Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Rębnie IV stopniowe
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Dobra osłona gleby, jaką zapewniają rębnie stopniowe, ogranicza powierzchniowy odpływ wody deszczowej w górach i zmniejsza ryzyko klęskowych powodzi (P.Z.)
 
Id=10782


1.Zbocza trwale pokryte lasem
 
Rozdział:
Geneza
 
Struktura lasu przy różnych sposobach jego zagospodarowania (B.B.)
 
Rębnie stopniowe prowadzą do złożonej postaci lasu, będącej cechą przerębowo-zrębowego sposobu zagospodarowania. W odróżnieniu od sposobu przerębowego, występują tu obok siebie płaty o różnym wieku, wysokości i składzie gatunkowym.
 
Id=10490


1.Większe odrębne fragmenty w jednym wieku

2.Małe izolowane powierzchnie odnowień

3.Obok siebie rosną drzewa o różnym wieku
 
Rozdział:
Technika cięć i odnowienia
 
Zastosowanie cięć brzegowych do poszerzenia gniazd dębowych (B.B.)
 
Zarówno na gniazdach, jak i na poszerzeniach wykorzystano naturalne odnowienie dębu. Przykład realizacji rębni IVd.
 
Id=10572


1.Gniazdo z naturalnym odnowieniem dębu

2.Samosiew na strefie poszerzenia
 
Warunkiem ograniczenia szkód w późnych etapach rębni stopniowej jest właściwe rozmieszczenie szlaków zrywkowych (J.Z.)
 
Szlak zaplanowany dawniej pomiędzy kępami odnowień (po bokach na pierwszym planie) umożliwa obecnie usunięcie drzewa pozostawionego nieco w głębi nad słabo odnowionym fragmentem powierzchni.
 
Id=10503


1.Drzewo do usunięcia ze środka drzewostanu

2.Szlak zrywkowy między kępami starszych odnowień
 
Rozdział:
Wykorzystanie lat nasiennych
 
Rzadkie lata obfitego urodzaju mogą nie wystarczyć do jednorazowego uzyskania zadowalającego odnowienia.  (J.Z.)
 
Id=10523


1.Dojrzewające orzeszki bukowe
 
W miejscach słabo odnowionych cięcia odsłaniające należy wstrzymać do kolejnego roku nasiennego, przygotować glebę lub nawet podsadzić (J.Z.)
 
Id=10524


1.Powierzchnia nie odnowiona po 1. cięciu odsłaniającym

2.Podrosty o małej wartości hodowlanej
 
Rozdział:
Okres odnowienia
 
Rębnia stopniowa prowadzi do dużego zróżnicowania wiekowego drzew w przyszłym drzewostanie (J.Z.)
 
Fragmenty tyczkowiny i młodnika powstały po odsłonięciu samosiewów oraz podsadzeń jodły i świerka. Pozostała powierzchnia została obsadzona grupami buka, jaworu, lipy i modrzewia.
 
Id=10526
 
Strona: Rębnie I zupełne
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Zrąb zupełny silnie zmienia warunki środowiska leśnego (J.Z.)
 
Pas zrębowy o szerokości 50 m.
 
Id=10680
 
Posadzony w uprawie dąb jest narażony na różne uszkodzenia (J.Z.)
 
Wiechowaty układ drobnych pędów może być rezultatem regeneracji korony po nawracających uszkodzeniach przez przymrozki.
 
Id=10662
 
Rozdział:
Wytyczne projektowania zrębów
 
Czasowe pozostawienie wysuniętego fragmentu otaczającego drzewostanu poprawia warunki mikroklimatyczne na przyległej części zrębu (J.Z.)
 
Ochrona wrażliwych sadzonek buka na zrębie na siedlisku LMśw.
 
Id=10706


1.'Firanka' starodrzewu

2.Kępa wprowadzonego sztucznie buka
 
Rozdział:
Pozostawianie niektórych drzew
 
Nasienniki na zrębie (J.Z.)
 
Nasienniki pozostawia się w ilości ok. 30 szt. ha i usuwa bezpośrednio po pojawieniu się nalotów, zwykle nie poźniej niż po 3-5 latach.
 
Id=10679


1.Pas nasienników o szerokości ok. 40 m

2.Granica zrębu
 
Rząd daglezji pozostawiony na brzegu odnawianej powierzchni (J.Z.)
 
Drzewa zasadzono kiedyś przy nie istniejącej już dziś leśniczówce. Pełnią rolę zarówno estetyczną, jak i upamiętniającą pracę dawnych gospodarzy lasu.
 
Id=10685
 
Rozdział:
Ocena
 
Efektem stosowania rębni zupełnej mogą być rozległe kompleksy drzewostanów o uproszczonej strukturze i niskich walorach krajobrazowych (L.B.)
 
Długie rzędy jednakowych drzew, posadzonych w bruzdach wyoranych prostopadle do szlaku turystycznego, mogą wywołać u osób odwiedzających las wrażenie sztuczności i niskiej wartości przyrodniczej.
 
Id=10785


1.Rząd sadzenia wciąż widoczny po 30 latach
 
Rozdział:
Formy
 
Lokalizacja płatów domieszek na zrębie powinna być odpowiednio zaplanowana (J.Z.)
 
Lokalizację płatów domieszek, uwzględniającą ich wymagania mikroklimatyczne oraz stwierdzoną na gruncie zmienność mikrosiedlisk, projektuje się z wyprzedzeniem na szkicu sytuacyjnym i oznacza w terenie przed rozpoczęciem sadzenia.
 
Id=10665


1.Oznaczenie narożnika kępy modrzewia

2.Jednostkowa domieszka jaworu na brzegu kępy
 
Rozmieszczenie gatunków w uprawie na zrębie powinno uwzględniać ich wymagania ekologiczne (J.Z.)
 
W cieniu południowej ściany drzewostanu pozostaje buk, wewnątrz uprawy dąb - osłonięty z boku modrzewiem, a przy ścianie północnej - o mało korzystnych warunkach wilgotnościowych i dużych amplitudach temperatur - sosna.
 
Id=10708


1.Buk

2.Dąb

3.Modrzew

4.Sosna
 
Strona: Rębnia V przerębowa
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Drzewostan jodłowy zagospodarowany rębnią przerębową (B.B.)
 
Id=10568


1.Współwystępowanie drzew różnej grubości
 
Rozdział:
Inwentaryzacja struktury i zapasu w lesie przerębowym
 
Rębnia przerębowa utrzymuje duże zróżnicowanie struktury wiekowej drzewostanu (K.S.)
 
Id=10466


1.Drzewo dojrzałe do wyrębu

2.Starsze podrosty

3.Młode pokolenie
 
Strona: Rębnie III gniazdowe
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Wysokość zabezpieczenia biologicznego odnowienia na gniazdach (J.Z.)
 
Po osiągnięciu wysokości 1.5-2.0 m znacząco spada wyzyko dużych szkód, jakie w odnowieniu na gnieździe mogą spowodować przymrozki, zwierzyna, chwasty lub okresy posuchy.
 
Id=10628


1.Gniazdo z odnowieniem dębowym o wysokości 2 m.
 
Rozdział:
Cięcia i odnowienie na gniazdach
 
Jodła potrafi zregenerować po silnym przygłuszeniu, ale powinna być odsłaniana powoli, w kilku nawrotach (J.Z.)
 
Jodła wprowadzona na gniazdach: widok po całkowitym odsłonięciu; wiek drzew ok. 35 lat.
 
Id=10635


1.Korony regenerujące po długim przygłuszeniu
 
Nagłe odsłonięcie drzew w dolnych warstwach może powodować osłabienie ich koron (L.B.)
 
Cienioznośne drzewa iglaste (zwłaszcza jodła) dostosowują budowę anatomiczną i ułożenie igieł do warunków świetlnych w momencie ich powstawania. Odbudowa igliwia dostosowanego do nowych warunków musi potrwać co najmniej kilka (dla jodły 5-7) lat. Na zdjęciu widać powstałe dawniej pod drzewostanem podrosty jodły i świerka, pozostawione obecnie w kępie starodrzewu. Po odsłonięciu wykazują one wyraźne oznaki osłabienia - przerzedzenie koron i żółknięcie igieł.
 
Id=10749


1.Żółknące igliwie jodeł w kępie po założeniu zrębu

2.Usychający po odsłonięciu przedrost świerkowy
 
Rozdział:
Przestrzenne rozmieszczenie gniazd na strefie
 
Widok strefy w rębni IIIa po odnowieniu powierzchni międzygniazdowej (J.Z.)
 
Na siedlisku LMśw na gniazdach wprowadzono buka i dąb, a pomiędzy nimi sosnę i modrzewia.
 
Id=10629


1.Pas gniazd bukowych

2.Pas gniazd dębowych

3.Płat modrzewia w uprawie sosnowej

4.Pozostawiona czereśnia o roli biocenotycznej
 
Płaty gatunków o niższym wieku rębności lub zdrowotności powinny być wyznaczane pod przyszłe gniazda (J.Z.)
 
Grupa brzozy w rębnym drzewostanie dębowo-sosnowym na siedlisku LMśw. Brzozy w kępie praktycznie już nie przyrastają, podobnie jak otaczające je osobniki sosen, zniszczone w wyniku biczowania.
 
Id=10710


1.Grupa brzóz

2.Korona sosny uszkodzona biczowaniem
 
Rozdział:
Czas odsłonięcia gniazd
 
Przetrzymane na gniazdach podrosty po odsłonięciu mają niską stabilność mechaniczną (J.Z.)
 
Póżno odsłonięte gniazda bukowe i uprawa dębowa na siedlisku Lśw. Niektóre drzewa brzeżne na gniazdach tracą stabilność mechaniczną, zwłaszcza po obciążeniu ich koron śniegiem.
 
Id=10643
 
Systemy korzeniowe drzew na gniazdach są słabo rozwinięte, a u drzew brzeżnych łatwo mogą ulegać uszkodzeniom (J.Z.)
 
Gniazda świerkowe w ostoi zwierzyny na siedliskach borowych.
 
Id=10631


1.Podcięte pługiem płytkie korzenie świerka