniu wypalania odpadów zrębowych - wciąż pozostawia poważne wątpliwości co do swej zasadności.
 
Id=10770
 
Strona: Charakterystyka cięć częściowych
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Buczyna odnawiana cięciami częściowymi (J.Z.)
 
Id=10655
 
Strona: Charakterystyka cięcia gniazdowego
 
Rozdział:
Wielkość gniazd
 
Przy silnym ocienieniu okapu należy stosować większe gniazda dla dębu (J.Z.)
 
Gniazdo dębowe w drzewostanie bukowym. Gęste, rozbudowujące się na boki korony buka pogarszają warunki świetlne na gnieździe. Standardowa wielkość gniazda (15 arów) jest tutaj za mała dla dębu szypułkowego. Słaby rozwój dolnych warstw w buczynie ułatwia odpływ zimnego powietrza, zmniejszając ryzyko przymrozków.
 
Id=10798


1.Drzewostan bukowy rzuca głęboki cień na gniazdo
 
Odnowienie dębu w buczynie na pasach wyciętych zamiast gniazd (J.Z.)
 
Dąb posadzono na placówkach, pomiędzy którymi pojawiły się liczne odnowienia jaworu, lipy i innych gatunków. Stwierdzono lepszy wzrost dębu niż na innych powierzchniach z założonymi gniazdami, głównie z powodu korzystniejszych warunków świetlnych. Pochylenie zbocza ułatwia odpływ zimnego powietrza. Przykład z nadl. Dobrocin.
 
Id=10800


1.Cień wskazuje placówkę wolno rosnącego dębu
 
Rozdział:
Odstęp gniazd
 
Pas drzewostanu między gniazdami powinien powstrzymywać silne ruchy powietrza (J.Z.)
 
Brzegi sąsiednich gniazd widoczne są przy obu krawędziach obrazu. Brak dolnego piętra i podszytu jest tu korzystny - zmniejsza ryzyko powstawania zmrozowisk.
 
Id=10688


1.Brzeg gniazda

2.Sąsiednie gniazdo

3.Brak podszytu ułatwia odpływ zimnego powietrza
 
Gniazda z dębem wprowadzonym w placówkach Szymańskiego (J.Z.)
 
Wprowadzane na gniazdach gatunki domieszkowe zwykle wymagają ochrony przed zwierzyną. Na zdjęciu pokazano nietypowy sposób zabezpieczenia przed dzikami. Pojawiający się między placówkami samosiew grabu i innych gatunków zostanie wykorzystany do pielęgnacji dębu.
 
Id=10687


1.Dąb wprowadzony na ogrodzone placówki

2.Samosiew grabu
 
Strona: Charakterystyka cięcia przerębowego
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Obraz lasu przerębowego przy zastosowaniu cięć jednostkowych i grupowych (B.B.)
 
Górny rysunek przedstawia drzewostan z dominacją gatunków cienioznośnych, odnawiany cięciami jednostkowymi. Zachowanie struktury przerębowej w przypadku gatunków światłożądnych wymaga zastosowania cięć grupowych (efekt na dolnym rysunku), dopuszczających więcej światła do wzrastających odnowień.
 
Id=10537
 
Rozdział:
Kształtowanie zapasu drzewostanu
 
Cięcie przerębowe w drzewostanie jodłowym (B.B.)
 
Użytkowanie drzew dojrzałych w lesie przerębowym poprawia warunki powstawania i wzrostu odnowień.
 
Id=10566


1.Odsłonięte podrosty jodły
 
Zmiany struktury przykładowych drzewostanów w wyniku cięć przerębowych w obiegu 8-letnim (A.Z.)
 
Drzewostany (od lewej, od góry): Jd+Św, Św, Św+Md+Limba, mieszany liściasty doprowadzany do struktury przerębowej.
Linie: z trójkątami = stan z roku 1988, bez dodatków = stan z roku 1996, czerwona = struktura modelowa. Nietypowe kształty linii wynikają z użycia logarytmicznej skali liczby drzew.
 
Id=10562


1.Jd+Św

2.Św

3.Św+Md+Lb

4.Mieszany liściasty