Indeks ilustracji w tekście
 
Autor strony: J. Zajączkowski
 
 
 
Poniżej podano alfabetyczny wykaz tytułów ilustracji włączonych w tekst stron tematycznych poradnika.

Aby obejrzeć w powiększeniu wybraną ilustrację, wskaż myszką obraz jej podglądu. W celu zakończenia podglądu i powrotu na niniejszą stronę należy wcisnąć odpowiedni klawisz funkcyjny przeglądarki (WSTECZ lub BACK). Użycie zdefiniowanych na stronie podglądu klawiszy nawigacyjnych (np. ZAKOŃCZ PODGLĄD) spowoduje natomiast przekierowanie na tą stronę poradnika, z której normalnie wywoływany jest wskazany obraz lub pokaz slajdów. Uwaga - ponowne otwarcie strony przeglądu ilustracji będzie trwało dłuższą chwilę ze względu na rozmiar ładowanej grafiki.
 

 
 Autor: Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki
 Autor: Prof. dr hab. Eugeniusz Bernadzki
 Autor: Prof. dr hab. Henryk Żybura
 Autor: Prof. dr hab. Stefan Tarasiuk
 Autor: Dr hab. Bolesław Porter
 Autor: Dr hab. Tadeusz Andrzejczyk
 Autor: Dr inż. Artur Rutkiewicz
 Autor: Dr inż. Jacek Zajączkowski
««
 Autor: Dr inż. Leszek Bolibok
 Autor: Dr inż. Marek Sławski
 Autor: Dr inż. Michał Orzechowski
 Autor: Dr inż. Stanisław Drozdowski
 Autor: Dr Marek Keller
 Bliskość ściany drzewostanu łagodzi warunki mikroklimatyczne na zrębie (J.Z.)
 Brzeg drzewostanu (smuga wewnętrzna) podczas cięć brzegowych (B.B.)
 Brzeg drzewostanu powinien być wystarczająco zwarty i szeroki, aby ograniczyć negatywne efekty wnikania i ruchu powietrza pod okapem (J.Z.)
««
 Buczyna odnawiana cięciami częściowymi (J.Z.)
 Buk nie nadaje się do tworzenia zewnętrznego brzegu lasu (J.Z.)
 Buk odnawiany na otwartej powierzchni cierpi od przymrozków (J.Z.)
 Charakterystyczne dla powierzchni otwartych przymrozki radiacyjne mają najostrzejszy przebieg w warstwie przygruntowej (P.Z.)
 Cięcia odsłaniające powinny mieć intensywność zróżnicowaną w zależności od tempa wzrostu odnowień (J.Z.)
 Cięcia uprzątające należy przeprowadzić po uzyskaniu przez odnowienia buka wysokości ok. 2 m (S.T.)
 Cięcie przerębowe w drzewostanie jodłowym (B.B.)
 Cięcie sanitarne w drzewostanie świerkowym (J.Z.)
««
 Czasami wykonanie prac odnowieniowych w danym roku zależy od wystąpienia układu szczególnie korzystnych warunków zewnętrznych (P.Z.)
 Czasowe pozostawienie wysuniętego fragmentu otaczającego drzewostanu poprawia warunki mikroklimatyczne na przyległej części zrębu (J.Z.)
 Częste pojawianie się samosiewów wymaga starannej pielegnacji odnawianych na gniazdach gatunków (J.Z.)
 Dawny krajobraz lasu zagospodarowanego rębnią zupełną wielkopowierzchniową (J.Z.)
 Do naturalnego odnowienia buczyn stosuje się rębnię częściową wielkopowierzchniową 
 Do naturalnego odnowienia dębu najlepiej nadają się cięcia częściowe (W.G.)
 Dobra osłona gleby, jaką zapewniają rębnie stopniowe, ogranicza powierzchniowy odpływ wody deszczowej w górach i zmniejsza ryzyko klęskowych powodzi (P.Z.)
 Dolna warstwa dębu o małej przydatności do dalszej hodowli (J.Z.)
««
 Domieszki liści innych gatunków zapobiegają powstaniu zbitej warstwy w ściółce bukowej i pogorszeniu się warunków kiełkowania nasion (J.Z.)
 Drugie piętro bukowe po odsłonięciu cięciami częściowymi (J.Z.)
 Drzewostan bukowy podczas cięć odsłaniających (J.Z.)
 Drzewostan bukowy przed cięciem uprzątającym (J.Z.)
 Drzewostan dębowy po cięciu obsiewnym (B.B.)
 Drzewostan jodłowy zagospodarowany rębnią przerębową (B.B.)
 Drzewostan odnawiany rębnią gniazdową z poszerzeniem gniazd (J.Z.)
 Drzewostan świerkowy uszkodzony przez wiatr (Pomorze Zachodnie) (W.G.)
««
 Duża ekspansywność robinii w pewnych sytuacjach może być skutecznie powstrzymana tylko środkami chemicznymi (J.Z.)
 Duże gniazdo na siedlisku LMśw przygotowane do odnowienia dębem (J.Z.)
 Efektem cięć przygotowawczych powinna być pokrywa 'z daleka zielona, z bliska brązowa' (J.Z.)
 Efektem stosowania rębni zupełnej mogą być rozległe kompleksy drzewostanów o uproszczonej strukturze i niskich walorach krajobrazowych (L.B.)
 Ekspansja gatunków liściastych uniemożliwi w przyszłości zachowanie struktury wielogeneracyjnej w tym drzewostanie sosnowym (J.Z.)
 Elementy przestrzenne o kształcie wydłużonym (B.B.)
 Enklawy łąk i okrajki wzbogacają biologicznie i krajobrazowo całe kompleksy leśne (J.Z.)
 Gdy odnowieniem rządzi tylko natura, na niektóre ważne gatunki możemy poczekać setki lat (M.O.)
««
 Gęste naloty zachowują naturalną pulę genową i stwarzają duże możliwości selekcji (L.B.)
 Gęste podrosty świerkowe powstałe z obsiewu bocznego (J.Z.)
 Głuszec preferuje widne, starsze drzewostany na siedlisku Bśw (G.Z.)
 Gniazda z dębem wprowadzonym w placówkach Szymańskiego (J.Z.)
 Gniazdo w drzewostanie - przykład powierzchni ekologicznie małej (J.Z.)
 Gniazdo jodłowe w drzewostanie sosnowym na siedlisku LMśw (W.G.)
 Gniazdo kwiczoła - gatunku chętnie zasiedlającego obrzeża zrębów (G.Z.)
 Gniazdo orła bielika w drzewostanie odnawianym rębnią gniazdową (G.Z.)
««
 Grupa podrostów jodłowych nadająca się do wykorzystania w następnym pokoleniu lasu (J.Z.)
 Im mniejszy zrąb, tym lepsza osłona boczna dla gatunków wrażliwych na przymrozki (J.Z.)
 Impulsy zapachowe mocno przywabiają szeliniaka na powierzchnie zrębów w drzewostanach sosnowych (P.Z.)
 Jodła potrafi zregenerować po silnym przygłuszeniu, ale powinna być odsłaniana powoli, w kilku nawrotach (J.Z.)
 Kępa starodrzewu pozostawiana na zrębie powinna stanowić fragment nienaruszonego drzewostanu (M.S.)
 Kolejne pasy zrębowe na siedlisku BMw (J.Z.)
 Kolorowe grodzenia upraw nie wyglądają estetycznie, ale są bezpieczne dla ptaków (G.Z.)
 Krzewy biocenotyczne w uprawie (J.Z.)
««
 Kształtowanie ekotonu z wykorzystaniem naturalnych odnowień i nasadzeń krzewów (W.G.)
 Kształtowanie właściwych warunków bytowania, żerowania i rozrodu zwierząt chronionych zwykle nie wymaga żadnych cięć w drzewostanie (P.Z.)
 Lata obfitego urodzaju u dębu zdarzają się nieregularnie, chociaż ostatnio coraz częściej (J.Z.)
 Lelek zasiedla uprawy i młodniki po zrębach zupełnych (G.Z.)
 Lokalizacja płatów domieszek na zrębie powinna być odpowiednio zaplanowana (J.Z.)
 Luka odnowiona sztucznie jodłą (J.Z.)
 Luka po dużej koronie grabu w grądzie niskim (J.Z.)
 Łamana linia brzegowa ułatwia wyprowadzenie na zrębie sadzonek gatunków o różnej wrażliwości na suszę i pełne oświetlenie (J.Z.)
««
 Małe gniazdo z naturalnym odnowieniem bukowym (B.B.)
 Mechaniczne przygotowanie gleby pod obsiew buka w rębni IIa (B.B.)
 Miejsca prześwietlone w wyniku cięć rębnych mają istotne znaczenie dla owadów odżywiających się pyłkiem i nektarem (M.S.)
 Młoda jodła rosnąca w korzystnych warunkach świetlnych (W.G.)
 Młode pokolenie jodły ma niewielkie wymagania świetlne (W.G.)
 Modrzew podsadzony bukiem w wieku ok. 30 lat (T.A.)
 Modyfikacja rębni IIIa z pozostawieniem osłony górnej nad podsadzeniami w otoczeniu gniazd (J.Z.)
 Na plantacjach nasiennych drzewa obradzają w dużo młodszym wieku niż w zwartych drzewostanach (S.T.)
««
 Na powierzchniach odnawianych naturalnie mogą przetrwać rzadkie gatunki domieszkowe (L.B.)
 Na powierzchniach poklęskowych należy w maksymalnym stopniu wykorzystywać odnowienia naturalne (L.B.)
 Nadmierne zadarnienie uniemożliwia wykorzystanie odnowienia naturalnego w drzewostanach sosnowych (P.Z.)
 Nagłe odsłonięcie drzew w dolnych warstwach może powodować osłabienie ich koron (L.B.)
 Nagłe odsłonięcie grubszych pni drzew o gładkiej i cienkiej korze może do powstawania pęknięć i innych uszkodzeń (J.Z.)
 Nagromadzenie starych drzew, martwego drewna i długa historia rozwoju decydują o przyrodniczej wartości starych lasów (M.S.)
 Nasienniki na zrębie (J.Z.)
 Nasienniki sosnowe na zrębie (T.A.)
««
 Nasiona najlepiej kiełkują na odsłoniętej glebie mineralnej (J.Z.)
 Naturalne odnawianie sosny samosiewem górnym na nie zachwaszczającej się glebie (W.G.)
 Naturalne odnowienie dębu na ogrodzonym gnieździe (W.G.)
 Naturalne odnowienie drzewostanu świerkowego cięciami brzegowymi (J.Z.)
 Naturalne odnowienie jodły i buka (B.B.)
 Naturalne odnowienie sosny samosiewem bocznym (T.A.)
 Naturalnie odnawiany drzewostan dębowy po cięciu odsłaniającym (T.A.)
 Nawrót cięć w rębni gniazdowej zależy zależy od tempa wzrostu odnowień na gniazdach (J.Z.)
««
 Naziemne gniazdo skowronka borowego - gatunku zasiedlającego uprawy w rębni zupełnej (G.Z.)
 Niektóre standardowe, sprawdzone metody postępowania hodowlanego nie znajdują zastosowania w obiektach chronionych (M.O.)
 Obecność rzadkich, chronionych gatunków dużych ptaków wymaga ograniczenia czasu i miejsca wykonywania czynności gospodarzych w drzewostanie (G.Z.)
 Obraz lasu przerębowego przy zastosowaniu cięć jednostkowych i grupowych (B.B.)
 Obsiew boczny sosny na zrębie jest skuteczny na odległość do 50-60 m od ściany drzewostanu (J.Z.)
 Obumieranie kęp kilkunastoletniego jesionu stwarza problem z odnowieniem powierzchni na siedlisku OlJ  (J.Z.)
 Odnowienie daglezji na gniazdach w drzewostanie z przewagą buka (J.Z.)
 Odnowienie dębu w buczynie na pasach wyciętych zamiast gniazd (J.Z.)
««
 Odnowienie naturalne modrzewia z samosiewu bocznego (B.B.)
 Odnowienie naturalne zapewnia utrwalenie miejscowych ekotypów, dobrze dostosowanych do lokalnych warunków glebowych i klimatycznych (L.B.)
 Odnowienie rozległych jednowiekowych sośnin wymaga założenia kilku wrębów (J.Z.)
 Odnowienie sosny w rębni częściowej (T.A.)
 Odnowienie świerkowe na smudze w rębni Ic (B.B.)
 Odsłonięcie spontanicznie powstałych płatów odnowienia naturalnego dębu bezszypułkowego (M.O.)
 Odsłonięte duże gniazdo dębowe na siedlisku OlJ (J.Z.)
 Okres odnowienia kończy się z momentem uprzątnięcia ostatnich drzew przeznaczonych do usunięcia (J.Z.)
««
 Ośmioletnie podrosty sosny pod okapem drzewostanu o zadrzewieniu 0.4 (T.A.)
 Pas drzewostanu między gniazdami powinien powstrzymywać silne ruchy powietrza (J.Z.)
 Pas zrębowy o szerokości 60m (2h) wykonany w formie wrębu w dużym bloku drzewostanów rębnych (J.Z.)
 Pas zrębowy w olsie (J.Z.)
 Pielęgnowanie zapasu w rębni częściowej (B.B.)
 Pięciornik biały (Potentilla alba) występuje w runie dojrzałego zespołu świetlistej dąbrowy (M.O.)
 Planowanie granic transportu i innych elementów ładu przestrzennego w rębni IVd (S.D.)
 Plantacje nasienne stają się konieczne w przypadku braku lub niedoboru lokalnej bazy nasiennej gatunku (S.T.)
««
 Płaty gatunków o niższym wieku rębności lub zdrowotności powinny być wyznaczane pod przyszłe gniazda (J.Z.)
 Podczas zabiegów ochronnych w rezerwatach należy pozostawiać martwe drewno w pierwotnym stanie (M.O.)
 Podrosty przetrzymane w zbytnim zagęszczeniu łatwo ulegają uszkodzeniom podczas ostatnich cięć w odnawianym drzewostanie (J.Z.)
 Podsadzenia buka pod brzozą, odnowioną samorzutnie na fragmencie młodnika uszkodzonym przez śnieg (J.Z.)
 Podsadzenia bukowe w drzewostanie sosnowym na siedlisku LMśw 
 Podsadzenia na brzegach gniazd to sposób na zwiększenie udziału wrażliwych gatunków liściastych w następnym pokoleniu (J.Z.)
 Podsadzenia na powierzchni międzygniazdowej zwiększają udział gatunków liściastych w rębni IIIa (J.Z.)
 Podtopienie powierzchni po wykonaniu zrębu na siedlisku BMb (P.Z.)
««
 Pokrój korony świadczy o warunkach świetlnych i stanowi przesłankę do wykonania cięcia odsłaniającego (S.T.)
 Pokrywa mszysta sprzyja pojawianiu się samosiewów świerka (P.Z.)
 Pokrywa przygotowana na przyjęcie nasion dębu - z daleka zielona, z bliska brązowa (J.Z.)
 Porównanie wielkości większego i małego podglądu obrazu (W.G.)
 Posadzony w uprawie dąb jest narażony na różne uszkodzenia (J.Z.)
 Poszerzanie naturalnie odnowionych gniazd dębowych w rębni IVd (B.B.)
 Poszerzone gniazdo dębowe na siedlisku LMśw (J.Z.)
 Powierzchnie otwarte ekologicznie duże powstają zwykle jako skutek zjawisk klęskowych (P.Z.)
««
 Powierzchnie poklęskowe charakteryzują się ekstremalnymi warunkami wykonywania wszelkich czynności gospodarczych (P.Z.)
 Pozostawienie drzew brzeżnych na zakrętach dróg wywozowych chroni wcześniej założone uprawy (J.Z.)
 Pozostawienie drzew z próchnowiskami i dziuplami ma duże znaczenie dla przetrwania reliktowych - puszczańskich gatunków owadów (M.S.)
 Pozostawienie przez frez fragmentów nienaruszonej ściółki ułatwia przetrwanie rzadkich roślin i fauny naglebowej (J.Z.)
 Pozostawiony na zrębie wykrot to poszukiwane miejsce schronienia dla wielu gatunków zwierząt (P.Z.)
 Pożarzysko - przykład powierzchni ekologicznie dużej (J.Z.)
 Próchniowiska i obszerne dziuple stanowią doskonałe miejsca schronienia dla małych ssaków (M.S.)
 Przejściowy drzewostan osikowo-brzozowy na terenie byłego poligonu (J.Z.)
««
 Przeplon modrzewiowy wprowadzony na zrębie jednocześnie z gatunkiem docelowym - bukiem (J.Z.)
 Przetrzymane na gniazdach podrosty po odsłonięciu mają niską stabilność mechaniczną (J.Z.)
 Przy silnym ocienieniu okapu należy stosować większe gniazda dla dębu (J.Z.)
 Przydatna do odsłonięcia duża kępa buka w drugim piętrze drzewostanu sosnowego (J.Z.)
 Przykład pnia o ciekawym kształcie, pozostawionego przed laty na zrębie przy drodze leśnej (J.Z.)
 Przykład zagospodarowania odpadów zrębowych na zrębie z postawieniem nasienników (J.Z.)
 Rabatowałki na podtopionej powierzchni zrębu (W.G.)
 Rachityczny pokrój nalotów sosnowych - skutek kilku lat trwania w zbytnim przegęszczeniu i ocienieniu (W.G.)
««
 Reakcją na niepodziewanie niską skuteczność naturalnego obsiewu może być wydłużenie okresu odnowienia i zróżnicowanie jego struktury wysokościowej (L.B.)
 Rębnia grupowo-przerębowa w drzewostanie sosnowym (J.Z.)
 Rębnia IIa w drzewostanie bukowym 
 Rębnia IVd w drzewostanie bukowym (L.B.)
 Rębnia przerębowa utrzymuje duże zróżnicowanie struktury wiekowej drzewostanu (K.S.)
 Rębnia stopniowa prowadzi do dużego zróżnicowania wiekowego drzew w przyszłym drzewostanie (J.Z.)
 Rębnia zupełna jest skuteczną metodą odnawiania drzewostanów z dominacją sosny (W.G.)
 Rozdrabnianie odpadów na powierzchni po cięciu zupełnym (P.Z.)
««
 Rozmieszczenie gatunków w uprawie na zrębie powinno uwzględniać ich wymagania ekologiczne (J.Z.)
 Różnicowanie struktury rozległych drągowin przez stymulację obsiewu sosny (J.Z.)
 Rzadkie lata obfitego urodzaju mogą nie wystarczyć do jednorazowego uzyskania zadowalającego odnowienia.  (J.Z.)
 Rząd daglezji pozostawiony na brzegu odnawianej powierzchni (J.Z.)
 Sasanka - przykład rzadkiego gatunku leśnego wymagającego dużo światła (N.G.)
 Siewki buka po skiełkowaniu (W.G.)
 Smuga wewnętrzna i zewnętrzna w cięciu brzegowym (B.B.)
 Sosna wyhodowana w półcieniu cechuje się wysoką jakością drewna (J.Z.)
««
 Stała obecność chwastów zmusza do ostrożności podczas cięć przygotowawczych (J.Z.)
 Stan pokrywy po przygotowaniu gleby frezem pod obsiew sosny (J.Z.)
 Stara listwa mrozowa na dębie (L.B.)
 Starsze podrosty sosnowe przed cięciem uprzątającym (K.W.)
 Stosowane na ubogich siedliskach rębnie zupełne prowadzą do powstania drzewostanów o cechach najbardziej sprzyjających występowaniu głuszca (G.Z.)
 Stosowanie cięć zupełnych nie musi prowadzić do powstawania drzewostanów o małym zróżnicowaniu strukturalnym (B.B.)
 Strefy ekotonowe należy zakładać jednocześnie z drzewostanem, na którego obrzeżu mają występować (W.G.)
 Struktura lasu przy różnych sposobach jego zagospodarowania (B.B.)
««
 Systemy korzeniowe drzew na gniazdach są słabo rozwinięte, a u drzew brzeżnych łatwo mogą ulegać uszkodzeniom (J.Z.)
 Szczególne bogactwo biologiczne siedlisk podmokłych zasługuje na ochronę (J.Z.)
 Szczególne miejsca na zrębie można potraktować jako ekoton wewnętrzny i pozostawić bez odnowienia do powolnej sukcesji (J.Z.)
 Szlak zrywkowy w rębni gniazdowej (B.P.)
 Świstunka leśna to przykład gatunku wnętrza lasu, który unika otwartych powierzchni zrębowych (G.Z.)
 Tarnina jest cennym składnikiem stref ekotonowych na średnio zasobnych siedliskach (P.Z.)
 Tokowisko cietrzewia na zagospodarowanym terenie byłego poligonu (J.Z.)
 Udany samosiew boczny olszy czarnej na zrębie (J.Z.)
««
 Uprawa bukowa założona pod drzewostanem brzozowym na siedlisku LMśw 
 Uprawa powstała na jednej strefie w rębni gniazdowej zupełnej (J.Z.)
 Uprawy sosnowe z sadzenia są bardziej niż odnowienia naturalne narażone na szkody od szeliniaka (J.Z.)
 Usunięcie negatywnego drzewostanu olszowego za pomocą rębni Ia (W.G.)
 Usuwanie drzew w cięciach rębnych wywiera wpływ na różne elementy środowiska leśnego (J.Z.)
 Uszkodzenia kory drzew powstałe podczas prac zrębowych (J.Z.)
 Uzupełniający obsiew buka po przygotowaniu gleby na powierzchni nie odnowionej w cięciu obsiewnym (J.Z.)
 Użycie koni do zrywki ogranicza szkody w odnowieniach naturalnych oraz uszkodzenia gleby (B.P.)
««
 W drzewostanach odnawianych naturalnie w ściółce leśnej gromadzą się banki nasion wielu gatunków (S.T.)
 W miejscach opanowanych przez trzcinnik szanse na uzyskanie odnowienia naturalnego są minimalne (L.B.)
 W miejscach słabo odnowionych cięcia odsłaniające należy wstrzymać do kolejnego roku nasiennego, przygotować glebę lub nawet podsadzić (J.Z.)
 W okresie wschodów krytyczne dla przeżycia siewek sosny jest dostateczne zaopatrzenie w wodę (J.Z.)
 W późnych etapach rębni IVa narastają problemy ze zrywką, szkodami od wiatru i zachwaszczeniem (J.Z.)
 W rębni zupełnej kolejne pasy zrębowe odnawiane są w nawrocie 4-5-letnim (J.Z.)
 W skrajnych warunkach siedliskowych nie powinno się planować żadnych cięć (M.O.)
 Warstwa koron starych lasów stanowi środowisko życia wielu rzadkich gatunków zwierząt (M.S.)
««
 Warunkiem ograniczenia szkód w późnych etapach rębni stopniowej jest właściwe rozmieszczenie szlaków zrywkowych (J.Z.)
 Warunkiem udanego samosiewu jest sprawna pokrywa glebowa i dostateczne zagęszczenie nasion (S.T.)
 Widok frezu leśnego, zapewniającego dobrą mineralizację gleby na pasach niezależnie od stanu pokrywy (W.G.)
 Widok smugi w drzewostanie świerkowym odnawianym rębnią Ic (B.B.)
 Widok strefy po cięciu uprzątającym w rębni gniazdowej zupełnej (J.Z.)
 Widok strefy w rębni IIIa po odnowieniu powierzchni międzygniazdowej (J.Z.)
 Wiewiórka preferuje lasy w wieku powyżej 70 lat i wykazuje dużą plastyczność środowiskową (M.S.)
 Wprowadzane na gniazdach domieszki powinny być zabezpieczone przed zwierzyną (J.Z.)
««
 Wprowadzanie na gniazda gatunków światłożądnych jest raczej pomyłką (J.Z.)
 Wybór kierunku bruzd wpływa na warunki wilgotnościowe kiełkowania i wzrostu siewek (J.Z.)
 Wykorzystanie cięć zupełnych to najlepszy sposób szybkiej i skutecznej reprodukcji drzewostanów z panującą sosną (P.Z.)
 Wykorzystanie istniejących podrostów i stymulowanie naturalnego odnowienia sosny na zrębie (J.Z.)
 Wykorzystanie odnowienia naturalnego sosny na żyznym siedlisku (J.Z.)
 Wykorzystanie osłony bocznej drzewostanu do wprowadzenia na zrąb gatunku wrażliwego (buka) (J.Z.)
 Wykorzystanie starszych podrostów jodłowych w przebudowie drzewostanu sosnowego na siedlisku Lśw (J.Z.)
 Wyłączone drzewostany nasienne to ważny element ochrony zasobów genetycznych rodzimych populacji drzew (P.Z.)
««
 Wyłączone z użytkowania fragmenty starodrzewu stają się ostoją rzadkich gatunków roślin i zwierząt (J.Z.)
 Wyprzedzające odnowienie buka w rębnym drzewostanie sosnowym na siedlisku LMśw (J.Z.)
 Wyprzedzające odnowienie dębu na pasach wyciętych w buczynie (J.Z.)
 Wysokość zabezpieczenia biologicznego odnowienia na gniazdach (J.Z.)
 Wyżej wzniesione fragmenty drzewostanu należy odnawiać w pierwszej kolejności (L.B.)
 Z odnowienia naturalnego należy wyłączyć drzewostany obcego pochodzenia (J.Z.)
 Zachowanie ładu czasowego podczas cięć w rębni IVd (S.D.)
 Zadarnienie pokrywy może uniemożliwić naturalne odnowienie dębu (W.G.)
««
 Założenie uprawy w miejscu zapustu na BMśw to tylko jeden z kilku możliwych sposobów osiągnięcia długookresowego celu hodowlanego na tym siedlisku (J.Z.)
 Zastosowanie cięć brzegowych do poszerzenia gniazd dębowych (B.B.)
 Zastosowanie zmodyfikowanej rębni IIIb do przebudowy drzewostanu sosnowego na siedlisku Lśw (J.Z.)
 Zatokowa granica różnicuje mikroklimat zrębu oraz poprawia niekorzystny efekt krajobrazowy (J.Z.)
 Ze względu na wrażliwość na szkody od przymrozków, młode buki wymagają powolnego odsłaniania w wielu nawrotach cięciach (J.Z.)
 Zmiany struktury przykładowych drzewostanów w wyniku cięć przerębowych w obiegu 8-letnim (A.Z.)
 Zrąb zupełny na olsie z pozostawieniem drzew gatunków domieszkowych o roli biocenotycznej (W.G.)
 Zrąb zupełny silnie zmienia warunki środowiska leśnego (J.Z.)
 Zrywka nasiębierna pozwala ograniczyć szkody w odnowieniach naturalnych (B.P.)
 Zwężone pasy drzewostanu między poszerzonymi gniazdami (J.Z.)
 
Łączna liczba pozycji w indeksie: 234 szt.
Oprócz powyższej listy miniatur, możesz także przejrzeć listę większych obrazów.
««