Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Rębnie I zupełne
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Zrąb zupełny silnie zmienia warunki środowiska leśnego (J.Z.)
 
Pas zrębowy o szerokości 50 m.
 
Id=10680
 
Posadzony w uprawie dąb jest narażony na różne uszkodzenia (J.Z.)
 
Wiechowaty układ drobnych pędów może być rezultatem regeneracji korony po nawracających uszkodzeniach przez przymrozki.
 
Id=10662
 
Rozdział:
Wytyczne projektowania zrębów
 
Czasowe pozostawienie wysuniętego fragmentu otaczającego drzewostanu poprawia warunki mikroklimatyczne na przyległej części zrębu (J.Z.)
 
Ochrona wrażliwych sadzonek buka na zrębie na siedlisku LMśw.
 
Id=10706


1.'Firanka' starodrzewu

2.Kępa wprowadzonego sztucznie buka
 
Rozdział:
Pozostawianie niektórych drzew
 
Nasienniki na zrębie (J.Z.)
 
Nasienniki pozostawia się w ilości ok. 30 szt. ha i usuwa bezpośrednio po pojawieniu się nalotów, zwykle nie poźniej niż po 3-5 latach.
 
Id=10679


1.Pas nasienników o szerokości ok. 40 m

2.Granica zrębu
 
Rząd daglezji pozostawiony na brzegu odnawianej powierzchni (J.Z.)
 
Drzewa zasadzono kiedyś przy nie istniejącej już dziś leśniczówce. Pełnią rolę zarówno estetyczną, jak i upamiętniającą pracę dawnych gospodarzy lasu.
 
Id=10685
 
Rozdział:
Ocena
 
Efektem stosowania rębni zupełnej mogą być rozległe kompleksy drzewostanów o uproszczonej strukturze i niskich walorach krajobrazowych (L.B.)
 
Długie rzędy jednakowych drzew, posadzonych w bruzdach wyoranych prostopadle do szlaku turystycznego, mogą wywołać u osób odwiedzających las wrażenie sztuczności i niskiej wartości przyrodniczej.
 
Id=10785


1.Rząd sadzenia wciąż widoczny po 30 latach
 
Rozdział:
Formy
 
Lokalizacja płatów domieszek na zrębie powinna być odpowiednio zaplanowana (J.Z.)
 
Lokalizację płatów domieszek, uwzględniającą ich wymagania mikroklimatyczne oraz stwierdzoną na gruncie zmienność mikrosiedlisk, projektuje się z wyprzedzeniem na szkicu sytuacyjnym i oznacza w terenie przed rozpoczęciem sadzenia.
 
Id=10665


1.Oznaczenie narożnika kępy modrzewia

2.Jednostkowa domieszka jaworu na brzegu kępy
 
Rozmieszczenie gatunków w uprawie na zrębie powinno uwzględniać ich wymagania ekologiczne (J.Z.)
 
W cieniu południowej ściany drzewostanu pozostaje buk, wewnątrz uprawy dąb - osłonięty z boku modrzewiem, a przy ścianie północnej - o mało korzystnych warunkach wilgotnościowych i dużych amplitudach temperatur - sosna.
 
Id=10708


1.Buk

2.Dąb

3.Modrzew

4.Sosna
 
Strona: Rębnia zupełna wielkopowierzchniowa Ia
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Dawny krajobraz lasu zagospodarowanego rębnią zupełną wielkopowierzchniową (J.Z.)
 
W rozległych kompleksach drzewostanów o zbliżonym wieku stosowano dawniej cięcia zupełne na dużych powierzchniach, bez pozostawiania jakichkolwiek elementów starego lasu. Prowadziło to do silnego przekształcenia ekosystemu i krajobrazu leśnego.
 
Id=10653
 
Rozdział:
Zastosowanie
 
Usunięcie negatywnego drzewostanu olszowego za pomocą rębni Ia (W.G.)
 
Przesuszone siedlisko nie rodzi ryzyka wtórnego zabagnienia. Krótkowieczność olszy i jej skłonność do nagłego zamierania w starszym wieku uzasadnia jednorazowe cięcie. Do odnowienia tej powierzchni można wykorzystać przedplon modrzewia lub brzozy.
 
Id=10648
 
Na powierzchniach poklęskowych należy w maksymalnym stopniu wykorzystywać odnowienia naturalne (L.B.)
 
Naturalne odnowienie sosny na pożarzysku na siedlisku Bs. W skrajnych warunkach siedliskowych sosna praktycznie nie doświadcza konkurencji ze strony chwastów czy innych gatunków drzew.
 
Id=10650
 
Powierzchnie poklęskowe charakteryzują się ekstremalnymi warunkami wykonywania wszelkich czynności gospodarczych (P.Z.)
 
Ze względu na uciążliwość poruszania się i ryzyko wypadków zaleca się pozostawianie najtrudniejszych fragmentów do naturalnej sukcesji oraz szerokie wykorzystanie specjalistycznego sprzętu do wyróbki i zrywki drewna.
 
Id=10772
 
Strona: Rębnia zupełna pasowa Ib
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Kolejne pasy zrębowe na siedlisku BMw (J.Z.)
 
Sadzenie wykonano na rabatowałkach. Choć nie jest to regułą, cały najmłodszy pas ogrodzono przed zwierzyną.
 
Id=10654


1.Pas zrębowy o szerokości ok. 40 m (ogrodzony)
 
Rozdział:
Zastosowanie
 
Rębnia zupełna jest skuteczną metodą odnawiania drzewostanów z dominacją sosny (W.G.)
 
Id=10464
 
Wykorzystanie osłony bocznej drzewostanu do wprowadzenia na zrąb gatunku wrażliwego (buka) (J.Z.)
 
Rębnia Ib na siedlisku LMśw. W tym przypadku nie wykorzystano gniazd do stworzenia osłony bocznym gatunkom liściastym (łącznie >50%), ale zastosowano zrąb na kierunku wschód-zachód, z zachowaniem czasowej osłony ze strony fragmentów starodrzewu i kęp młodego modrzewia.
 
Id=10709


1.Południowy skraj zrębu

2.Pas buka pod boczną osłoną drzewostanu

3.Uprawa dębowa
 
Rozdział:
Przydatność do naturalnego odnowienia sosny
 
Obsiew boczny sosny na zrębie jest skuteczny na odległość do 50-60 m od ściany drzewostanu (J.Z.)
 
Id=10808


1.Samosiew sosny
 
Strona: Rębnia zupełna smugowa Ic
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Odnowienie naturalne modrzewia z samosiewu bocznego (B.B.)
 
Samosiewy modrzewia mogą pojawić się na żyznych siedliskach na glebie odsłoniętej wskutek operacji technologicznych lub pożaru, ale rzadko są w stanie pokonać konkurencję chwastów w pierwszych latach życia. Przykład z nadl. Suchedniów.
 
Id=10569
 
Rozdział:
Zastosowanie w drzewostanach świerkowych
 
Odnowienie świerkowe na smudze w rębni Ic (B.B.)
 
Świerk bardzo obficie odnawia się przy brzegu drzewostanu macierzystego, zwłaszcza w korzystnych warunkach wilgotnościowych, jakie panują na smudze północnej.
 
Id=10570
 
Rozdział:
Zastosowanie w drzewostanach olszowych
 
Udany samosiew boczny olszy czarnej na zrębie (J.Z.)
 
Samosiew olszy na zrębie jest dość trudno uzyskać i wyprowadzić ze względu na niekorzystne warunki siedliskowe (podtopienia, chwasty). Dlatego w najbardziej wartościowych drzewostanach olszowych zaleca się raczej uzyskanie samosiewu za pomocą mocnego cięcia obsiewnego i uprzątnięcia reszty drzewostanu po 2-3 latach.
 
Id=10684


1.Naturalne (spontaniczne) odnowienie olszy