Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Rębnie III gniazdowe
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Wysokość zabezpieczenia biologicznego odnowienia na gniazdach (J.Z.)
 
Po osiągnięciu wysokości 1.5-2.0 m znacząco spada wyzyko dużych szkód, jakie w odnowieniu na gnieździe mogą spowodować przymrozki, zwierzyna, chwasty lub okresy posuchy.
 
Id=10628


1.Gniazdo z odnowieniem dębowym o wysokości 2 m.
 
Rozdział:
Cięcia i odnowienie na gniazdach
 
Jodła potrafi zregenerować po silnym przygłuszeniu, ale powinna być odsłaniana powoli, w kilku nawrotach (J.Z.)
 
Jodła wprowadzona na gniazdach: widok po całkowitym odsłonięciu; wiek drzew ok. 35 lat.
 
Id=10635


1.Korony regenerujące po długim przygłuszeniu
 
Nagłe odsłonięcie drzew w dolnych warstwach może powodować osłabienie ich koron (L.B.)
 
Cienioznośne drzewa iglaste (zwłaszcza jodła) dostosowują budowę anatomiczną i ułożenie igieł do warunków świetlnych w momencie ich powstawania. Odbudowa igliwia dostosowanego do nowych warunków musi potrwać co najmniej kilka (dla jodły 5-7) lat. Na zdjęciu widać powstałe dawniej pod drzewostanem podrosty jodły i świerka, pozostawione obecnie w kępie starodrzewu. Po odsłonięciu wykazują one wyraźne oznaki osłabienia - przerzedzenie koron i żółknięcie igieł.
 
Id=10749


1.Żółknące igliwie jodeł w kępie po założeniu zrębu

2.Usychający po odsłonięciu przedrost świerkowy
 
Rozdział:
Przestrzenne rozmieszczenie gniazd na strefie
 
Widok strefy w rębni IIIa po odnowieniu powierzchni międzygniazdowej (J.Z.)
 
Na siedlisku LMśw na gniazdach wprowadzono buka i dąb, a pomiędzy nimi sosnę i modrzewia.
 
Id=10629


1.Pas gniazd bukowych

2.Pas gniazd dębowych

3.Płat modrzewia w uprawie sosnowej

4.Pozostawiona czereśnia o roli biocenotycznej
 
Płaty gatunków o niższym wieku rębności lub zdrowotności powinny być wyznaczane pod przyszłe gniazda (J.Z.)
 
Grupa brzozy w rębnym drzewostanie dębowo-sosnowym na siedlisku LMśw. Brzozy w kępie praktycznie już nie przyrastają, podobnie jak otaczające je osobniki sosen, zniszczone w wyniku biczowania.
 
Id=10710


1.Grupa brzóz

2.Korona sosny uszkodzona biczowaniem
 
Rozdział:
Czas odsłonięcia gniazd
 
Przetrzymane na gniazdach podrosty po odsłonięciu mają niską stabilność mechaniczną (J.Z.)
 
Póżno odsłonięte gniazda bukowe i uprawa dębowa na siedlisku Lśw. Niektóre drzewa brzeżne na gniazdach tracą stabilność mechaniczną, zwłaszcza po obciążeniu ich koron śniegiem.
 
Id=10643
 
Systemy korzeniowe drzew na gniazdach są słabo rozwinięte, a u drzew brzeżnych łatwo mogą ulegać uszkodzeniom (J.Z.)
 
Gniazda świerkowe w ostoi zwierzyny na siedliskach borowych.
 
Id=10631


1.Podcięte pługiem płytkie korzenie świerka
 
Strona: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa
 
Rozdział:
Zastosowanie
 
Widok strefy po cięciu uprzątającym w rębni gniazdowej zupełnej (J.Z.)
 
Id=10640


1.Powierzchnia odnowiona sosną

2.Gniazdo dębowe

3.Kępa starodrzewu
 
Rozdział:
Organizacja i technika cięć w wariancie typowym
 
Częste pojawianie się samosiewów wymaga starannej pielegnacji odnawianych na gniazdach gatunków (J.Z.)
 
Gniazdo dębowe z licznymi samosiewami sosny z otaczającego drzewostanu. Przy dostatecznej zasobności siedliska, w pierwszych latach sosna może stanowić ochronę dla wrażliwego dębu, później jednak jej wzrost musi być ograniczony.
 
Id=10669
 
Odsłonięte duże gniazdo dębowe na siedlisku OlJ (J.Z.)
 
Wprowadzenie drzewostanu dębowo-olszowego na żyznym siedlisku OlJ zostało wymuszone koniecznością czasowej rezygnacji z jesiona jako gatunku głównego ze względu na utrzymujące się zamieranie tego gatunku.
 
Id=10691


1.Gniazdo dębowe o powierzchni ok. 20 ar
 
Wprowadzane na gniazdach domieszki powinny być zabezpieczone przed zwierzyną (J.Z.)
 
Dąb na gniazdach w drzewostanie świerkowo-sosnowym. Indywidualne zabezpieczenia drzew są alternatywą dla grodzenia całej powierzchni gniazda.
 
Id=10637


1.Sadzonki dębu w osłonkach plastykowych
 
Naturalne odnowienie dębu na ogrodzonym gnieździe (W.G.)
 
W drzewostanie z przewagą sosny zaplanowano rębnię IIIa. Podczas wycinania gniazd zaobserwowano obfity urodzaj żołędzi w grupie starszych dębów. Drzewa te pozostawiono, powierzchnię gniazda ogrodzono, a glebę przygotowano pługiem aktywnym. Uzyskano obfite pokrycie powierzchni nalotem dębowym.
 
Id=10639
 
Wprowadzanie na gniazda gatunków światłożądnych jest raczej pomyłką (J.Z.)
 
Wybujały wzrost na wysokość w pogoni za światłem łatwo doprowadza młode drzewa do utraty stabilności, zwłaszcza w kontakcie ze śniegiem opadającym z koron drzew otaczającego drzewostanu. Ten kilkuletni modrzew słabo przyrasta na grubość i już wymagał podparcia.
 
Id=10633


1.Młody modrzew słabo rośnie w sąsiedztwie starodrzewu
 
Rozdział:
Postęp cięć na kolejnych strefach
 
Podsadzenia na powierzchni międzygniazdowej zwiększają udział gatunków liściastych w rębni IIIa (J.Z.)
 
Podsadzenie buka na części powierzchni międzygniazdowej wykonano jednocześnie z założeniem gniazd dla dębu. Po uprzątnięciu drzewostanu, ogólna powierzchnia odnowionych z wyprzedzeniem gatunków liściastych wyniesie ok. 50%.
 
Id=10630


1.Sadzonki buka w bruzdach
 
Podsadzenia na brzegach gniazd to sposób na zwiększenie udziału wrażliwych gatunków liściastych w następnym pokoleniu (J.Z.)
 
Przewidywany udział dębu w drzewostanie sosnowym na siedlisku LMśw jest większy niż wynikałby z maksymalnej powierzchni gniazd. Dlatego dąb posadzono nie tylko na gniazdach, ale także pod drzewostanem na północnych, najlepiej doświetlonych brzegach gniazd.
 
Id=10636


1.Dąb posadzony na gnieździe

2.Podsadzenia dębu pod drzewostanem
 
Rozdział:
Wariant z odsłonięciem podrostów
 
Przydatna do odsłonięcia duża kępa buka w drugim piętrze drzewostanu sosnowego (J.Z.)
 
Dobre jakościowo drugie piętro bukowe wrosło już w korony sosny, w widoczny sposób ograniczając jej przyrost. Mimo dobrego oczyszczenia, dalsze pozostawienie sosny nie ma już uzasadnienia. Przy usuwaniu sosny należy się spodziewać jedynie nikłych szkód w piętrze bukowym.
 
Id=10641
 
Grupa podrostów jodłowych nadająca się do wykorzystania w następnym pokoleniu lasu (J.Z.)
 
Pokrój koron podrostów jodłowych wskazuje na zakończony niedawno, dłuższy okres wzrostu w niekorzystnych warunkach świetlnych. Zagęszczenie drzew jest niskie, ale jeszcze wystarczające dla wyprowadzenia samodzielnego płatu jodły.
 
Id=10642


1.Zregenerowane wierzchołki jodeł
 
Dolna warstwa dębu o małej przydatności do dalszej hodowli (J.Z.)
 
Utrzymywane długo w słabych warunkach świetlnych, korony dębu utraciły formę nadającą się do dalszej hodowli.
 
Id=10644


1.Płożąca się korona dębu
 
Strona: Rębnia gniazdowa częściowa IIIb
 
Rozdział:
Zastosowanie
 
Wyprzedzające odnowienie dębu na pasach wyciętych w buczynie (J.Z.)
 
Dąb na żyznym siedlisku odnawiany jest na placówkach. Przykład z nadl. Dobrocin.
 
Id=10638


1.Pas wycięty w buczynie

2.Cień nad placówką Szymańskiego z dębem

3.Samosiew jaworu, grabu i in. gatunków pielęgnacyjnych
 
Odnowienie daglezji na gniazdach w drzewostanie z przewagą buka (J.Z.)
 
Widoczne są uszkodzenia od przymrozku, na który daglezja okazała się dość wrażliwa.
 
Id=10690
 
Zastosowanie zmodyfikowanej rębni IIIb do przebudowy drzewostanu sosnowego na siedlisku Lśw (J.Z.)
 
W miejscach przerzedzeń wycięto duże gniazda, pozostawiając luźną osłonę górną, które odnowiono bukiem. Pozostałą powierzchnię przygotowano pod sztuczne odnowienie buka i jodły. Ten sposób odnowienia nie zapewnia jednak wskazanego dla jodły zróżnicowania wysokościowego oraz dostatecznie długiego okresu zdejmowania osłony górnej.
 
Id=10845
 
Rozdział:
Wariant z odnawianiem kilku gatunków na gniazdach
 
Drzewostan odnawiany rębnią gniazdową z poszerzeniem gniazd (J.Z.)
 
Pas poszerzenia powinien być najszerszy od strony południowej. Zakłada się, że dotychczasowy okres wzrostu starych drzew na 'firankach' zwiększa ich odporność na wiatry, niezbędną u osobników pozostawionych po kolejnym cięciu.
 
Id=10645


1.Powierzchnia poszerzenia

2.'Firanka' między poszerzonymi gniazdami