Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Naturalne odnawianie wybranych gatunków
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Gęste naloty zachowują naturalną pulę genową i stwarzają duże możliwości selekcji (L.B.)
 
Naloty sosny na glebie przygotowanej pod obsiew boczny. Zagęszczenie drzewek lokalnie może nawet 50 razy przekraczać wartość wynikającą z przewidzianej więźby sadzenia. Stałym składnikiem naturalnego obsiewu na zrębie jest także brzoza, którą należy zwalczać już w wieku kilku lat.
 
Id=10510


1.Siewka brzozy
 
Rozdział:
Zalety naturalnego odnowienia lasu
 
Odnowienie naturalne zapewnia utrwalenie miejscowych ekotypów, dobrze dostosowanych do lokalnych warunków glebowych i klimatycznych (L.B.)
 
Podrost sosnowy w rezerwacie 'Sieraków'. Dęby, karłowate z powodu skrajnie niekorzystnych warunków wzrostu, zostały rozsiane przez sójki.
 
Id=10783
 
Sosna wyhodowana w półcieniu cechuje się wysoką jakością drewna (J.Z.)
 
Ok. 40-letnia sosna w wielogeneracyjnym drzewostanie sosnowych w rezerwacie 'Kaliszki' w Puszczy Kmapinoskiej. Młode drzewa w takich warunkach cechują się wąskimi, równymi słojami oraz drobnymi, szybko zanikającymi sękami.
 
Id=10533


1.Drobne gałązki sosny z samosiewu
 
Na powierzchniach odnawianych naturalnie mogą przetrwać rzadkie gatunki domieszkowe (L.B.)
 
Suchodrzew zachowany wśród podrostów dębowych. Przykład z nadl. Gostynin.
 
Id=10536


1.Krzewy suchodrzewu
 
Rozdział:
Czynniki ograniczające stosowanie odnowienia naturalnego
 
Z odnowienia naturalnego należy wyłączyć drzewostany obcego pochodzenia (J.Z.)
 
Ponadstuletni drzewostan na siedlisku Bśw, o bardzo niskiej jakości, stanowiący przed laty część dużego majątku prywatnego na Mazowszu, wyhodowany z nasion zakupionych w zachodnich Niemczech.
 
Id=10535
 
Rachityczny pokrój nalotów sosnowych - skutek kilku lat trwania w zbytnim przegęszczeniu i ocienieniu (W.G.)
 
Id=10761
 
Nadmierne zadarnienie uniemożliwia wykorzystanie odnowienia naturalnego w drzewostanach sosnowych (P.Z.)
 
Silnie rozwinięta pokrywa trawiasta ze śmiałkiem pogiętym i trzcinnikiem leśnym w prześwietlonym fragmencie drzewostanu na siedlisku Bśw.
 
Id=10766
 
W okresie wschodów krytyczne dla przeżycia siewek sosny jest dostateczne zaopatrzenie w wodę (J.Z.)
 
Odnowienia mają największe szanse rozwoju, jeśli w maju i czerwcu występują częste, choć nawet słabe opady deszczu.
 
Id=10763


1.Wilgotna wierzchnia warstwa gleby
 
Strona: Naturalne odnawianie sosny
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Naturalne odnawianie sosny samosiewem górnym na nie zachwaszczającej się glebie (W.G.)
 
Id=10829


1.Pokrywa czernicowa

2.Pokrywa martwa
 
Naturalne odnowienie sosny samosiewem bocznym (T.A.)
 
Glebę przygotowano pługiem aktywnym. Obsiew boczny okazał się skuteczny na całej szerokości pasa zrębowego.
 
Id=10830


1.Ściana drzewostanu

2.Starsza uprawa

3.Samosiew sosny w bruzdach
 
Rozdział:
Odnowienie sosny samosiewem kombinowanym
 
Przykład zagospodarowania odpadów zrębowych na zrębie z postawieniem nasienników (J.Z.)
 
Resztki pozrębowe (głównie drobne gałęzie z igliwiem) zgarnięto - przed przygotowaniem gleby pod samosiew - w wały o szerokości do 1.2 m. Zanikną one po kilku latach rozkładu. Przykład z nadl. Wipsowo.
 
Id=10814


1.Wał uformowany z resztek pozrębowych
 
Nasienniki sosnowe na zrębie (T.A.)
 
Id=10828


1.Wrąb na pasie o szerokości ok. 50 m

2.Nasienniki

3.Gleba przygotowana w bruzdy
 
Rozdział:
Odnowienie sosny samosiewem górnym
 
Ośmioletnie podrosty sosny pod okapem drzewostanu o zadrzewieniu 0.4 (T.A.)
 
Pozostawienie osłony na długi okres, możliwe dzięki korzystnym warunkom wilgotnościowym, pozwoli na ukształtowanie drzewostanu dwugeneracyjnego. Widoczne na zdjęciu samosiewy czeremchy amerykańskiej mogą byc tolerowane tylko na ubogich siedliskach borowych.
 
Id=10547


1.Drzewostan o zadrzewieniu 0.4

2.Czeremcha amerykańska
 
Starsze podrosty sosnowe przed cięciem uprzątającym (K.W.)
 
Młodnik w wieku 13 lat powstały naturalnie. Okres odnowienia sosny uległ tu wydłużeniu do kilkunastu lat. Przykład z nadl. Leśny Dwór.
 
Id=10550


1.Rozluźniona osłona drzewostanu sosnowego

2.Młodnik z samosiewu
 
Rozdział:
Inne sposoby naturalnego odnowienia sosny
 
Ekspansja gatunków liściastych uniemożliwi w przyszłości zachowanie struktury wielogeneracyjnej w tym drzewostanie sosnowym (J.Z.)
 
Rezerwat Sieraków w Puszczy Kampinoskiej.
 
Id=10552


1.Najmłodsza generacja sosny

2.Szybko rozwijające się piętro liściaste
 
Strona: Naturalne odnawianie dębu
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Do naturalnego odnowienia dębu najlepiej nadają się cięcia częściowe (W.G.)
 
Drzewostan dębowy po cięciu obsiewnym
 
Id=10556


1.Naloty dębowe
 
Rozdział:
Przygotowanie drzewostanu do odnowienia
 
Zadarnienie pokrywy może uniemożliwić naturalne odnowienie dębu (W.G.)
 
Łany traw (m. in. wiechlina, kostrzewa i perłówka) w dojrzewającym drzewostanie dębowym o nadmiernie rozluźnionym zwarciu. Odnowienie naturalne w najbliższych dziesięcioleciach będzie tu możliwe tylko po przygotowaniu gleby.
 
Id=10762
 
Rozdział:
Przygotowanie gleby pod odnowienie dębu
 
Pokrywa przygotowana na przyjęcie nasion dębu - z daleka zielona, z bliska brązowa (J.Z.)
 
Przy takim stanie ściółki i runa nasiona dębu łatwo kiełkują, a wzrost siewek może być ograniczony tylko przez utrzymujące się ocienienie.
 
Id=10555


1.Siewka dębu
 
Rozdział:
Specyfika cięć częściowych dla dębu
 
Naturalnie odnawiany drzewostan dębowy po cięciu odsłaniającym (T.A.)
 
Zadrzewienie zredukowano obecnie do ok. 0.3. Powierzchnia ogrodzona po cięciu obsiewnym. Przykład z nadl. Smolarz.
 
Id=10837


1.Podrosty dębowe

2.Ogrodzenie całego odnawianego drzewostanu
 
Lata obfitego urodzaju u dębu zdarzają się nieregularnie, chociaż ostatnio coraz częściej (J.Z.)
 
Dąb szupułkowy - sierpień w roku nasiennym. Lata nasienne zdarzają się częściej w okresach o korzystniejszych warunkach klimatycznych.
 
Id=10557
 
Strona: Naturalne odnawianie buka
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Siewki buka po skiełkowaniu (W.G.)
 
Pierwsze liście (liścienie) mają inny kształt i budowę niż później wykształcane liście dojrzałe. Widoczna na zdjęciu ściółka nie tworzy zbitej warstwy, zapewniając tym samym korzystne warunki kiełkowania.
 
Id=10695


1.Liścień buka

2.Rozwijący się typowy liść
 
Rozdział:
Biologia obradzania buka
 
Warunkiem udanego samosiewu jest sprawna pokrywa glebowa i dostateczne zagęszczenie nasion (S.T.)
 
Dobry obsiew buka to co najmniej 70-100 żywotnych orzeszków na metr kwadratowy.
 
Id=10692


1.Orzeszek buka
 
Rozdział:
Warunki kiełkowania i powstawania nalotów buka
 
Do naturalnego odnowienia buczyn stosuje się rębnię częściową wielkopowierzchniową 
 
Drzewostan bukowy po pierwszym cięciu odsłaniającym.
 
Id=10835
 
Uzupełniający obsiew buka po przygotowaniu gleby na powierzchni nie odnowionej w cięciu obsiewnym (J.Z.)
 
Aby zwiększyć skuteczność obsiewu, glebę przygotowano mechanicznie (pługiem dwuodkładnicowym).
 
Id=10682


1.Kilkuletnie podrosty

2.Nalot z obsiewu uzupełniającego
 
Rozdział:
Wzrost podrostów podczas cięć odsłaniających
 
Pokrój korony świadczy o warunkach świetlnych i stanowi przesłankę do wykonania cięcia odsłaniającego (S.T.)
 
Parasolowata forma buka świadczy o dłuższym okresie jego wzrostu w zbyt słabych warunkach świetlnych. To drzewo ma małe szanse na odzyskanie prawidłowego pokroju.
 
Id=10693


1.Parasolowata korona buka
 
Cięcia uprzątające należy przeprowadzić po uzyskaniu przez odnowienia buka wysokości ok. 2 m (S.T.)
 
Kępa odnowień bukowych odsłonięta podczas cięć w rębni stopniowej.
 
Id=10694
 
Strona: Urodzaj nasion drzew leśnych
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Wyłączone drzewostany nasienne to ważny element ochrony zasobów genetycznych rodzimych populacji drzew (P.Z.)
 
Id=10777


1.Oznaczenie narożnika drzewostanu nasiennego
 
Plantacje nasienne stają się konieczne w przypadku braku lub niedoboru lokalnej bazy nasiennej gatunku (S.T.)
 
Plantacja nasienna jodły na granicy zasięgu w krainie IV. Szybko rosnący modrzew wykorzystano jako osłonę przed niekorzystnymi dla jodły warunkami powierzchni otwartej.
 
Id=10698


1.Kilkuletni szczep jodły
 
Rozdział:
Wiek początku obradzania
 
Na plantacjach nasiennych drzewa obradzają w dużo młodszym wieku niż w zwartych drzewostanach (S.T.)
 
Szczepy lipy w siedem lat po posadzeniu - pierwsze drzewa już rozpoczęły obradzanie.
 
Id=10699
 
Rozdział:
Prognozowanie urodzaju nasion
 
W drzewostanach odnawianych naturalnie w ściółce leśnej gromadzą się banki nasion wielu gatunków (S.T.)
 
Id=10697
 
Strona: Naturalne odnawianie świerka
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Pokrywa mszysta sprzyja pojawianiu się samosiewów świerka (P.Z.)
 
Mech płonnik jest wskaźnikiem znacznego uwilgotnienia (wtórnego podtopienia) wierzchnich poziomów gleby mineralnej.
 
Id=10765
 
Rozdział:
Odnowienie samosiewem górnym w rębni częściowej smugowej
 
Drzewostan świerkowy uszkodzony przez wiatr (Pomorze Zachodnie) (W.G.)
 
Krótkie korony wskazują na zaniedbania pielęgnacyjne.
 
Id=10789
 
Strona: Naturalne odnawianie jodły
 
Rozdział:
Wybór rębni
 
Młode pokolenie jodły ma niewielkie wymagania świetlne (W.G.)
 
Id=10792
 
Rozdział:
Odnawianie jodły w rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej
 
Młoda jodła rosnąca w korzystnych warunkach świetlnych (W.G.)
 
Długość ostatniego przyrostu pędu głównego (szczytowego) jest w przybliżeniu równa średniej długości pędów w najwyższym okółku. Tym samym czynnik świetlny (stosunek tych długości) wynosi ok. 1. Wartość taką spotyka się u jodły tylko w bardzo korzystnych warunkach świetlnych.
 
Id=10790


1.Pęd szczytowy

2.Cztery pędy ostatniego okółka

3.Korona bez oznak zahamowania wzrostu
 
Rozdział:
Odnawianie jodły na gniazdach w innych rębniach
 
Gniazdo jodłowe w drzewostanie sosnowym na siedlisku LMśw (W.G.)
 
Jodła łatwo odnawia się pod sosną, nawet przy dużym rozproszeniu drzew nasiennych. Na pędach szczytowych niektórych jodeł widoczne są oznaki regeneracji uszkodzeń spowodowanych silnym ocienieniem grabu (usuniętego kilka lat temu).
 
Id=10791


1.Regenerujące wierzchołki jodeł